Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie » Podyplomowe

31-150 Kraków, Małopolskie
ul. Św. Filipa 17, Zobacz na mapie
Tel: (12) 431-18-90
Fax: (12) 431-18-82
WWW: http://www.wsei.edu.pl
Email: rekrutacja@wsei.edu.pl

Studia podyplomowe
Coaching w zarządzaniu Studia podyplomowe
Controlling i rachunkowość menedżerska Studia podyplomowe
e-Marketing Studia podyplomowe
Kontrola wewnętrzna i audyt Studia podyplomowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Przygotowanie, zarządzanie i ewaluacja projektów europejskich Studia podyplomowe
Rachunkowość w świetle MSR/MSSF Studia podyplomowe
Reklama i Public Relations Studia podyplomowe
Sieci komputerowe i technologie internetowe Studia podyplomowe
Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych Studia podyplomowe
Zarządzanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Zarządzanie i marketing w firmie Studia podyplomowe
Zarządzanie w opiece zdrowotnej Studia podyplomowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studia podyplomowe

Misja i cele Uczelni


Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie powstała w wyniku decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-122/TT/2000 z dn. 14.04.2000 roku i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod nr 39. Z inicjatywą utworzenia uczelni wystąpiła znana krakowska firma konsultingowo-szkoleniowa pracowników naukowych - Consulting and Training Institute Sp. z o.o. Wieloletnie doświadczenie tej firmy w pracach konsultingowych na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pozwoliło nadać uczelni od początku odpowiedni profil praktyczny.

Misją, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie specjalistów w zakresie informatyki i zarządzania, w sposób odpowiadający wymogom innowacyjności i przedsiębiorczości oraz aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Konsekwencją tak nakreślonej misji było przyjęcie odpowiednich celów kształcenia, z których najważniejsze to:

Priorytet 1 -położenie nacisku na wiedzę odpowiadającą europejskim standardom edukacyjnym, warunkującym uznawalność kwalifikacji absolwentów. Sposób realizacji: program dydaktyczny powstał we współpracy z angielską instytucją akredytacyjną Edexcel International; systematycznie rozwijana jest współpraca międzynarodowa uczelni obejmująca: wymianę kadry dydaktycznej, konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, odbywanie przez studentów pewnego okresu studiów w uczelniach zagranicznych, dostosowywanie planów studiów do wymogów Procesu Bolońskiego.

Priorytet 2 -tworzenie specjalności zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, nakierowanych na kształtowanie przedsiębiorczych postaw i praktycznych umiejętności. Sposób realizacji: programy kształcenia specjalnościowego konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z kadry menedżerskiej oraz przedstawicieli urzędów pracy; do prowadzenia zajęć dydaktycznych angażowani są także specjaliści -praktycy; studenci odbywają praktykę zawodową krajową i zagraniczną; metodyka kształcenia zdominowana jest aktywnymi formami zajęć jak np. ćwiczenia realizowane metodami case study, konwersatoria, proseminaria i seminaria, laboratoria komputerowe, warsztaty menedżerskie, realizowane w firmie symulacyjnej i pracowni projektowej.

Priorytet 3 –przygotowywanie studentów do wejścia na rynek pracy oraz pomoc absolwentom w zdobyciu pracy i doskonaleniu kwalifikacji. Sposób realizacji: prowadzenie zajęć warsztatowych – „start do kariery”; monitorowanie rynku pracy przez uczelniane „biuro karier” i udostępnianie studentom ofert pracy; organizowanie targów pracy i promocji absolwentów; współpraca z przedsiębiorstwami i instytucjami w regionie w zakresie przyjmowania studentów na praktyki i staże zawodowe; zapewnianie absolwentom możliwości odbywania studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, na preferencyjnych warunkach.


Plan i program studiów


W uczelni prowadzone są studia pierwszego stopnia (licencjackie), które -zgodnie z koncepcją Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego -stanowią podstawowy segment wyższego wykształcenia, umożliwiający odbywanie uzupełniających studiów magisterskich i studiów doktoranckich. Celem studiów pierwszego stopnia jest jednak przede wszystkim uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, warunkujących zdobycie konkretnego zawodu, odpowiadającego potrzebom rynku pracy. Studia drugiego stopnia natomiast, tj. studia magisterskie, mają charakter uzupełniający i skoncentrowane są bardziej na metodyce właściwej dla badań naukowych.

Studia trwają sześć semestrów i prowadzone są na dwóch kierunkach: „Zarządzanie” oraz „Informatyka i ekonometria”. W ramach pierwszego z wymienionych kierunków studenci mają do wyboru dziewięć specjalności zawodowych, a w ramach drugiego – pięć specjalności zawodowych.

Plan zajęć dydaktycznych, na każdym z kierunków, składa się z dwóch bloków programowych, uwzględniających merytoryczne i metodyczne następstwo przedmiotów. Pierwszy - obejmujący przedmioty podstawowe i kierunkowe, realizowany w semestrach I, II i III, jest programem wspólnym dla wszystkich specjalności. Drugi blok, będący programem specjalnościowym, realizowany jest w semestrach IV, V i VI. Program każdego bloku obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty do wyboru, wychodzące naprzeciw indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom studentów. Studia na każdej specjalności podbudowane są poszerzonym programem nauczania języków obcych oraz treściami humanistycznymi z zakresu filozofii, socjologii i dziennikarstwa.

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń i zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów, a także po odbyciu praktyki zawodowej i złożeniu pracy dyplomowej, studenci przystępują do egzaminu dyplomowego (obrony pracy dyplomowej). Pozytywny wynik egzaminu dyplomowego oznacza ukończenie studiów.

Ze względu na fakt, że plan i program studiów dostosowany jest do ministerialnych standardów, absolwenci mogą podejmować uzupełniające studia magisterskie. Dla ukierunkowania wyboru takich studiów uczelnia zawarła odpowiednie umowy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Górniczo - Hutniczą, a także z uczelniami w Anglii, Irlandii, Danii, Niemczech i USA. Dzięki temu absolwenci WSEI mają możliwość uzyskiwania dyplomów dwóch uczelni i to w zakresie różnych kierunków i specjalności, co dzisiaj jest praktycznie europejską normą.


Administracja Uczelni


Kanclerz
dr Stanisław Kowalski
 
KANCELARIA

mgr Magdalena Dzięgielewska-Cora
tel. 0124311890 wew.101
kancelaria@wsei.edu.pl


KWESTURA


Wicekanclerz - Kwestor
mgr Anna Walkowicz
tel. 0124311890 wew.112
awalkowicz@wsei.edu.pl

 

Księgowa
mgr Monika Sołek-Bodziony
tel. 0124311890 wew.126
msolek@wsei.edu.pl
 
    


 
Księgowa
lic. Anna Toboła
tel. 0124311890 wew.114
atobola@wsei.edu.pl

 

Kadrowa
Iwona Orczyk
tel. 0124311890 wew.102
iorczyk@wsei.edu.pl
    

 

Księgowa
mgr Grażyna Byliniak
tel. 0124311890 wew.188
gbyliniak@wsei.edu.pl


DZIEKANAT


Prodziekan ds. studenckich
Kierownik dziekanatu
mgr Karolina Pałka
kpalka@wsei.edu.pl

          

Referent Administracyjny
mgr inż. Elżbieta Paszkot
tel. 0124311890 wew.134
epaszkot@wsei.edu.pl


Referent Administracyjny
Anna Sośniak
tel. 0124311890 wew.128
asosniak@wsei.edu.pl     

Referent Administracyjny
  lic. Agnieszka Stempin
tel. 0124311890 wew.120
astempin@wsei.edu.pl

 

DZIAŁ PLANOWANIA STUDIÓW

Kierownik
mgr inż. Agnieszka Rosołek
tel. 0124311890 wew.119
arosolek@wsei.edu.pl     


Sekretarz
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
mgr Gabriela Kieljan
gkieljan@wsei.edu.pl
 


DZIAŁ INFORMATYCZNY
p.o. Kierownika:
Wacław Kowalski
tel. 0124311890 w.122
it@wsei.edu.pl     

 

 

 

 


mgr inż. Grzegorz Węgrzyn
tel. 0124311890 w.122
it@wsei.edu.pl

 

DZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNEJ


Kierownik
Grzegorz Garczarczyk
tel. 0124311890 wew.201
ggarczarczyk@wsei.edu.pl

Portiernia
Ryszard Czopek
Józef Jach
Stanisław Poraszka
Wojciech Pyla
tel. 0124311890 wew.109

Administracja uczelniKanclerz
dr Stanisław Kowalski
 
KANCELARIA

mgr Magdalena Dzięgielewska-Cora
tel. 0124311890 wew.101
kancelaria@wsei.edu.pl


KWESTURA


Wicekanclerz - Kwestor
mgr Anna Walkowicz
tel. 0124311890 wew.112
awalkowicz@wsei.edu.pl

 

Księgowa
mgr Monika Sołek-Bodziony
tel. 0124311890 wew.126
msolek@wsei.edu.pl
 
    


 
Księgowa
lic. Anna Toboła
tel. 0124311890 wew.114
atobola@wsei.edu.pl

 

Kadrowa
Iwona Orczyk
tel. 0124311890 wew.102
iorczyk@wsei.edu.pl
    

 

Księgowa
mgr Grażyna Byliniak
tel. 0124311890 wew.188
gbyliniak@wsei.edu.pl


DZIEKANAT


Prodziekan ds. studenckich
Kierownik dziekanatu
mgr Karolina Pałka
kpalka@wsei.edu.pl

          

 Referent Administracyjny
mgr inż. Elżbieta Paszkot
tel. 0124311890 wew.134
epaszkot@wsei.edu.pl
    Referent Administracyjny
Anna Sośniak
tel. 0124311890 wew.128
asosniak@wsei.edu.pl     

Referent Administracyjny
  lic. Agnieszka Stempin
tel. 0124311890 wew.120
astempin@wsei.edu.pl

 

DZIAŁ PLANOWANIA STUDIÓW

Kierownik
mgr inż. Agnieszka Rosołek
tel. 0124311890 wew.119
arosolek@wsei.edu.pl     

Gabriela Kieljan
Sekretarz
Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
mgr Gabriela Kieljan
gkieljan@wsei.edu.pl
 


DZIAŁ INFORMATYCZNY
p.o. Kierownika:
kowalski waclaw
Wacław Kowalski
tel. 0124311890 w.122
it@wsei.edu.pl     

 

 

 

 


mgr inż. Grzegorz Węgrzyn
tel. 0124311890 w.122
it@wsei.edu.pl

 

DZIAŁ OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNEJ


Kierownik
Grzegorz Garczarczyk
tel. 0124311890 wew.201
ggarczarczyk@wsei.edu.pl

Portiernia
Ryszard Czopek
Józef Jach
Stanisław Poraszka
Wojciech Pyla
tel. 0124311890 wew.109

Władze UczelniREKTOR
doc. dr Aleksander Kowalski

Przyjmowanie stron:
środa  15:00-17:00
DZIEKAN
dr Dorota Dziedzic

Przyjmowanie stron:
środa 10.00 - 11.30
piątek 15.30-17.00 (dyżur dla studentów)
 PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH, KIEROWNIK DZIEKANATU
mgr Karolina Pałka

Przyjmowanie stron:
wtorek 9.00 - 12.00
czwartek 9.00 - 11.00
piątek 15.00 - 17.00
sobota 9.00 - 13.00

 

KANCLERZ
dr Stanisław Kowalski

Przyjmowanie stron:
poniedziałek 12.00-13.00
piątek 15.30-17.00
Uwaga!! Przerwa wakacyjna trwa do 01.09. br.
Od września dyżury funkcjonują jak wyżej.


  
PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA
I SYSTEMU ECTS

dr Małgorzata Wypych - Dobkowska

Przyjmowanie stron:
środa 9.30 - 11.30
czwartek 11:30-13:00


PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH
DYREKTOR INSTYTUTU STUDIÓW MENEDŻERSKICH
mgr Jolanta Kowalska

Przyjmowanie stron:
wtorek, środa 9.00-14.00

SENAT

Rektor
doc. dr Aleksander Kowalski

Dziekan
dr Dorota Dziedzic

Prodziekan
mgr Karolina Pałka

Kanclerz
dr Stanisław Kowalski

Wicekanclerz - Kwestor
mgr Anna Walkowicz

Kierownicy zakładów dydaktyczno-naukowych
prof. zw. dr hab. Henryk Gurgul
prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
doc. dr Stanisław Maciejowski
dr Małgorzata Wypych - Dobkowska
dr inż. Tadeusz Wilusz
mgr Urszula Małek-Walczak

Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora i docenta
prof. zw. dr hab. Jan Czekaj
prof. zw. dr hab. Leszek Kałkowski
prof. zw. dr hab. Józef Pociecha
prof. nadzw. dr hab. Paweł Lula
prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Dobrowolski
doc. dr Zbigniew Jędrzejczyk

Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
dr Krzysztof Molenda
mgr Małgorzata Terlikowska

Przedstawiciel pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi
mgr Magdalena Dzięgielewska-Cora

Przedstawiciele studentów
Dariusz Moskal
Justyna Plewa
Rafał Dratwa
Adrian Śmieja
Marlena Kruczek
Marta Andrzejuk

Przedstawiciel założyciela
mgr Jolanta Kowalska