Jesteś w: Home » Uniwersytet Medyczny » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Uniwersytet Medyczny » Podyplomowe

15-089 Białystok, Podlaskie
ul. Jana Kilińskiego 1, Zobacz na mapie
Tel: (85) 748-54-00, (85) 748-54-15
Fax: (85) 748-54-16
WWW: http://www1.umb.edu.pl
Email: kancelaria@umb.edu.pl


O Uczelni


Prace zmierzające do utworzenia Akademii Medycznej w Białymstoku podjęto w początkach 1949 roku. Założycielem uczelni był doktor Jerzy Sztachelski. Akademię Medyczną w Białymstoku powołano mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. Organizatorem i pierwszym Rektorem Akademii był profesor Tadeusz Kielanowski.

22 marca 2008 r. weszła w życie ustawa  o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nazwa ta podkreśla uniwersytecki poziom kształcenia i badań naukowych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku spełnia wymagane kryteria ustawowe związane z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Zmiana nazwy jest więc potwierdzeniem stanu faktycznego i podkreśleniem rangi  naszej Alma Mater w medycznym środowisku naukowym.

Aula Wielka

Siedzibą Uczelni jest Pałac Branickich, obiekt historyczny z XVIII wieku, najokazalszy i najcenniejszy gmach zabytkowy w Białymstoku. W przyległym Collegium Primum zlokalizowano pierwsze zakłady podstawowych nauk medycznych. W drugim roku istnienia Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W roku 1953 powołano pierwsze kliniki. W 1954 r. oddano do użytku budynek Collegium Universum, który pomieścił większość zakładów nauk podstawowych. W 1955 roku rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukazują się do chwili obecnej. W roku 1956 ukazało się kilka numerów miesięcznika Medyk Białostocki. W roku 2000 wznowiono wydawanie tego czasopisma. W 1962 roku oddano do użytku gmach Państwowego Szpitala Klinicznego. W 1968 roku powołano Oddział Stomatologii. W 1977 roku utworzono Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Początkowo dokonano naboru jedynie na Oddział Analityki Medycznej tego wydziału. Naboru na studia farmaceutyczne dokonano w roku 1987. W 1982 roku przekazano gmach Collegium Pathologicum. W 1988 roku rozpoczął działalność Dziecięcy Szpital Kliniczny. W roku 1999 przekazano do użytku budynek Collegium Novum. W tym samym roku powołano także Oddział Pielęgniarstwa. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia został powołany mocą Uchwały Senatu AMB z 30 maja 2003 r., a w 2008 r. zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Obecnie w skład kadry naukowej Uczelni wchodzi 92 profesorów, 96 doktorów habilitowanych oraz 554 pozostałych nauczycieli akademickich. Reprezentują oni nieomal wszystkie specjalności nauk lekarskich, stomatologii, farmacji i analityki medycznej. Blisko 90% obecnie zatrudnionych profesorów i doktorów habilitowanych to absolwenci Uczelni. Kadra inżynieryjno-techniczna, administracyjna i obsługi liczy 501 osób. Ponad 30 absolwentów uczelni, profesorów i doktorów habilitowanych pełni kierownicze funkcje w innych akademiach medycznych, instytutach i placówkach służby zdrowia, w kraju i za granicą.

Uczelnia składa się z 63 zakładów podstawowych nauk medycznych, 47 klinik, 3 studiów, 10 samodzielnych pracowni i 3 katedr. Na Uczelni studiuje łącznie ok. 4000 studentów - w języku polskim i angielskim. Doświadczony personel naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku gwarantuje wysoki poziom teoretycznego i praktycznego kształcenia studentów, korzystając z profesjonalnie wyposażonych sal wykładowych i seminaryjnych.

Trzy filary, na których opiera się Uniwersytet to: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy, kształcąc na czternastu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studia anglojęzyczne na kierunku Lekarskim prowadzone są od roku akademickiego 2004/2005. Młodzi ludzie pragnący studiować medycynę za granicą, coraz częściej kierują swe kroki do Białegostoku. Argumentują swój wybór prestiżową i ugruntowaną pozycją Uczelni na świecie. Uniwersytet jest Uczelnią otwartą na wyzwania współczesności oraz przyjazną studentowi szkołą wyższą, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się. Daje gwarancję nauczania opartego na sprawdzonych metodach i programach dydaktycznych oraz wysokich standardach kształcenia.

Wychowankowie i pracownicy uczelni pełnili ważne funkcje państwowe. Tadeusz Szelachowski był wiceprzewodniczącym Rady Państwa oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Mirosław Cybulko był Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Tadeusz Czystohorski pełnił funkcję posła na Sejm, a Andrzej Kaliciński był senatorem RP. W ciągu minionych 59 lat w Uczelni tytuł naukowy profesora uzyskało 226 osób, stopień naukowy doktora habilitowanego 310 i stopień doktora 1917 osób. Uczelnia nadała tytuł doctor honoris causa 40 osobom.

Głównym priorytetem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest działalność naukowa. Corocznie pracownicy Uczelni realizują blisko 500 projektów naukowych. Dorobek publikacyjny pracowników Uczelni stale wzrasta i dzięki tak prowadzonej polityce naukowej Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim znalazł się na 1 miejscu, a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na 4 miejscu, spośród innych wydziałów jednorodnych w rankingu przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet stara się zapewniać swoim pracownikom naukowym najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonuje między innymi: Europejskie Laboratorium Analiz Farmaceutycznych, Europejskie Centrum Farmacji i Centrum Medycyny Doświadczalnej. Uniwersytet jest wydawcą czasopism: „Advances in Medical Sciences”, „Folia Histochemica at Cytobiologica”, „Medyk Białostocki”.

Do najważniejszych kierunków badawczych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych należy: alergologia eksperymentalna i kliniczna, biochemia glikokoniugatów, biochemia tkanki łącznej, biochemia i patofizjologia hemostazy, biologia karotenoidów, biologia molekularna nowotworów, chemioterapia eksperymentalna, chirurgia endokrynologiczna, dializoterapia i transplantacja nerek, enzymy proteolityczne i ich inhibitory oraz właściwości biologiczne produktów degradacji białek, farmakologia centralnego układu nerwowego, fizjologia mięśni, immunodiagnostyka białek krwi, gastroenterologia wieku dziecięcego, kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia, mikrochirurgia i chirurgia naczyń, onkologia doświadczalna, patologia trzustki, patologia wątroby, serodiagnostyka kiły, techniki wspomaganego rozrodu.

Ostatnio Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podjął szeroki program międzynarodowej współpracy, w zakresie wdrażania nowych metod nauczania, w dziedzinie badań naukowych oraz w zakresie diagnostyki i terapii. Unowocześniono także wyposażenie aparaturowe zakładów nauk podstawowych i zaplecze diagnostyczno-lecznicze klinik.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stwarza swoim studentom możliwości rozwoju zainteresowań naukowych w studenckich kołach naukowych, które działają przy większości uczelnianych zakładów i klinik. Uczelnia zrzesza 27 kół naukowych, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

W strukturach Uczelni działają inne organizacje studenckie, takie jak: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA-Poland”, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”, Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Europejskie Forum Studentów (AEGEE), Klub „CO NIE CO”, Klub „Herkulesy”, Studencka Agencja Fotograficzno – Filmowa, Radiosupeł, Akademicki Związek Sportowy. Chór Uniwersytecki jest laureatem wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych.

Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus. Uniwersytet Medyczny prowadzi także kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Studenci zainteresowani aktywnością sportową mogą brać udział w zajęciach sportowych, takich jak: żeglarstwo, tenis stołowy, tenis ziemny, lekkoatletyka, pływanie, piłka siatkowa, narciarstwo, aerobik, wspinaczka i innych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.


Władze Rektorskie


REKTOR
prof. dr hab. Jacek Nikliński

prof. dr hab. Jacek Nikliński

 

 

Prorektor
ds. Studenckich
Prorektor
ds. Nauki
Prorektor ds. Klinicznych
i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Robert Jerzy Flisiak prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski prof. dr hab. Zenon Dionizy Mariak
prof. dr hab.
Robert Jerzy Flisiak
prof. dr hab.
Adam Jacek Krętowski
prof. dr hab.
Zenon Dionizy Mariak

Władze Dziekańskie


Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii
i Oddziałem Nauczania
w Języku Angielskim
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu
prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
prof. dr hab.
Andrzej Dąbrowski
prof. dr hab.
Elżbieta Skrzydlewska
prof. dr hab.
Elżbieta Krajewska-Kułak
Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
prof. dr hab. Danuta Waszkiel – Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Irina Kowalska dr hab. Dariusz Lebensztejn
prof. dr hab.
Danuta Waszkiel –
Prodziekan ds. Studenckich
prof. dr hab.
Irina Kowalska
dr hab.
Dariusz Lebensztejn
Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
prof. dr hab. Jerzy Pałka – Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Joanna Matowicka-Karna dr hab. Jakub Jabłoński
prof. dr hab.
Jerzy Pałka –
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab.
Joanna Matowicka-Karna
dr hab.
Jakub Jabłoński
Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu
prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski – Prodziekan ds. Studenckich prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny prof. dr hab Elżbieta Maciorkowska
prof. dr hab.
Sławomir Jerzy Terlikowski –
Prodziekan ds. Studenckich
prof. dr hab.
Jerzy Robert Ładny
prof. dr hab.
Elżbieta Maciorkowska

Senat


 1. prof. dr hab. Jacek Nikliński
 2. prof. dr hab. Adam Krętowski
 3. prof. dr hab. Robert Flisiak
 4. prof. dr hab Zenon Mariak
 5. prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
 6. prof. dr hab Elżbieta Skrzydlewska
 7. prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak
 8. prof. dr hab. Anna Andrzejewska
 9. prof. dr hab. Włodzimierz Buczko
 10. prof. dr hab. Lech Chyczewski
 11. prof. dr hab. Milena Dąbrowska
 12. prof. dr hab. Janusz Dzięcioł
 13. prof. dr hab. Jan Górski
 14. prof. dr hab. Andrzej Kemona
 15. prof. dr hab. Jolanta Małyszko
 16. prof. dr hab. Jerzy Pałka
 17. prof. dr hab. Sławomir Terlikowski
 18. prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz
 19. prof. dr hab. Lech Zimnoch
 20. dr hab. Wojciech Dębek
 21. dr hab. Bogusław Kędra
 22. dr hab. Urszula Łebkowska
 23. dr Roman Bandurski
 24. dr Bożena Dobrzycka
 25. dr Wojciech Miltyk
 26. dr Jarosław Piszcz
 27. mgr Beata Mirska
 28. lek. stom. Joanna Łapińska
 29. Dorota Czyżewska
 30. Ewa Maria Faliszewska
 31. Olga Martyna Koper
 32. Marek Ludera
 33. Bernard Niedziejko
 34. Monika Perkowska
 35. Wojciech Rogoz
 36. Weronika Wasińska

Dział spraw studenckich


Informacje ogólne
Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Robert Jerzy Flisiak
Adres Dział Spraw Studenckich ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Pałac Branickich (parter, pok.25-26)
e-mail: dzss@umwb.edu.pl
fax: (85) 748 54 08
Kierownik mgr Bożena Raczyło
tel. (85) 748 54 09
pokój 25
Pomoc materialna studentom
 • regulaminy
 • stypendia
 • informacja na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2010/2011
pokój 26 tel. (85) 748 54 08
mgr Łucja Stalenczyk
e-mail: lucja@umwb.edu.pl
(studenci Wydz. Farm.z Oddz.M.L i Wydz.NoZ)
Ewa Kosowska
e-mail: ewakosowska@o2.pl
(studenci Wydz.Lek z Oddz. Stom.. i WNoZ)
 • Wyjazdy studentów i doktorantów (delegacje)
 • Pomoc materialna doktorantów
 • ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów
 • Biuro Osób Niepełnosprawnych UMB
 • Biuro Karier
 • Kluby Studenckie

 

 

 

mgr Barbara Kruza
e-mail: barbara.kruza@umwb.edu.pl
tel. (085)748 54 08
e-mail: bk@umwb.edu.pl

 

Erasmus
ECTS
Organizacje studenckie
mgr Paweł Niegierewicz
tel. (85) 748 54 08
e-mail: pniegier@umwb.edu.pl
 • pensum dydaktyczne
 • godziny ponadwymiarowe
 • umowa zlecenie
 • wniosek o dofinansowanie ze środków rezerwy dydaktycznej Prorektora d/s Studenckich UMB
 • zarządzenie - skrypty
mgr Elżbieta Romanyk
tel. (85) 748 54 10
e-mail: pensum@umwb.edu.pl

Administracja


Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski
Kwestor z-ca Kanclerza mgr Danuta Roszkowska
Sekretariat ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
tel.: (85) 748 54 15
z-ca Kanclerza ds. Technicznych mgr inż. Jerzy Tokajuk
Sekretariat ul. Mickiewicza 2C
15-089 Białystok
tel.: (85) 748 55 55

Numer konta bankowego:
Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 - rachunek NBR stosowany w obrocie krajowym
PL40124052111111000049207392 - rachunek IBAN stosowany w obrocie zagranicznym
PKOPPLPW - SWIFT Banku Pekao S.A.