Szukaj w mieście
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego » Podyplomowe

10-165 Olsztyn, Warmińsko-mazurskie
ul. Artyleryjska 3c, Zobacz na mapie
Tel: (89) 534-32-03, (89) 533-80-19
Fax: (89) 534-33-20
WWW: http://www.owsiiz.edu.pl
Email: owsiiz@owsiiz.edu.pl

Studia podyplomowe
Public Relations Studia podyplomowe
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Studia podyplomowe
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności Studia podyplomowe
Zarządzanie Programami i Funduszami UE Studia podyplomowe
Menedżer Jakości Studia podyplomowe
Zarządzanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Wycena nieruchomości Studia podyplomowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Informatyka stosowana Studia podyplomowe
Praca socjalna z dziećmi i osobami uzaleznionymi Studia podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe
Readaptacja osób wykluczonych i nieprzystosowanych społecznie Studia podyplomowe
Podyplomowe studia pedagogiczne Studia podyplomowe

Atuty Uczelni


Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

  

to przede wszystkim:

 
•   Największe doświadczenie spośród szkół niepaństwowych działających w regionie.


•   Potwierdzona Certyfikatem Jakości ISO 9001:2000 wysoka jakość w sferze sfery działań organizacyjno-administracyjnych oraz procesu dydaktycznego.


•   Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa, najnowocześniejsza w regionie baza dydaktyczna i nowoczesne metody kształcenia.


•   Bogata oferta kształcenia, ze studiami inżynierskimi z zakresu informatyki i mechatroniki.


•   Możliwości wszechstronnego rozwoju zainteresowań naukowych i kulturalnych.


•   Dobre przygotowanie do pracy zawodowej i dalszej edukacji.


Historia


Historia  Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego rozpoczyna się w roku 1990, kiedy to z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego powstała Olsztyńska Szkoła Zarządzania, pierwsza niepaństwowa uczelnia ekonomiczna na Warmii i Mazurach.

W październiku 1990 roku OTG wspólnie z Ośrodkiem Samorządu Lokalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (OSL FRDL) przekształcają szkołę w Olsztyńską Szkołę Zarządzania i Administracji im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, która oprócz menedżerów, kształci także pracowników administracji samorządowej. Ofertę edukacyjną wzbogacając także seminaria i kursy prowadzone zgodnie z przepisami MEN.

Trzy lata później, w 1993 r., Szkoła zostaje zakwalifikowana przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych do prowadzenia na terenie województwa olsztyńskiego szkoleń w zakresie prawnych aspektów prywatyzacji. Utworzone zostaje również Studium Policealne, które uzyskało w Ministerstwie Edukacji Narodowej uprawnienia szkoły publicznej.

OSZiA rozpoczyna współpracę z Warszawską Szkołą Zarządzania - Szkołą Wyższą w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych.

W 1996 r. Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania, staje się kontynuatorką społecznej misji Olsztyńskiej Szkoły Zarządzania i Administracji. Z inicjatywy Olsztyńskiego Towarzystwa Gospodarczego zostaje wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją 92 w dn. 2 lipca 1996 r. Data ta zostaje uznana za dzień narodzin uczelni.
Jej rektorem zostaje, założyciel OSZ, dr inż. Zygmunt Kurek, który kierował uczelnią od jej początków do 2004 roku.

W roku tym zostaje zainaugurowana pierwsza edycja Studiów Podyplomowych. W strukturze Uczelni zostaje utworzony Ośrodek Informacji Naukowej i Gospodarczej (OWSZ-OING), którego zadaniem jest prowadzenie szkoleń, doradztwa, wydawnictwa oraz biblioteki uczelnianej.

Na podstawie decyzji z 5 września 2001 r. uczelnia otrzymuje zgodę Ministra Edukacji Narodowej na prowadzenie wyższych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka. W związku z rozszerzeniem oferty edukacyjnej, uczelnia zmienia nazwę na funkcjonującą obecnie: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie.

21 sierpnia 2001 r. MEN wydaje decyzję zezwalającą na prowadzenie uczelni do 30.09.2010 roku. W jej uzasadnieniu znalazło się następujące stwierdzenie: Analizując wniosek założyciela oraz wyniki kontroli Minister Edukacji Narodowej uznał, że określony wyżej termin pozwoli na utrwalenie korzystnych tendencji w rozwoju uczelni.

 

13 listopada 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu dokonał w rejestrze uczelni niepaństwowych, w rubryce „ogólny kierunek działalności” wpisu w brzmieniu: Kształcenie na poziomie studiów magisterskich na kierunku „zarządzanie i marketing”. Tym samym OWSIiZ stała się drugą uczelnią na Warmii i Mazurach, która uzyskała uprawnienia do kształcenia na poziomie studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Marketing.

Ważną datą w historii uczelni był rok 2004, kiedy to OWSIiZ pozyskało własną bazę dydaktyczną, kupując powojskowy budynek przy ul. Artyleryjskiej 3 c (pow. ok. 4 000 m. kw.). Zlokalizowana w nim nowoczesna baza dydaktyczna (aule z nowoczesnym wyposażeniem audio wizyjnym, sale dydaktyczne, laboratoria komputerowe) pozwoliła na zwiększenie liczby kształconych studentów (do ok. 2 tys. osób) oraz zapewnienie im komfortowych warunków kształcenia. Z kolei władzom uczelni pozwoliła na zapewnienie wysokich standardów jakości kształcenia, jak i zarządzania uczelnią.

Poprawa warunków lokalowych na początku 2004 roku pozwoliła również na rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni. Zarządzanie oraz Informatyka w roku 2005 zostały uzupełnione o Ekonomię i Kulturoznawstwo, w 2006 roku o Europeistykę, a w 2007 roku o Pedagogikę. W 2008 r. uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kolejnego, „inżynierskiego” kierunku – Mechatroniki. Systematycznie rozszerzana jest również oferta studiów podyplomowych.

Potwierdzeniem tego faktu było m.in.: uzyskanie przez OWSIiZ w grudniu 2004 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Wysoka jakość kształcenia i funkcjonowania uczelni znalazła potwierdzenie także w nagrodach uzyskiwanych w kolejnych - V, VI i VII - edycjach Konkursu Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości organizowanego przez Marszałka województwa.

 Trzeba wspomnieć, że w 2005 roku OWSIiZ rozpoczęła również realizację aż czterech programów w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa (na łączną sumę prawie 2 mln euro). Obejmują one szkolenia w zakresie: podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradców rolniczych w regionie Warmii i Mazur, reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa oraz pracowników sektora ochrony zdrowia, jak również prowadzenie działań na rzecz tworzenia potencjału naukowego w dziedzinach istotnych z punktu widzenia podnoszenia innowacyjności regionu oraz wykorzystywania przez przemysł wyników badań naukowych.

Od tego czasu uczelnia systematycznie przygotowuje i realizuje programy edukacyjne adresowane do mieszkańców regionu, a finansowane ze środków UE.

W ten sposób OWSIiZ realizuje strategię swojego rozwoju zakładającą, że uczelnia ma być: liderem kształcenia młodzieży i dorosłych, szybko reagującą na potrzeby rynku pracy Warmii i Mazur. Strategia ta zakłada tworzenie nowych wydziałów i sukcesywne uruchamianie nowych kierunków nauczania w oparciu o realizację inwestycji zmierzających do utworzenia przy ul. Artyleryjskie nowoczesnego kompleksu dydaktyczno-naukowego.

Plan rozwoju oferty edukacyjnej OWSIiZ, oparty jest na analizie potrzeb regionu i zakłada położenie większego niż dotychczas nacisku na kierunki techniczne. Są one bowiem „deficytowe” w ofercie szkół wyższych w regionie - w większości przypadków, zlokalizowane na terenie województwa uczelnie, kształcą na kierunkach humanistycznych i ekonomicznych. Z drugiej strony, dostęp do tego obszaru wiedzy jak największej liczby mieszkańców regionu, może być gwarantem podnoszenia innowacyjności gospodarki, a tym samym jej konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej.

 Taki cel przyświecał idei tworzenia Centrum Nowych Technologii OWSIiZ, w którym zlokalizowany został m.in. Wydział Informatyki i Nauk Technicznych z kierunkami: Informatyka, Automatyka, Robotyka oraz Mechatronika.
Historia Centrum rozpoczęła się w kwietniu 2005 r., kiedy to uczelnia kupiła kolejny budynek na terenie byłego kompleksu koszarowego przy ul. Artyleryjskiej. 10 maja 2007 r., dzięki uzyskanym przez uczelnie środkom w ramach projektu pod nazwą: Rewitalizacja budynku powojskowego na potrzeby dydaktyczne OWSIiZ w Olsztynie, rozpoczął się remont generalny tego budynku oraz jego adaptacja na potrzeby dydaktyczne.

W lipcu 2008 r., już oficjalnie, baza dydaktyczna OWSIiZ powiększy się o kolejne cztery tysiące metrów kwadratowych nowoczesnych sal dydaktycznych, laboratoriów i pomieszczeń biurowych. Koszt realizacji tego projektu to kwota ponad 12 mln złotych. Pieniądze na ten cel pochodziły z trzech źródeł, z których najważniejszym jest Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Prawie dwukrotne powiększenie bazy lokalowej pozwala uczelni na podejmowanie działań zmierzających do rozszerzenia oferty kształcenia o kolejne kierunki i specjalności. Uczelnia systematycznie zwiększa też liczbę realizowanych projektów szkoleniowych i edukacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy Unii Europejskiej, utrzymując pozycję lidera w tej dziedzinie nie tylko wśród uczelni z Warmii i Mazur, ale również wśród firm szkoleniowych działających w regionie.

Dynamiczny rozwój OWSIiZ został dostrzeżony przez ekspertów-jurorów prestiżowego rankingu szkół wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”. W czerwcu 2008 r. Uczelnia znalazła się w gronie laureatów Nagród Specjalnych. Za skok z miejsca 38 na pozycję 17 w grupie niepublicznych uczelni licencjackich, OWSIiZ otrzymała nagrodę „Awans 2008”'. „Kotarbiński” znalazł się na czelne listy najlepszych uczelni z Warmii i Mazur.


Podstawy prawne


PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA UCZELNI

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej Nr DNS-1-0145-111/TMB/96 z dnia 10.06.1996 r. i wpisana do rejestru pod liczbą porządkową 92. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27.07.2005 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm).

Założycielem OWSIiZ jest Olsztyńskie Towarzystwo Gospodarcze (OTG).

 

Misją Uczelni jest:

 1. przekazywanie kompetencji niezbędnych do realizacji życiowych aspiracji w warunkach globalnej gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniającego się zapotrzebowania na rynkach pracy w Polsce i poza jej granicami,
 2. kształtowanie postaw odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji, działania w harmonii, równowagi i poszanowaniu środowiska naturalnego,
 3. promowanie postaw przedsiębiorczości umożliwiających aktywny udział w realizacji programów- rozwoju wynikających z członkowstwa Polski w UE,
 4. wspieranie rozwoju społeczno - gospodarczego Regionu Warmii i Mazur.

Uczelnia realizuje swoją misję poprzez:

 1. prowadzenie studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
 2. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej,
 3. organizowanie przedsięwzięć, takich jak np.: seminaria, konferencje, kongresy, kampanie informacyjne i inne,
 4. prowadzenie szkół, przedszkoli i innych placówek na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty,
 5. działalność konsultingową, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy.

Uczelnia prowadząc swoją działalność realizuje następujące cele:

 1. dostarczanie usług edukacyjnych i innych usług oraz produktów na możliwie najwyższym poziomie,
 2. upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki oraz aktywne uczestnictwo w ich wdrażaniu do praktyki społeczno-gospodarczej,
 3. informowanie, również w formie reklamy, o usługach i produktach Uczelni,
 4. rozwój i dostosowywanie do potrzeb rynku oferty usług i produktów Uczelni,
 5. rozwój infrastruktury Uczelni umożliwiający realizację misji,
 6. zapewnienie studentom i innym usługobiorcom odpowiednich warunków umożliwiających optymalne korzystanie z usług Uczelni,
 7. inicjowanie a następnie wspieranie wszelkich form aktywności środowiskowej studentów, absolwentów i pozostałych usługobiorców,
 8. kształtowanie wśród pracowników, współpracowników oraz studentów i innych usługobiorców wrażliwości i społecznej odpowiedzialności w duchu poszanowania dla godności osoby ludzkiej, wartości etycznych i obowiązującego prawa,
 9. kultywowanie, upowszechnianie i wzbogacanie tradycji akademickiej,
 10. realizacja wszelkich projektów społecznie użytecznych służących realizacji celów i zadań Uczelni i pozyskiwanie na te przedsięwzięcia środków publicznych, w tym funduszy UE,
 11. stała troska o jakość świadczonych usług i dostarczanych produktów poprzez wdrażanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania,
 12. rozwój kompetencji pracowników i współpracowników oraz podejmowanie działań wzmacniających ich zaangażowanie w realizację misji Uczelni.

 


Władze


WŁADZE UCZELNI 

Uczelnią kieruje Rektor, Kanclerz, Prorektorzy i Dziekani - jako organy jednoosobowe
oraz Senat i Rada Zarządzająca - jako organy kolegialne.


Rektor OWSIiZ

prof. dr hab. inż.   Zdzisław Kowalczyk

 

 

Prorektor ds. Kształcenia

dr Lucyna Kwiatkowska

 

 

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. inż. Jerzy Wtorek

 

Kanclerz OWSIiZ

mgr inż. Janusz Żwirko

 

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych

dr Hanna Pałach

 

Dziekan Wydziału Informatyki i Nauk Technicznych

dr  inż. Jerzy Wojeński

 

 

 

 

 

 SENAT 

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk - przewodniczący
mgr inż. Janusz Żwirko - wiceprzewodniczący

Członkowie: 
prof. dr hab. Andrzej Nowicki


dr hab. inż. Jerzy Wtorek
dr inż. Zygmunt Kurek
dr inż. Jerzy Wojeński

dr Hanna Pałach
dr Lucyna Kwiatkowska
mgr Ewa Rogowska
Monika Mierzejek - przedstawiciel Samorządu Studentów
Marika Huba - przedstawiciel Samorządu Studentów

Dawid Szpek - przedstawiciel Samorządu Studentów

 RADA ZARZĄDZAJĄCA


Mariusz WESOŁOWSKI
Zygmunt KUREK

Marek ADAMOWICZ

Witold ZIELSKI

Jerzy SUCHECKI


- Przewodniczący

- Wiceprzewodniczący

- Sekretarz

- Członek

- Członek


Struktura organizacyjna


Rada Zarządzająca

Rektor

Rektorat

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

Wydawnictwo

Prorektor ds. Kształcenia

Studium Języków Obcych

Studium Wychowania Fizycznego

Biuro Karier

Dział Studiów

Centrum Studiów Podyplomowych

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Dziekanat

Instytut Zarządzania i Ekonomii

Instytut Europeistyki

Instytut Pedagogiki

Wydział Informatyki i Nauk Technicznych

Dziekanat

Instytut Informatyki

Instytut Kulturoznawstwa

Instytut Mechatroniki

Biblioteka

Kanclerz

Dyrektor ds. Administracyjnych

Dyrektor ds. Promocji i Rekrutacji

Akademickie Centrum Szkoleń i Certyfikacji

Kwestura

 


Kadra


prof. dr hab. Buryła Sławomir
prof. dr hab. inż. Balicki Jerzy
prof. dr hab. Chazbijewicz Selim
prof. dr hab. Daszkiewicz Nelly
prof. zw. dr hab. Dębniewska Marianna
prof. dr hab. Dębniewski Gustaw
prof. dr hab. Dębowski Józef
prof. dr hab. Fiedorowicz Kazimierz
prof. dr hab. inż. Giaro Krzysztof
prof. dr hab. Gładkowski Krzysztof
prof. dr hab. inż. Gornowicz Mirosław
prof. dr hab. Hurło Lucyna
prof. dr hab. Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja
prof. dr hab. Kantowicz Ewa
prof. dr hab. inż. Konorski Jerzy
prof. dr hab. inż. Kowalczyk Zdzisław
prof. dr hab. Lelusz Henryk
prof. dr hab. Łapińska Anna
prof. zw. dr hab. Milian Artur
prof. dr hab. inż. Morozov Lev
prof. zw. dr hab. Niedzielski Eugeniusz
prof. zw. dr hab. Nowicki Andrzej
prof. dr hab. Olubiński Andrzej
prof. dr hab. Pieńkowska Halina
prof. dr hab. Przybyszewski Roman
prof. zw. dr hab. Staniszewski Andrzej
prof. dr hab. Stronskyy Henrikh
prof. dr hab. Waldziński Dariusz
prof. dr hab. inż. Walkowiak Ryszard
prof. dr hab. inż. Wierzcholski Krzysztof
prof. dr hab. inż. Wtorek Jerzy
 
dr Ambroży Jerzy
dr Atamańczuk Kazimiera
dr inż. Barski Mariusz
dr inż. Bartczuk Łukasz
dr Bojarska-Sokołowska Agnieszka
dr inż. Bujnowski Adam
dr Chełminiak Marcin
dr Chyl Sławomir
dr Cygańska Małgorzata
dr Czaplicka-Kozłowska Iwona
dr Domańska Lidia
dr Drozda Paweł
dr inż. Drozda Stanisław
dr inż. Drożyner Przemysław
dr Dynowska Joanna
dr inż. Dziwiński Piotr
dr Fordoński Radosław
dr Frankowiak Anita
dr inż. Gabryel Marcin
dr Garbowski Marek
dr inż. Górecki Przemysław
dr Grabowski Adam
dr Grabowski Stefan
dr inż. Grzebieniak Andrzej
dr Hass Zbigniew
dr Jędryczka Renata
dr inż. Józefiak Lech
dr inż. Kaczmarek Mariusz
dr inż. Karpa Anna
dr Kobrzeniecka-Sikorska Grażyna
dr inż. Korytkowski Marcin
dr Kozłowski Wojciech
dr Krajewski Lech
dr Krukowski Krzysztof
dr inż. Kuchta Jarosław
dr Kulas Iwona
dr Kulesza Ewa
dr inż. Kurek Zygmunt
dr Kutiak-Zakrzewska Krystyna
dr Kwiatkowska Lucyna
dr Lorek Elżbieta
dr Łuczak Władysław
dr Markowski Lesław
dr Merło Paweł
dr Migus-Bębnowicz Zofia
dr inż. Mikitiuk Artur
dr Modzelewski Wojciech
dr Muzyka Wojciech
dr Oliński Marian
dr Orłowski Janusz
dr Pachałko Jan
dr Pałach Hanna
dr inż. Pietkiewicz Paweł
dr Piwowar Jolanta
dr inż. Rosłon Jolanta
dr inż. Rożnowski Grzegorz
dr Rubacha Jarosław
dr inż. Rumiński Jacek
dr Salamonowicz Zbigniew
dr inż. Sieklicki Stefan
dr inż. Skonieczek Andrzej
dr Stanowicka-Traczyk Agnieszka
dr Stańczak Małgorzata
dr inż. Szpryngier Piotr
dr Szturo Marek
dr Szydłowski Konrad
dr Tańska Halina
dr Warmiński Marcin
dr inż. Wojeński Jerzy
dr inż. Wyszyński Artur
dr Zakrzewski Władysław
dr Zieliński Jacek
 
lek. med. Adamowicz Stanisław
mgr inż. Adamowicz Marek
mgr Bogdański Marcin
mgr Bondaryk Joanna
mgr inż. Bońkowska Anna
mgr Bors-Nasiłowska Izabela
mgr Bulińska Maria
mgr Chodkowska Eliza
mgr inż. Drozda Grzegorz
mgr Drozda Paulina
mgr inż. Dylewski Łukasz
mgr Ejnik Dorota
mgr Gałkowska Ewa
mgr Gładkowska Edyta
mgr inż. Klonowski Andrzej
mgr inż. Kukla Bolesław
mgr Kusiorski Jakub
mgr Ludwichowska Bronisława
mgr inż. Madziewicz Anna
mgr Malinowska Bożena
mgr inż. Nosowicz Tomasz
mgr Nowaczyk Bożena
mgr Pieczkin Bogumiła
mgr Podwysocka Beata
mgr Przegrocki Andrzej
mgr Przeździecka Beata
mgr Przybyszewska-Szter Bogna
mgr Purta Bartłomiej
mgr Rogalska Elżbieta
mgr Sklepkowska-Tomaszewska Małgorzata
mgr Skorwider Jarosław
mgr Skuratko Irena
mgr Sochań Joanna
mgr Solmiński Jarosław
mgr Stanisławska Iwona
mgr Suchorab Anna
mgr inż. Szalkiewicz Wojciech
mgr Szczubełek Grzegorz
mgr Szepioła-Uściłko Małgorzata
mgr Szmyt Marcin
mgr Szpechar Katarzyna
mgr Wierzejski Tomasz
mgr Wojtowicz Karol
mgr Wysocka Magdalena
mgr Zabokrzecka Anita
mgr Zielska Jolanta
 


Biblioteka i Wydawnictwo


Biblioteka OWSIiZ istnieje od 1 października 1996 r. Podstawą zbiorów są dokumenty zwarte (książki), ciągłe (czasopisma) i informacyjne gromadzone do obsługi procesu dydaktycznego OWSIiZ i badań naukowych. Gromadzone są głównie książki i czasopisma w języku polskim. Tematyka zbiorów biblioteki odzwierciedla zakres specjalności poszczególnych kierunków studiów, badań naukowych i procesu dydaktycznego.

 

 

Zbiory biblioteczne obejmują:

 • ponad 15 tys. egzemplarzy książek,
 • 134 tytuły czasopism, w tym bieżących 54 tytuły.

 

Struktura zbiorów biblioteki to głównie literatura z zakresu:  nauk społecznych, nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk stosowanych, filozofii, religioznawstwa, językoznawstwa (literatury), geografii, biografii, historii. Zasoby biblioteczne są na bieżąco uzupełniane, zgodnie z programem studiów, na poszczególnych kierunkach oraz zapotrzebowaniem studentów i wykładowców. Biblioteka gromadzi również zeszyty naukowe innych polskich Uczelni związanych z profilem szkoły. Biblioteka wyposażona jest w 10 komputerów. Katalogi komputerowe działające w bibliotece stanowią podstawowe źródła informacji o gromadzonych zbiorach bibliotecznych oraz innych bibliotekach naukowych. Katalogi umożliwiają wyszukiwanie informacji w bazach danych:

 • katalog autorski,
 • katalog tytułowy,
 • katalog przedmiotowy,
 • katalog serii,
 • katalog wg UKD,
 • kartoteki zagadnieniowe,
 • zestawienia problemowe.

 

Bazy danych biblioteczno-informacyjne są dostępne w formie skomputeryzowanej, pracownikom oraz studentom zarówno naszej Uczelni, jak i innym  zainteresowanym naszymi zbiorami. Biblioteka posiada wypożyczalnię, czytelnię i magazyn na zbiory biblioteczne. Zbiory udostępniane są na miejscu w czytelni oraz wypożyczane poza bibliotekę. Literaturę, której nie ma w zbiorach biblioteki sprowadza się z innych bibliotek krajowych. Studenci mają możliwość skorzystania z Internetu oraz drukarki w wypożyczalni.

 

 


Organizacja Studiów Podyplomowych


 • Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie co najmniej zawodowym (licencjat i wyższe).
 • Studia prowadzone są w systemie zaocznym i trwają dwa lub trzy semestry.
 • Zajęcia rozpoczynają się na przełomie października i listopada (w semestrze zimowym) oraz lutego i marca (w semestrze letnim).(Planowany harmonogram zjazdów w roku akademickim 2009/2010)
 • Zajęcia odbywają się w formie cyklicznych zjazdów, które organizowane są zgodnie z harmonogramem studiów co dwa tygodnie w soboty i niedziele (8-10 godz. lekcyjnych dziennie), w siedzibie OWSIiZ.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników OWSIiZ, specjalistów z innych ośrodków naukowo-badawczych oraz praktyków dysponujących dużym doświadczeniem i wiedzą z poszczególnych dziedzin.
 • Za funkcjonowanie studiów odpowiedzialni są: Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych oraz kierownicy naukowi poszczególnych specjalności.

*) Proces dydaktyczny rozpoczyna się po zebraniu minimalnej wymaganej liczby studentów, określonej przez władze uczelni dla każdej specjalności.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - kwestionariusz osobowy (druk dostępny także w Biurze Rekrutacji),
 • oryginał dyplomu lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 1 zdjęcie (zgodnie z wymogami przy wystawianiu dowodów osobistych),
 • kserokopia dowodu osobistego (1 i 2 str.).

 

Dokumenty przyjmuje:    Biuro Rekrutacji  -  ul. Artyleryjska 3c, pok. 206

czynne: :
poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00,
soboty: 8.00 - 13.00 (od 1.06 do 31.10.2009 r.)

Informacja telefoniczna dot. rekrutacji na studia: 89 521 88 03
fax 89 521 88 04, e-mail: owsiiz@owsiiz.edu.pl

 

Kierownik Biura Rekrutacji  -  mgr Dominika Małachowska 

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych  -  mgr inż. Wojciech Szalkiewicz  (tel. 089 534 32 03 w. 54)


ODPŁATNOŚĆ:


Kwestie odpłatność reguluje umowa pomiędzy studentem a Kanclerzem uczelni dotycząca zasad finansowania studiów podyplomowych.
Absolwentom Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania przysługuje 5 % zniżka czesnego.
Opłata może być wnoszona: jednorazowo w całości, w 2 lub 3 ratach semestralnych lub w trybie indywidualnym określonym przez Kanclerza Uczelni, na podstawie pisemnego podania słuchacza studiów podyplomowych.
Opłaty mogą być wnoszone w kasie uczelni (pok. 201) lub na konto: Bank PEKAO S.A. O/OLSZTYN Nr: 73 1240 5598 1111 0000 5027 1144 „Studia podyplomowe – (specjalność)”

*) W przypadku ewentualnej rezygnacji z kontynuowania studiów, student zobowiązany jest do natychmiastowego pisemnego zgłoszenia tego faktu kierownictwu Uczelni. W tym przypadku student zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należnych opłat, włącznie z opłatą czesnego za miesiąc, w którym nastąpiła rezygnacja z kontynuowania studiów. Data rezygnacji równoznaczna jest z datą złożenia pisemnego oświadczenia do sekretariatu Uczelni.


UKOŃCZENIE STUDIÓW

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

 • zaliczenie przedmiotów przewidzianych programem studiów w trybie przewidzianym przez poszczególnych wykładowców.
 • ewentualne przygotowanie pracy dyplomowej pod opieką i w formie wymaganej przez promotora.
 • uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni.

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w OWSIiZ zgodnie z rozporządzeniami stosownych resortów: Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dotyczących zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych oraz dodatkowe świadectwa i certyfikaty uzyskane w ramach programów zajęć.