Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Administracji » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Administracji » Podyplomowe

43-300 Bielsko-Biała, Śląskie
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, Zobacz na mapie
Tel: (33) 810-01-89
Fax: (33) 810-01-89 wew. 143
WWW: http://wsa.bielsko.pl
Email: wsa@wsa.bielsko.pl

Studia podyplomowe
Administracja bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe Studia podyplomowe
Administracja i zarządzanie procesami transgranicznymi.Specjalista ds. współpracy czesko-polskiej Studia podyplomowe
Administracja publiczna i samorządowa Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Studia podyplomowe
Gospodarowanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie w oświacie Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej Studia podyplomowe
Zamówienia publiczne Studia podyplomowe
Zarządzanie projektami społecznymi i inwestycyjnymi - pozyskiwanie funduszy z UE Studia podyplomowe
Zarządzanie parafią Studia podyplomowe
Andragogika z doradztwem zawodowym Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: geografia Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: matematyka Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: język polski Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: biologia Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: przyroda Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: fizyka Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: chemia Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: historia Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: informatyka Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: geografia Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: edukacja zdrowotna Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: zajęcia techniczne Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: etyka Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: zajęcia artystyczne Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: ekonomia w praktyce Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: historia i społeczeństwo z elementami prawa miedzynarodowego Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: przyroda dla szkół ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe
Metodyka nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie z elementami prawa międzynarodowego Studia podyplomowe
Logopedia z elementami neurologopedii Studia podyplomowe
Mediacje i negocjacje w pracy pedagogicznej Studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika Studia podyplomowe
Pedagogika (kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli) Studia podyplomowe
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej Studia podyplomowe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia podyplomowe
Wychowanie przedszkolne Studia podyplomowe
Terapia pedagogiczna Studia podyplomowe
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Profilaktyka i terapia wad postawy ciała u dzieci i młodzieży Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Studia podyplomowe
Integracja europejska - urzędnik europejski Studia podyplomowe
Integracja europejska - współpraca transgraniczna Studia podyplomowe
Turystyka Studia podyplomowe

O Uczelni


Nasza Uczelnia posiada szeroką ofertę edukacyjną:

strzalka_mstudia na poziomie zawodowym (licencjat), magisterskim, a także możliwość uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych

strzalka_mstudia na kierunkach: administracja, stosunki międzynarodowe, pedagogika, fizjoterapia i kulturoznawstwo

strzalka_mlektoraty języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego

 

Naszym studentom zapewniamy:

strzalka_mświetną kadrę składająca się z wybitnych naukowców i ekspertów z prestiżowych ośrodków akademickich Krakowa, Warszawy, Wiednia i Lwowa

strzalka_mprogramy uwzględniające wymogi rynku pracy

strzalka_mdoskonałą jakość kształcenia

strzalka_mwiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności

strzalka_mkursy także w języku angielskim

strzalka_mzawodowe praktyki studenckie w placówkach związanych z kierunkami studiów

strzalka_muczestnictwo w wymianie w ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi


Historia


Idea powołania szkoły wyższej zrodziła się w Towarzystwie Szkolnym im. M. Reja w 1995 roku. Po nieudanych próbach uzyskania pomocy ze strony Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Towarzystwo zwróciło się o pomoc do Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki życzliwości ówczesnego dziekana wydziału prof. dra hab. Józefa Wójcika, a następnie Rady Wydziału, powołana została grupa pracowników Wydziału Prawa i Administracji UJ, która pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Filipka przygotowała program licencjackich studiów administracyjnych, a także we współdziałaniu z członkami zarządu Towarzystwa zredagowała stosowny wniosek do Ministra Edukacji Narodowej.

W dokumentach założycielskich zapisano, że misją Wyższej Szkoły Administracji będzie przede wszystkim umożliwienie absolwentom szkół średnich regionu Podbeskidzia, pracownikom administracji publicznej rządowej i samorządowej, a także innym osobom, zdobycie wyższego wykształcenia w zakresie administracji. Ponadto jako istotny składnik misji szkoły przyjmowano nawiązanie stałej współpracy z urzędami administracji publicznej regionu w zakresie realizacji różnego rodzaju zadań, a z uwagi na przygraniczne położenie także podjęcie współpracy ze Słowacją i Czechami.

WSA

Decyzją nr DNS 1-145/TBM/192/97 z dnia 4 lipca 1997 r. Minister Edukacji Narodowej wydał zezwolenie na utworzenie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (numer N 119 w rejestrze uczelni niepaństwowych Ministra Edukacji Narodowej), kierunek studiów: administracja, określając jednocześnie ważność zezwolenia na okres pięciu lat. Powstała na podstawie tej decyzji Wyższa Szkoła Administracji podjęła się realizacji misji przedstawionej przez założyciela. Uczelnia stara się wypełniać ją nadal, nadając jej szerszy wymiar w warunkach rozwijających się powiązań Polski jako członka Unii Europejskiej.
Jako pierwszego rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał
prof. zw. dra hab. Józefa Filipka, który funkcję tę pełnił do 31 sierpnia 2003 r. Po złożeniu przez niego rezygnacji z funkcji ze względu na stan zdrowia, założyciel powołał na stanowisko rektora prof. dr hab. Irenę Pietrzyk. Pani profesor kierowała Uczelnią w latach 2003-2006. Ze względu na wymogi nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym z 2005 r. zaszła zmiana na stanowisku rektora. Z dniem 1 września 2006 r. rektorem został dr Tadeusz Wojtuszek, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r. Następnie od 1 września 2007 r. na stanowisko rektora Wyższej Szkoły Administracji założyciel powołał na 3-letnią kadencję dra Aleksandra Mańkę.
Po kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela MEN w lipcu 2001 r., Minister Edukacji Narodowej decyzją nr DSW-2-0145-422/TBM/2001 z dnia 14 sierpnia 2001 r. przedłużył ważność zezwolenia na działalność Uczelni do dnia 30 września 2010 r.
W marcu 2001 r. został złożony wniosek o zezwolenie na uruchomienie w Wyższej Szkole Administracji drugiego kierunku studiów, a mianowicie stosunków międzynarodowych. Decyzją nr DSW.2-0143-34/2001 z dnia 25 lipca 2001 r. Minister Edukacji Narodowej zezwolił na uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku stosunki międzynarodowe. Ponieważ do 2001 roku Uczelnia funkcjonowała, jako jednowydziałowa, dziekanem sprawującym pieczę nad oboma kierunkami studiów był dr Michał Kalitowski. W roku 2003 decyzją Senatu WSA (Uchwała nr 1/33 z dnia 1 października 2003 r.) w Uczelni powstały dwa wydziały - Wydział Administracji oraz Wydział Stosunków Międzynarodowych. Funkcję dziekana Wydziału Administracji nadal pełnił dr Michał Kalitowski aż do 31 sierpnia 2005 roku, od 1 września 2005 r. kierowanie Wydziałem Administracji przejął dr Antoni Osierda. Pierwszym dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych był dr Jarosław Reszczyński (2003-2005). Następnie funkcję tę pełnili: dr Irena Głuszyńska (2005-2006),
dr Zbigniew Włosowicz
(2006-2007). Decyzją Senatu Uczelni z dnia 18 maja 2007 r. (Uchwała 5/70) zlikwidowany został Wydział Stosunków Międzynarodowych, a kierunek został włączony do Wydziału Nauk Społecznych.
W lipcu 2005 r. Minister Edukacji Narodowej decyzją DSW-34003/704/EK/Rej.119/05 zezwolił na uruchomienie kolejnego kierunku studiów: fizjoterapii na utworzonym Wydziale Fizjoterapii. Pierwszym dziekanem tego wydziału został prof. dr hab. Krzysztof Spodaryk (2005-2006), następnie funkcję tę piastował dr Janusz Bromboszcz (2006 - 31.01.2007), a od 1 lutego 2007 r. dziekanem Wydziału Fizjoterapii jest dr Maciej Płaszewski.
Rok później, w lipcu 2006 r. - Uczelnia otrzymała zgodę (decyzja DSW-3-4003/230/EK/Rej.119/06) na uruchomienie kierunku pedagogika na Wydziale Nauk Społecznych. Na pierwszego dziekana powołany został dr Zbigniew Marten (2006-2007), od 1 września 2007 r. dziekanem jest dr Arkadiusz Wąsiński. Decyzją Senatu Wyższej Szkoły Administracji z dnia 12 października 2007 r. Wydział Nauk Społecznych zmienił nazwę na Wydział Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych. 12 czerwca 2008 r. zgodnie z decyzją 363/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej Wyższa Szkoła Administracji otrzymała zgodę na prowadzenie kształcenia na kierunku Kulturoznawstwo na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Od początku funkcjonowania Uczelni za sprawy niezwiązane z dydaktyką odpowiada dyrektor administracyjny,a następnie, po zmianie statutu Wyższej Szkoły Administracji, jej kanclerz mgr Renata Rosowska.

W sierpniu 2009r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Nauk Humanistycznych i Studiów Międzynarodowych WSA uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia (studiów magisterskich) na kierunku Stosunki Międzynarodowe (MNiSW-DNS-WUN-6022-1099-4/KT/09).


Baza Lokalowa


Początkowo Uczelnia korzystała wyłącznie z pomieszczeń znajdujących się w tzw. ,,starym" budynku w Bielsku-Białej przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 12 oraz pomieszczeń wynajmowanych w budynku bielskiego IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej, położonym przy ul. Słowackiego 15.
W roku 1999 w oparciu o środki własne oraz pozyskane od Fundacji Polsko-Niemieckiej wybudowano czterokondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni 654,1 m2 połączony ze ,,starym" budynkiem. Następnym etapem rozbudowy bazy Uczelni była budowa w latach 2000-2001 kolejnego budynku o łącznej powierzchni 2366 m2 (w tym auli o powierzchni 990 m2). Natomiast w 2006 roku Wyższa Szkoła Administracji podnajęła od Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Bielsku obiekt usytuowany przy pl. ks. M. Lutra 7, składający się z dwóch budynków - dydaktycznego
i sali gimnastycznej o łącznej powierzchni 2.888,98 m?., Zatem obecnie Uczelnia funkcjonuje w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach.
W wyniku przedstawionych działań Uczelnia dysponuje następującą bazą lokalową:
-aulą na 374 miejsca (przy ul. Modrzewskiego 12) o pow. 990 m2 z obszernym zapleczem, od 2003 r. wyposażona
w profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz urządzenia do tłumaczenia symultanicznego (150 szt. - uzyskane w wyniku realizacji grantu PHARE CBC 2000; zakończenie realizacji grantu: grudzień 2003 r.);
-3. salami wykładowymi na 240, 150, 100 miejsc (przy pl. ks. M. Lutra 7); sale z 240. i 150. miejscami wyposażone są w profesjonalny sprzęt multimedialny i nagłaśniający;
-5. salami dydaktycznymi o łącznej powierzchni 400 m2 (przy ul. Modrzewskiego 12); w dwóch salach znajduje się po 10 stanowisk komputerowych podłączonych do Internetu (komputery zakupione w ramach realizacji grantu PHARE CBC 2000);
-14. salami dydaktycznymi (przy pl. ks. M. Lutra 7);
-4. pracowniami specjalistycznymi dla studentów fizjoterapii (przy pl. ks. M. Lutra 7);
-4. salami komputerowymi z 52. stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu (przy ul. Modrzewskiego 12i pl. ks. M. Lutra 7);
-biblioteką z przesuwnymi regałami o pojemności do 50 000 woluminów, z 15 678 . woluminami (stan na 30 kwietnia 2009 r.-czytelnią o pow. 61 m2 z 20. miejscami do pracy i 10. stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu, w tym stanowiska z katalogiem bibliotecznym oraz programami MECENAS i EUROPRAWNIK;
-pomieszczeniami administracyjnymi;
-pokojami dla kadry dydaktycznej (przy pl. ks. M. Lutra 7 i ul. Modrzewskiego 12),
-dodatkowo 30. salami dydaktycznymi od godziny 14.00 do dyspozycji studentów WSA (przy ul. Modrzewskiego 12).


Władze Uczelni


Władze Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

 

Rektor Wyższej Szkoły Administracji - dr Aleksander Mańka

 

Kanclerz Wyższej Szkoły Administracji - mgr Renata Rosowska

REKTOR
Prof. zw. dr hab. Wiesława Korzeniowska


KANCLERZ
mgr Renata Rosowska


 

 DZIEKANI Dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Administracji - dr Antoni Osierda

Dziekan Wydziału Fizjoterapii Wyższej Szkoły Administracji - dr Maciej Płaszewski

dr Arkadiusz Wąsiński Dziekan Wydziału  Nauk Humanistycznych  i Studiów Międzynarodowych

dr Antoni Osierda
Dziekan Wydziału Administracji

dr Maciej Płaszewski
Dziekan Wydziału Fizjoterapii

dr Arkadiusz Wąsiński
Dziekan Wydziału 
Nauk Humanistycznych
i Studiów Międzynarodowych

 


Sukcesy Uczelni


Ranking Szkół Wyższych 2010

WSA zmienia status - w najnowszym ranking u dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy”, dzięki uruchomieniu w Uczelni w 2009 roku studiów magisterskich występuje po raz pierwszy jako niepubliczna uczelnia magisterska.

Wg najnowszego rankingu 96 najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich dziennika „Rzeczpospolita” i miesięcznika „Perspektywy” WSA została oceniona najwyżej w Bielsku-Białej jako uczelnia posiadająca kadrę o najwyższych kwalifikacjach (kategoria: nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach).


Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”

2009/2010

Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania po raz piąty zrealizowało projekt certyfikacji uczelni niepublicznych

pn. „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2009/2010.

Nasza Uczelnia uczestniczy w projekcie od początku jego realizacji i – podobnie jak w latach ubiegłych – po raz kolejny uzyskała prawo posługiwania się znakiem

„Wiarygodna Szkoła”.

Uzyskany certyfikat potwierdza rzetelne i profesjonalne podejście Uczelni do tematu kształcenia studentów.

 


Ogólnopolski Ranking Szkół Wyższych „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”

Wyższa Szkoła Administracji od kilku lat uczestniczy w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita” i miesięcznik „Perspektywy”.
Każdego roku Uczelnia zajmuje wysokie miejsca w grupie niepublicznych uczelni licencjackich wyprzedzając o kilkanaście pozycji pozostałe uczelnie wyższe z terenu miasta i regionu.


Biblioteka WSA


Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej uzyskała na 2010 rok licencję na korzystanie z pakietu podstawowego baz danych EBSCO. Bazy są dostępne w całej sieci komputerowej Uczelni oraz Bibliotece pod adresem http://search.ebscohost.com Bazy danych obejmują 580 tys. czasopism pełnotekstowych, 40.590 monografii i raportów, 460 tys. zdjęć oraz 6,5 miliona opisów bibliograficznych i abstraktów. Dziedziny baz danych to: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologia, edukacja, nauki ekonomiczne, biznes, informatyka, technika, biologia, chemia, fizyka, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

 

43-300 Bielsko-Biała
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
tel. 033 815 11 07
wew. wypożyczalnia 115
wew. czytelnia 170

e-mail:
biblioteka@wsa.bielsko.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

UWAGA!

W okresie wakacji Biblioteka jest czynna poniedziałek-piątek 9.00 - 14.00, sobota - nieczynna

Z powodu urlopów w dniach 12-30 lipca CZYTELNIA JEST NIECZYNNA

 

WYPOŻYCZALNIA
CZYTELNIA 

Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek         8.00 -16.00
Środa           8.00 - 16.00
Czwartek     8.00 - 16.00
Piątek         10.00 - 18.00
Sobota         9.00 - 15.00

Poniedziałek  8.00 - 16.00
Wtorek          8.00 - 16.00
Środa            8.00 - 16.00
Czwartek       8.00 - 16.00
Piątek          10.00 - 18.00
Sobota          9.00 - 15.00

 


Warunki przyjęcia na studia


Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Administracji jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie obowiązującej opłaty wpisowego.

Okres rekrutacji: od  01. czerwca 2010 r. do 30 września 2010 r.

Wymagane dokumenty (studia licencjackie):
a) wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej,
pok. nr 1 (parter) lub po kliknięciu w jeden z poniższych linków),

studia licencjackie

b) świadectwo dojrzałości w oryginale,
c) kopia świadectwa dojrzałości,
d) kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób zdających „Nową Maturę”),
e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
f)  zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
g) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów,
h) kopia dowodu osobistego (obie strony),
i)  kopia dowodu wpłaty wpisowego.

Kandydaci na kierunek fizjoterapia składają dodatkowo:
a) orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na kierunku fizjoterapia, wystawione przez lekarza medycyny pracy,
b) kopię Pracowniczej Książeczki Zdrowia z wynikami badań na nosicielstwo,
c) kopię szczepienia na WZW (przeciwko żółtaczce).

Wymagane dokumenty (studia magisterskie):
a) wypełniona ankieta osobowa (do pobrania w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej,
pok. nr 1 (parter) lub po kliknięciu w poniższy link) ,

studia magisterskie

b) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis),
c) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (odpis lub poświadczona kopia),
d) suplement do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 1.01.05 r.) - odpis lub poświadczona kopia,
e) 3 fotografie legitymacyjne (o wymiarach 30 x 42 mm),
f)  zdjęcie w wersji elektronicznej na płycie CD,
g) kserokopia dowodu osobistego,
h) kserokopia dowodu wpłaty wpisowego.

Kandydaci są zobowiązani do złożenia kompletu dokumentów w teczce (opisanej swoim imieniem i nazwiskiem wraz z wybranym kierunkiem i trybem studiów) pod rygorem niedopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatów nie wzywa się do ich uzupełnienia.


Informacje o studiach


Informacja o studiach:
Telefonicznie: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00, w piątki w godz. 10.00. – 18.00 pod numerem telefonu: 033 815 11 07 wew. 124.

Osobiście: od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00, w piątki w godz. 10.00 – 18.00, w pok. nr 1 (parter) w budynku B Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej.

Strona internetowa: www.wsa.bielsko.pl

Adres email: rekrutacja@wsa.bielsko.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapisy na studia:
Zapisy prowadzone są w budynku Uczelni przy Placu Marcina Lutra 7 w Bielsku-Białej w pok. nr 1 (parter) od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00, w piątki w godz. 10.00 – 18.00.