Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości » Podyplomowe

33-300 Nowy Sącz, Małopolskie
ul. Jagiellońska 19, Zobacz na mapie
Tel: (18) 442-16-67
Fax:  
WWW: http://www.swsz.edu.pl
Email: dziekanat@swsz.edu.pl


Władze Uczelni


ZAŁOŻYCIEL-KANCLERZ - Jerzy JUSZCZYK

REKTOR - dr inż. Aleksander Zaremba profesor WSP

Prorektor ds. studenckich - prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek


Dziekanat


Dziekanat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości zajmuje się pełną obsługą studentów (legitymacje, indeksy, zaświadczenia itp.)


Obsługa dziekanatu:

  • Dyrektor Dziekanatu - Inż. Izabela Wokacz-Bodziony
  • Geodezja i Kartografia - Inż. Jolanta Klimczak
  • Turystyka i Rekreacja - Mgr Katarzyna Kowalczyk


Dziekanat otwarty jest w dniach:
Poniedziałek - Piątek w godz. 9:00 - 15:30
Sobota .................................9:00 - 13:00

ul. Rejtana 18.
Telefon/ fax: +48 18 44 00 702 oraz +48 18 44 00 701

e-mail: dziekanat@swsz.edu.pl


Kontakt


Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 19

tel. +48 18 442 16 67

 

Dziekanat Instytutów
33-300 Nowy Sącz
 ul. Rejtana 18


Nr telefonów:
0-18 44 00 701, 0-18 44 00 702
 

 

Kanclerz - Jerzy Juszczyk - e-mail: kanclerz@swsz.edu.pl

Dziekanat - e-mail: dziekanat@swsz.edu.pl

Kwestura - e-mail: kwestura@swsz.edu.pl 

Biblioteka - e-mail: biblioteka@swsz.edu.pl

 


Rekrutacja


REKRUTACJA 2010/2011

Regulamin rekrutacji na rok akademicki 2010/2011 Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości 

 
§ 1.

1.      O przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Przedsiebiorczości w Nowym Sączu może ubiegać się osoba, która posiada świadectwo dojrzałości.

2.      Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo innego kraju odbywa się na podstawie decyzji Rektora WSP.

3.      Do postępowania rekrutacyjnego warunkowo dopuszcza się osoby zdające egzamin dojrzałości w szkołach należących do organizacji matur międzynarodowych, którzy w chwili składania dokumentów nie posiadają jeszcze świadectwa dojrzałości.

 
§ 2. 

1.      Uprawnienia do przyjęcia na studia na danym kierunku bez postępowania kwalifikacyjnego określają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Z uprawnień tych laureaci i finaliści mogą korzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od roku uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady.

2.      Kandydaci legitymujący się świadectwem „międzynarodowa matura” przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów.

  
§ 3.
Limit przyjęć na wszystkie formy studiów jest określony wnioskiem o utworzenie kierunku do MNiSW.
 
§ 4.
1.      Szczegółowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób jego przeprowadzania ustala Instytutowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2.      Instytutowa Komisja Rekrutacyjna określa kryteria jakie musi spełnić kandydat aby zostać przyjętym na studia oraz kryteria eliminacji w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy spełnili powyższe wymagania jest większa od limitu przyjęć.
3.      Instytutowa Komisja Rekrutacyjna przygotowuje zasady postępowania rekrutacyjnego oraz zapewnia ich tajność.
4.      Przewodniczący Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej organizuje postępowanie rekrutacyjne.
 
§ 5.
1.      Rekrutację przeprowadza Instytutowa Komisja Rekrutacyjna oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
2.      Instytutową Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Instytutu;
-       w skład komisji wchodzą: Dyrektor Instytutu, nauczyciel akademicki.
Z komisją współpracuje sekretarz powołany przez dyrektora oraz inni pracownicy powołani do wykonywania doraźnych zadań.
-         przedstawiciel samorządu studenckiego, wyznaczony imiennie, ma prawo uczestniczyć w pracach komisji w charakterze obserwatora,
-      rekrutację na studia zaoczne przeprowadza ta sama komisja.
-      Sekretarz komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzji Komisji Rekrutacyjnej.
3.      Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną powołuje Rektor.
-       w skład komisji wchodzą: nauczyciel akademicki będący członkiem Senatu SWSZ, po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z poszczególnych wydziałów oraz sekretarz,
-       w pracach komisji uczestniczy przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w charakterze obserwatora,
-       obsługę Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zapewnia Tok Studiów.
 
§ 6.
1.      Decyzje Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej podpisuje Dyrektor Instytutu.
2.    Od decyzji Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3.    Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania oparte na podstawach formalno – prawnych, tj. kwestionujące zgodność sposobu rekrutacji z niniejszą Uchwałą oraz szczegółowym regulaminem instytutowym,
4.    Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor zgodnie z wnioskiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.
5.    W przypadku rezygnacji kandydata przyjętego na studia Instytutowa Komisja Rekrutacyjna może na zwolnione miejsce przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na studia.