Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Biznesu » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Biznesu » Podyplomowe

66-400 Gorzów Wielkopolski, Lubuskie
ul. Myśliborska 30, Zobacz na mapie
Tel: (95) 733-66-67
Fax: (95) 733-66-67
WWW: http://www.wsb.gorzow.pl
Email: wsb@wsb.gorzow.pl

Studia podyplomowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi- Platinum Studia podyplomowe
Zarządzanie własnym potencjałem - Akademia Sukcesu Studia podyplomowe
Akademia Coachingu Studia podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe
Mediacja i rozwiązywanie konfliktów Studia podyplomowe
Poradnictwo zawodowe i personalne Studia podyplomowe
Pozyskiwanie funduszy i rozliczanie środków unijnych Studia podyplomowe
Psychologia w biznesie Studia podyplomowe
Public Relations Studia podyplomowe
Socjologia medycyny i edukacji zdrowotnej Studia podyplomowe
Socjologiczne aspekty terapii uzależnień Studia podyplomowe
Socjoterapia Studia podyplomowe
Studium kompetencji społecznych Studia podyplomowe
Systemy zarządzania jakością Studia podyplomowe
Szkoła trenerów biznesu Studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Studia podyplomowe
Zarządzanie kadrami i polityka zatrudnienia Studia podyplomowe
Zarządzanie kompetencjami w organizacji Studia podyplomowe
Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna Studia podyplomowe
Zarządzanie marką i wizerunkiem Studia podyplomowe
Zarządzanie projektami logistycznymi Studia podyplomowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem Studia podyplomowe
Zarządzanie rachunkowością w małym i średnim przedsiębiorstwie Studia podyplomowe
Zarządzanie sprzedażą Studia podyplomowe
Zarządzanie strategiczne funkcją audytu wewnętrznego Studia podyplomowe
Zarządzanie w administracji publicznej Studia podyplomowe

O Uczelni


Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. powstała 13.08.1997 r. na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Została wpisana do rejestru MEN pod pozycją 129. WSB jest najstarszą niepubliczną uczelnią w województwie lubuskim oraz jedyną w Gorzowie Wlkp.


Prekursorem WSB była Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Gorzowie - „Business College”, która działała na rynku edukacyjnym regionu gorzowskiego od 1991 r. do momentu utworzenia szkoły wyższej.

W 1997 r. Uczelnia rozpoczynała działalność z ofertą studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i Marketing (obecnie Zarządzanie). W 2003 r. WSB poszerzyła ofertę o studia licencjackie na kierunku Socjologia, natomiast w 2009 r. otrzymała zgodę MNiSW na prowadzenie studiów pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

Jednym z zadań, jakie WSB stawia sobie za cel od początku funkcjonowania, jest tworzenie przyjaznej atmosfery. Bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami stwarza klimat wzajemnego zaufania i sympatii. Uczelnia krzewi wśród studentów i pracowników oraz w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym takie relacje, które opierają się na szacunku, tolerancji oraz poszanowaniu godności człowieka.

WSB kładzie nacisk na jakość kształcenia. Czterokrotnie otrzymała pozytywne akredytacje Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Socjologia oraz Zarządzanie. Przejawem dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu jakości jest wprowadzony w 2006 r. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Istotnym wyróżnikiem Wyższej Szkoły Biznesu na rynku jest łączenie teorii z praktyką. Dlatego też Uczelnia kładzie duży nacisk na współpracę z otoczeniem gospodarczym i społecznym. Dynamicznie kształtuje swoją ofertę – tak, by szybko i trafnie odpowiadać na sygnały płynące z rynku pracy. Wyższa Szkoła Biznesu współpracuje z lokalnymi instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami. Jest członkiem stowarzyszeń gospodarczych i społecznych oraz partnerem edukacyjnym dla przedsiębiorstw i instytucji w realizowanych przez nich projektach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach.

Oczekiwania lokalnego rynku związane z kształceniem wyspecjalizowanych kadr dla placówek, ośrodków i instytucji społecznych, a także dla firm i organizacji biznesowych, realizuje Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSB. Oferta Centrum obejmuje blisko 20 kierunków studiów podyplomowych oraz szeroką gamę szkoleń i kursów (w tym językowych realizowanych przez Szkołę Językową WSB - Lingua Academia).

Uczelnia przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Biuro Karier WSB zapewnia kompleksową pomoc w wyborze oraz planowaniu ścieżki kariery dostosowanej do zainteresowań i kwalifikacji studentów.

Wyższa Szkoła Biznesu przykłada dużą wagę do wspierania rozwoju aktywności naukowej. Uczelnia prowadzi badania w zakresie nauk społecznych i ekonomicznych. Ośrodkiem badawczym WSB realizującym badania dla miasta i regionu jest Pracownia Badań Naukowych.

Wyższa Szkoła Biznesu funkcjonuje na gorzowskim rynku edukacyjnym już od 13 lat. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną najstarszej w regionie uczelni niepublicznej.


Misja


Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. to uczelnia:

nowoczesna

 • przekazuje studentom wiedzę opartą na najnowszych osiągnięciach nauki,
 • zapewnia zdobycie gruntownego wykształcenia specjalistycznego oraz umiejętności praktycznych,
 • kształci w sposób nowatorski, stosując najnowsze metody i techniki,
 • wiedza i umiejętności zdobyte w WSB służą zarówno Polsce jak i Europie;

przyjazna

 • bezpośredni kontakt wykładowców ze studentami tworzy klimat wzajemnego zaufania i przyjaźni,
 • krzewi wśród studentów i pracowników Uczelni oraz w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym relacje, które opierają się na szacunku, tolerancji i poszanowaniu godności człowieka;

troszcząca się o wszechstronny rozwój studenta

 • wspomaga swoich studentów w rozwijaniu ich własnych zainteresowań oraz w realizowaniu marzeń,
 • kształtuje osobowość studentów tak, by byli otwartymi, tolerancyjnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznego społeczeństwa wiedzy,
 • studentom i absolwentom uświadamia potrzebę ciągłego rozwoju i uczenia się przez całe życie;

wspierająca rozwój własnej kadry

 • tworzy warunki rozwoju pracownikom Uczelni,
 • buduje własną kadrę dydaktyczną i naukową, pamiętając jednocześnie o konieczności współpracy ze specjalistami – praktykami życia gospodarczego i społecznego;

dbająca o jakość

 • jednym z najważniejszych priorytetów WSB jest zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług,
 • uczelniany system jakości działa w obszarze: programów kształcenia, procesu dydaktycznego, statusu studentów, kadry oraz bazy lokalowo-sprzętowej;

zorientowana na potrzeby rynku

 • dynamicznie kształtuje ofertę, szybko i trafnie odpowiadając na sygnały płynące z rynku pracy,
 • rozwija kompetencje społeczne oraz zawodowe studentów zgodnie z oczekiwaniami lokalnego, regionalnego i europejskiego rynku pracy;

partnerska

 • wspomagamy rozwój środowiska lokalnego na różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego,
 • absolwenci studiów licencjackich i podyplomowych, uczestnicy kursów i szkoleń zasilają potencjał kadrowy regionu, dostarczając specjalistów z różnych dziedzin,
 • w kontaktach z otoczeniem realizuje zasady partneringu;

prowadząca działalność naukowo-badawczą

 • realizuje projekty badawcze na rzecz lokalnego środowiska,
 • organizuje konferencje naukowe o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
 • w działania w obszarze naukowo-badawczym włącza studentów, dając im możliwość konfrontacji teorii z praktyką.

Kadra


W trosce o wysoki poziom nauczania Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. szczególnie starannie dobiera pracowników naukowo-dydaktycznych.

Gwarancją jakości kształcenia jest kadra wykładowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych: własna kadra naukowa, kadra z renomowanych polskich uczelni oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Nasi wykładowcy wywodzą się m.in. z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczelnia ściśle współpracuje z szerokim gronem praktyków z terenu Gorzowa Wlkp. i województwa (są to m.in. audytorzy, doradcy podatkowi, radcy prawni). Swoją wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi uzupełniają oni kadrę nauczycieli akademickich.


Jakość Kształcenia


Jakość kształcenia jest jednym z najważniejszych priorytetów WSB. Przejawem dążenia do osiągnięcia wysokiego poziomu organizacji procesu dydaktycznego jest wprowadzony w 2006 r. Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest:

 • stałe monitorowanie i podnoszenie jakości kształcenia w WSB,
 • tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod i warunków kształcenia,
 • podniesienie rangi pracy dydaktycznej,
 • informowanie zainteresowanych osób i środowisk, a w szczególności kandydatów na studia oraz pracodawców, o metodach oceny jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów.

System obejmuje m.in.:

 • monitorowanie standardów kształcenia i wymagań kadrowych, 
 • ocenę procesu nauczania,
 • ocenę jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym ocenę nauczycieli akademickich,
 • ocenę dostępności informacji na temat kształcenia,
 • zbieranie opinii absolwentów WSB o przebiegu odbytych studiów, 
 • zbieranie opinii pracodawców o poziomie wiedzy i umiejętności zatrudnianych absolwentów WSB.

 

Dbając o jakość usług edukacyjnych oraz obsługę studentów i wykładowców Uczelnia z uwagą dobiera kadrę akademicką i pracowników administracyjnych.


W kształtowaniu procesu dydaktycznego istotnym elementem są opinie studentów zbierane w formie anonimowych ankiet dotyczących analizy poszczególnych form prowadzonych zajęć, oceny wykładowców oraz pracy pozostałych osób związanych z procesem kształcenia w WSB. Ponadto zajęcia realizowane w ramach studiów pierwszego stopnia są hospitowane.

 

Jednym z elementów Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w WSB jest ocena warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, na które składa się m.in. infrastruktura dydaktyczna. Trwająca aktualnie rewitalizacja budynku głównego Wyższej Szkoły Biznesu ma na celu całkowite zakończenie jego modernizacji. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb dydaktycznych WSB.


Dane Teleadresowe


WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU
ul. Myśliborska 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
NIP: 599-22-89-502

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. jest uczelnią niepaństwową, powstałą 13.08.1997 r. na podstawie zgody wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Została wpisana do rejestru MEN pod pozycją 129.

Kancelaria / Rektorat 095 733 66 67 095 733 66 67  
Dział Organizacji Studiów

(pierwszego stopnia)

095 733 66 60 095 733 66 61  
Centrum Kształcenia
Podyplomowego i Szkoleń
095 733 66 68 095 733 66 67  
Lingua Academia 095 733 66 68 095 733 66 67  
Studium Języków Obcych 095 736 36 84 095 733 66 67  
Biuro Karier 095 733 66 63 095 733 66 63  
Biuro Współpracy z Zagranicą 095 733 66 78 095 733 66 74  
Biuro Projektów Europejskich 095 733 66 78 095 733 66 74  
Pracownia Badań Naukowych 095 736 36 86 095 733 66 67  
Centrum Promocji 095 733 66 74 095 733 66 74  
Rzecznik Prasowy 095 733 66 79 095 733 66 74  
Kwestura 095 733 66 70 095 733 66 70  
Dział Kadr 095 733 66 71 095 733 66 67  
Biblioteka 095 733 66 72 095 733 66 67  

Tryb Nauczania


Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie):

 • stacjonarne (dzienne),
 • niestacjonarne (zaoczne).

Studia stacjonarne: zajęcia odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Studenci studiów stacjonarnych mają szerokie możliwości realizowania własnych zainteresowań naukowych orazpełnego uczestnictwa w życiu studenckim.

 

Studia niestacjonarne: zajęcia mogą być realizowane w dwojaki sposób (przy składaniu dokumentów kandydat wybiera jedną z możliwości):

 • zajęcia odbywają się w wybrane dni tygodnia od poniedziałku do piątku (od godz. 16.00),
 • zajęcia są realizowane w weekend: w piątki (od godz. 16.00), soboty i niedziele.
Nauka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa 3 lata.

Absolwenci WSB otrzymują tytuł licencjata i mogą kontynuowac naukę na tym samym bądź zbliżonym kierunku w dowolnie wybranej uczelni prowadzącej studia drugiego stopnia (uzupełniające studia magisterskie).

Kierunki Studiów


Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. prowadzi 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach Zarządzanie oraz Socjologia. Nowością w ofercie edukacyjnej jest kierunek Gospodarka Przestrzenna, na prowadzenie którego WSB otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2009 r.

 

W ramach poszczególnych kierunków studiów WSB oferuje swoim studentom atrakcyjne specjalności odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Absolwenci WSB są profesjonalnie przygotowani do rozwijania działalności innowacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Potrafią właściwie łączyć teorię z praktyką oraz szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków ekonomiczno-politycznych. Są przygotowani do pracy w strukturach administracyjno-samorządowych, podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.