Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie » Podyplomowe

31-469 Kraków, Podkarpackie
ul. Miechowity 6, Zobacz na mapie
Tel: (12) 411-07-67, 605-100-772
Fax:  
WWW: http://www.wsgiz.krakow.pl
Email: wsgiz@wsgiz.krakow.pl

Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie oświatą Studia podyplomowe
Podstawy przedsiębiorczości Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie oświatą Studia podyplomowe
Rachunkowość i finanse Studia podyplomowe

Podstawy prawne


 PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA WSGIZ

DECYZJA MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
w sprawie
WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA  W KRAKOWIE
 
Na podstawie Decyzji Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nr DSW-3-07-4001-112/08 z dnia 23.9.2008 roku siedzibą Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania  jest Miasto Kraków.
Aktualny adres uczelni: 31 - 469 Kraków ul. Miechowity 6
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania  w Krakowie wpisana została do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON i otrzymała nr identyfikacyjny 830437527- 00014.


Wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych
 

Sylwetka naukowa Prof. zw. dr hab. Andrzeja Pruska


prof. dr hab. Andrzej Prusek

Prof. zw. dr hab. Andrzej Prusek jest jednym z założycieli uczleni, przez okres 9 -lat był Rektorem Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania. Obecnie pełni funkcję Prorektora, Kanclerza a także Przesa Założyciela Uczelni. 

Prof. dr hab. nauk ekonomicznych Andrzej Prusek jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny).

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1968 roku w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie i kontynuuje ją w tej uczelni do dnia dzisiejszego.
Po przebyciu wszystkich szczebli kariery naukowej otrzymał nominację na profesora zwyczajnego.
Aktualnie jest kierownikiem Katedry Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju w krakowskim Uniwersytecie Ekonomicznym.

Zajęcia dydaktyczne prowadził również w Universytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.
Jako visiting profesor wykładał w Grand Valley State University w Grand Rapids, stan Michigan w USA.

 

W swoim dorobku naukowym posiada blisko 220 publikacji naukowych, w tym 25 pozycji książkowych, rozpraw i monografii (także współautorskich), 47 artykułów naukowych, 14 pozycji skryptowych i materiałów dydaktycznych oraz szereg prac dla potrzeb praktyki gospodarczej.
Do znaczących pozycji naukowych prof. A. Prusek zaliczyć może:
 • Strategiczny program rozwoju społecznego i gospodarczego na szczeblu lokalnym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, str. 32 

 • Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo i Drukarnia „SECESJA”, Kraków 1995, s. 175 

 • Możliwości rozwoju gospodarczego regionu tarnowskiego. Synteza badań diagnostycznych i strategicznych, Urząd Wojewódzki w Tarnowie, Tarnów 1995, s. 204.

 • Strategia rozwoju regionu - na przykładzie województwa tarnowskiego, W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej, AE w Krakowie 1996, s. 45-55,1996

 • Strategiczna ocena pozycji województwa krakowskiego na tle kraju i makroregionu, w: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, AE w Krakowie 1996, s. 91-103 

 • Strategiczna analiza międzynarodowej konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora tworzyw sztucznych – case study Zakłady Azotowe w Tarnowie, w: Polityka Gospodarcza, Nr 1, SGH Warszawa 1999, s. 139 -148.

 • Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów – problemy i doświadczenia, w: Problemy polityki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską, Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Szczeciński,1999

 • Analiza konkurencyjności firm w SSE „EURO-PARK MIELEC”, w: Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s.151-162

 • Znaczenie i funkcje aglomeracji krakowskiej w rozwoju społeczno-ekonomicznym regionu Małopolski, w: Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta, Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia zeszyt 3 (39) 2001, Wrocław 2001, s. 18.

 • Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, w. Samorząd terytorialny, zadania – gospodarka – rozwój, WSZiP, Chrzanów 2001.

 • Ocena społeczno - ekonomicznej efektywności procesów prywatyzacyjnych w transformacji systemowej, w: Transformacja systemowa w Polsce. Oceny i perspektywy. AE w Krakowie, Kraków 2002.

 • Potencjalne możliwości współpracy międzynarodowej oraz rozwoju województwa podkarpackiego i Ukrainy, w: Strategiczne kierunki współpracy polsko-ukraińskiej WSGiZ w Mielcu, Studia Mieleckie nr 2, Mielec 2002, s.22, współautor, redaktor naukowy Studiów

 • Prognozowanie popytu na środki produkcji przy pomocy metody PATTERN, w: Marketing and Logistics in the system of management, Wydawnictwo Państwowego Uniwersytetu „ Lwowska Politechnika”, Lwów, 7-9.11.2002, s. 8

 • Próba oceny możliwości realizowania funkcji polskiego państwa w warunkach integracji europejskiej, w: Gospodarka – przestrzeń – rozwój, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wydawnictwo AE we Wrocławiu 2004

 • Prywatyzacja polskiej gospodarki – cele, programy i ocena jej rezultatów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005

  Ważne miejsce w dorobku naukowym Rektora zajmują prace i ekspertyzy związane z procesem prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych w całym Makroregionie Południowo-Wschodnim.
  Prof. dr hab. Andrzej

  Prusek umiejętnie łączy pracę naukową z praktyką. W latach 1990-1996 pracował w dużym przedsiębiorstwie budowlanym tj. PBS "Budostal" S.A. w Krakowie, w którym po jego prywatyzacji pełnił funkcję Prezesa Rady Nadzorczej. 

  Kieruje pracami Agencji Konsultingowej "MASTER" Sp. z o.o. w ramach której wykonał szereg prac badawczych, wdrożeniowych i restrukturyzacyjcych na rzecz wielu przedsiębiorstw i spółek z terenu obecnego województwa Małopolskiego i Podkarpackiego.

  Działał również w sektorze ubezpieczeń, najpierw jako agent, a później jako broker ubezpieczeniowy. 

  Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu, przy pomocy pracowników naukowych krakowskiej Akademii Ekonomicznej, we współpracy z władzami samorządowymi miasta Mielca był głównym inicjatorem powołania Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania.

  W kwietniu 1999 roku otrzymał uroczyście z rąk Wiceminister Edukacji Narodowej Pani Ireny Dzierzgowskiej dokument zezwalający na uruchomienie uczelni w Mielcu, której prof. dr hab. Andrzej Prusek został pierwszym Rektorem, umiejętnie łącząc aktywność w pracy naukowo-dydaktycznej z trudami kierowania uczelnią. Otwarcie Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu było ukoronowaniem jego wieloletnich zainteresowań rozwojem i promocją makroregionu Polski południowo-wschodniej.

 


Władze uczelni


WŁADZE UCZELNI WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE

Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie -
DOC. DR WACŁAW NELEC

Prorektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie -  
PROF. DR HAB. ANDRZEJ PRUSEK
Kanclerz Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Krakowie -  
PROF. DR HAB. ANDRZEJ PRUSEK 
Dziekan Wydziału Ekonomii i Turystyki w Krakowie - 
DR HAB. KRZYSZTOF FIRLEJ
Dziekan Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Mielcu  -
DR ANDRZEJ SKOWRON

Relacje międzynarodowe


KIERUNKI WSPÓŁPRACY

wymiany studentów
wymiany kadry naukowej
3-miesięczne staże studenckie
16-miesięczne staże studenckie
możliwość uzyskiwania podwójnych dyplomów
opracowanie projektu do europejskiego programu Leonardo da Vinci

NASI PARTNERZY

Sieć wyższych szkół biznesowych we Francji
sponsorowanych przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową,
w tym:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Handlu w Avignon (FRANCJA)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Handlu w Angouleme (FRANCJA)

ponadto WSGiZ współpracuje z następującymi uczelniami europejskimi:

Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska (UKRAINA)
Ukraińska Akademia Sektora Publicznego (UKRAINA)
Międzynarodowy Instytut Logistyki w Metz (FRANCJA)
Wyższa Szkoła Zarządzania w Lille (FRANCJA)
Uniwersytet Portsmouth (ANGLIA)
Wyższa Szkoła Zarządzania WHU Koblenz (NIEMCY)


Kadra naukowo-dydaktyczna


KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA NA KIERUNKU EKONOMIA

lp Imię i nazwisko Tytuł naukowy lub/ i
stopień naukowy
Dyscyplina i specjalność
naukowa
Prowadzone wykłady
1 Antoni Fajferek Prof. zw. dr hab. nauk  ekonomicznych Polityka gospodarcza, polityka regionalna, integracja europejska Polityka gospodarcza,
Polityka regionalna i spójności,
Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
2 Zbigniew Zioło Prof. zw. dr hab. nauk  ekonomicznych Polityka regionalna, geografia gospodarcza, polityka przestrzenna, integracja europejska Historia integracji europejskiej, Polityka regionalna i spójności w UE, Wybrane mikroekonomiczne polityki wspólnotowe
3 Andrzej Prusek Prof. zw. dr hab. nauk  ekonomicznych Ekonomia, Polityka ekonomiczna, integracja europejska, polityka regionalna Polityka gospodarcza, Programowanie rozwoju w UE, Wybrane makro i mikroekonomiczne polityki wspólnotowe,
Klastry w gospodarce
4 Małgorzata Bieda Dr nauk ekonomicznych Międzynarodowe stosunki ekonomiczne,
Polityka ekonomiczna, Gospodarka żywnościowa
Gospodarka światowa, Handel międzynarodowy,  Korporacje transnarodowe na rynkach światowych, Polityka handlowa UE
5 Krzysztof Firlej Dr nauk ekonomicznych Zarządzanie, Gospodarka żywnościowa i agrobiznes, Wspólna polityka rolna UE, Rozwój obszarów wiejskich Podstawy zarządzania, Gospodarka żywnościowa i agrobiznes, Wspólna polityka rolna i rozwoju obszarów wiejskich UE
6 Aleksander Surdej Dr nauk socjologicznych
Mgr ekonomii
Międzynarodowe stosunki społeczne i ekonomiczne, integracja europejska, polityki ekonomiczne UE Wstęp do socjologii, Historia integracji europejskiej
Instytucje i zasady funkcjonowania UE, Makroekonomiczne polityki wspólnotowe, Polityka społeczna UE
7 Andrzej Sokołowski Dr hab. nauk ekonomicznych Statystyka i ekonometria Statystyka opisowa, Ekonometria, Prognozowanie i symulacje
8 Jan Szpak Dr hab. nauk humanistycznych Historia gospodarcza Historia gospodarcza
9 Krzysztof Broński Dr hab. nauk ekonomicznych Ekonomia,
europejskie dziedzictwo kultury
historia gospodarcza
Miasto w cywilizacji europejskiej
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym, Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
10 Wiktor Serda Dr nauk prawnych Prawo cywilne, gospodarcze i międzynarodowe Prawo dla ekonomistów,
Ochrona własności intelektualnej
11 Zygmunt Nowak Dr nauk ekonomicznych Ekonomia, Polityka ekonomiczna, regionalna i strategie rozwoju turystyki Finanse publiczne, System pośrednictwa finansowego, Konkurencyjność regionów
12 Danuta Golik Dr nauk ekonomicznych Ekonomia, Polityka ekonomiczna, Spółdzielczość,  banki spółdzielcze Banki spółdzielcze w UE i Polsce. Gospodarka żywnościowa i agrobiznes
13 Helena Zielińska Dr nauk ekonomicznych Rachunkowość Podstawy rachunkowości,
Rachunkowość finansowa
14
Dariusz Żmija
Dr nauk ekonomicznych Polityka ekonomiczna
Polityka gospodarcza, Programowanie rozwoju w UE, Konkurencyjność regionów