Szukaj w mieście
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy » Podyplomowe

26-600 Radom, Mazowieckie
ul. Mokra 13/19, Zobacz na mapie
Tel: (48) 385-13-14
Fax: (48) 385-11-16
WWW: http://www.wisbiop.pl
Email: wisbiop@wisbiop.pl

Studia podyplomowe
Audytor energetyczny uprawniony do sporządania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków. Studia podyplomowe
Planowanie energetyczne Studia podyplomowe
Kalkulacja cen energii Studia podyplomowe
Audytor energetyczny Studia podyplomowe
Alternatywne źródła energii Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla kandydatów do pracy w słuzbie BHP Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla pracowników służby BHP (warsztaty) Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla nauczycieli Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy - dla pracodawców Studia podyplomowe
Ochrona przeciwpożarowa Studia podyplomowe
Zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo osób i mienia Studia podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe

Historia uczelni


 

WŁADZE UCZELNI

REKTOR
DR INŻ. ANDRZEJ STĘPIEŃ

KANCLERZ
MGR INŻ. MACIEJ SAS-BADOWSKIWyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
powołana została w 2002 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i wpisana do rejestru  niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 102.

Uczelnia, najprawdopodobniej jako jedyna w kraju, posiada zgodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na kształcenie w zakresie "bezpieczeństwa i higieny pracy" w postaci decyzji administracyjnej:

  1. Decyzja MENiS z dnia 2002-05-09 (DSW-3-4001-552/EKo/02)zezwalająca na utworzenie niepaństwowej uczelni zawodowej kształcącej na poziomie studiów zawodowych w specjalności "bezpieczeństwo i higiena pracy".
  2. Decyzja MENiS z dnia 2002-07-15 (DSW-3-4001-769/TT/02) o wpisie do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych (rubryka 4 rejestru) WISBiOP w Radomiu z ogólnym kierunkiem działalności uczelni "kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych w specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy".

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy uzyskują kwalifikacje zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 246, poz. 2468 z późn. zm.).

Minister Edukacji Narodowej i Sportu, uwzględniając stanowisko Państwowej Komisji Akredytacyjnej wyrażone uchwałą Nr 884/2004 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2004 r. przyporządkował realizowaną od momentu powstania uczelni specjalność bezpieczeństwo i higiena pracy do kierunku studiów inżynieria środowiska, a więc do kierunku z grupy XI kierunków technicznych wg. stanowiska Nr 41/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 2004 r., podczas gdy, np. ochrona środowiska znajduje się w grupie kierunków matematyczno-przyrodniczych a zarządzania i marketing w grupie kierunków ekonomicznych.

Siedmio-semestralny okres kształcenia i odpowiednie zaplecze technologiczne umożliwiają prowadzenie zajęć laboratoryjnych i wypełniają podstawowe ustawowe wymogi studiów inżynierskich.

Uczelnia od początku istnienia współpracuje z Instytutem Organizacji i Ochrony Pracy. Studium Kształcenia Ustawicznego "CON-LEX" w Radomiu posiadającym:

  • Certyfikat Uznania Kompetencji nr JE-3/2001 do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nadany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB,
  • Srebrną Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy CIOP-PIB, status Partnera Ośrodka Szkolenia PIP im. prof. J. Rosnera we Wrocławiu.

Uczelnia współpracuje także z:

  • CIOP-PIB w Warszawie,
  • Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu,
  • Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP,
  • Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP w Warszawie.

Uczelnia uczestniczy w:

  • programie Socrates, w ramach którego otrzymała Kartę Erasmusa (PL-Radom 06) umożliwiającą organizację wymian studentów i wykładowców pomiędzy współpracującymi szkołami w Europie,
  • programie Leonadro da Vinci, umożliwiającym organizację międzynarodowych wymian i staży dla studentów, absolwentów i kadry oraz prowadzenie wspólnych projektów badawczych. W ramach tego programu Uczelnia współpracuje z instytucjami szkoleniowymi w Europie, m. in. z DEULA Berlin-Brandenburg e.V. i DEULA Hildesheim oraz ośrodkami w Hiszpanii, Bułgarii oraz Włoszech.

Baza dydaktyczno - naukowa


Baza dydaktyczna

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, jako jeden z głównych celów postawiła sobie dbałość o jak najlepsze warunki kształcenia dla studentów i wykładowców.

Do prowadzenia zajęć dydaktycznych Uczelnia posiada własne, przystosowane dla osób niepełnosprawnych obiekty, w których do dyspozycji studentów przeznaczono:
 - 17 sal wykładowych i seminaryjnych o pow. 36 - 198 m2
- 18 laboratoriów wyposażonych w nowoczesny sprzęt naukowo - badawczy,
- 3 pracownie komputerowe z bogatym oprogramowaniem użytkowym,
- 2 kreslarnie wyposażone w stanowiska kreślarskie typu REISS.

Uczelnia posiada także:
- bezpłatne parkingi dla ponad 200 samochodów,
- miejsca noclegowe w pokojach 2 i 3 osobowych,
- własne platformy e-learningowe umozliwiające kształcenie na odległość.

Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu to dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów wyłącznie technicznych, kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego - inżyniera.

 

Laboratorium języków obcych

Baza naukowa

Kadrę dydaktyczną Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu tworzą, obok doświadczonych nauczycieli akademickich WISBIOP, wykładowcy uznanych polskich uczelni jak: Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Radomska, Akademia Rolnicza w Krakowie, Akademia Rolnicza w Lublinie.

Grono wykładowców uzupełniają: biegli sądowi do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. maszyn i urządzeń, rzeczoznawcy posiadający uprawnienia głównego inspektora pracy do opiniowania projektów pod względem BHP i ergonomii.

Większość wykładowców WISBIOP w Radomiu to osoby posiadające certyfikaty Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, które przez wiele lat pracowały i nadal pracują w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tak dobrana kadra naukowa gwarantuje nie tylko poznawanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zagadnień praktycznych, co jest bardzo cenne dla jakości i efektywności kształcenia.

Nie bez znaczenia jest fakt posiadania wykwalifikowanej kadry administracyjnej, zapewniającej sprawną i fachową obsługę studentów i interesantów.


KontaktKontakt

Wyższa InżynierskaSzkoła
Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu

26-600 Radom, ul. Mokra 13/19
tel. 48/385-13-14
tel./fax. 48/385-11-16
www.wisbiop.pl
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl


Wydział Inżynierii i Zarządzania

26-600 Radom, ul. Mokra 13/19

Rektorat
tel. 48/385-11-16
e-mail: wisbiop@wisbiop.pl

Dziekanat (studia inżynierskie)
tel. 48/385-13-14, 385-11-16 wew. 34
e-mail: dziekanat@wisbiop.pl

Dziekanat (studia podyplomowe)
tel. 48/385-11-16 wew. 26, 385-11-16 wew. 43
e-mail: podyplomowe@wisbiop.pl

Komisja stypendialna

tel. 48/385-11-16 wew. 26

Biblioteka
tel. 48/385-11-16 wew. 38
e-mail: biblioteka@wisbiop.pl


Zespół Ekonomiczno - Administracyjny

26-600 Radom, ul. Focha 12 lok. 10/11 (II piętro)

Sekretariat

tel./fax. 48/384-56-59

Kwestor

tel. 48/385-08-88
e-mail: kasa@wisbiop.pl

Zespół ds. Funduszy Unijnych
tel. 48/384-56-59
e-mail: funduszeunijne@wisbiop.pl