Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu » Podyplomowe

49-300 Brzeg, Opolskie
ul.Młynarska 12, Zobacz na mapie
Tel: (77) 416-00-70 lub (77) 454-02-02
Fax: (77) 416-00-70 wewnętrzny 20
WWW: http://www.wshe.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.edu.pl

Studia podyplomowe
Arteterapia w edukacji Studia podyplomowe
Bibliotekoznawstwo Studia podyplomowe
Diagnoza i terapia pedagogiczna Studia podyplomowe
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Studia podyplomowe
Dysleksja - diagnoza i terapia w różnych okresach życia Studia podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe
Edukacja elementarna - Kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne Studia podyplomowe
Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum Studia podyplomowe
Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej Studia podyplomowe
Edukacja techniczna w szkole podstawowej i gminazjum Studia podyplomowe
Etyka z antropologią filozoficzną Studia podyplomowe
Historia Studia podyplomowe
Język angielski w kształceniu zintegrowanym i w wychowaniu przedszkolnym Studia podyplomowe
Język polski w edukacji Studia podyplomowe
Kultura żywego słowa (logopedia artystyczna) Studia podyplomowe
Logopedia przedszkolna i szkolna Studia podyplomowe
Oligofrenopedagogika i edukacja integracyjna w ogólnodostępnych placówkach oświatowych Studia podyplomowe
Socjoterapia z elementami psychoterapii Studia podyplomowe
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego Studia podyplomowe
Technologia informacyjna i informatyka w szkole Studia podyplomowe
Terapia zajęciowa Studia podyplomowe
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia podyplomowe
Wiedza o kulturze Studia podyplomowe
Wiedza o społeczeństwie z integracją europejską Studia podyplomowe
Wychowanie do życia w rodzinie Studia podyplomowe
Wychowanie resocjalizujące Studia podyplomowe
Zarządzanie oświatą Studia podyplomowe
Dokumentalistyka konserwatorska Studia podyplomowe
Dyplomacja i współpraca międzynarodowa Studia podyplomowe

Władze Uczelni


 • REKTOR: prof. zw. dr hab. Marian ŚCIEPURO

 • PROREKTOR d/s ogólnych: prof. zw. dr hab Krystyna FERENZ

 • PROREKTOR d/s studentów: dr nauk med. Zbigniew KUZIARA

 • PROREKTOR d/s dydaktycznych: dr Bożena BOBEŁ

 • DZIEKAN: dr Walentyna WNUK

 • PRODZIEKAN dr Bogusława ŁUKÓW - TURKOWSKA

 • KANCLERZ: mgr Stanisław WIDOCKI


 • KOLEGIUM REKTORSKIE

  •  
   • REKTOR: prof. zw. dr hab. Marian ŚCIEPURO

   • PROREKTOR d/s ogólnych: prof. zw. dr hab Krystyna FERENZ

   • PROREKTOR d/s studentów: dr nauk med. Zbigniew KUZIARA

   • PROREKTOR d/s dydaktyczncyh: dr Bożena BOBEŁ

   • DZIEKAN: dr Walentyna WNUK

   • PRODZIEKAN dr Bogusława ŁUKÓW - TURKOWSKA

   • KANCLERZ: mgr Stanisław WIDOCKI

  Statut Uczelni


  CZELNIA POSIADA ZEZWOLENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
  ZOSTAŁA WPISANA DO REJESTRU POD NUMEREM 79/MENiS


  • PEDAGOGIKA

  • Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-230/TT/2001 z dnia 20 sierpnia 2001 roku.

  • EKONOMIA

  • Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nrDSW-3-0145-979/Elo/2001 z dnia 15 października 2001 roku.

  • FILOLOGIA ROSYJSKA

  • Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-2 01-4003-290/07/08 z dnia 20 lutego 2008 roku.

  • HISTORIA

  • Podstawa prawna : decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3 03-4031-46/08 z dnia 19 lutego 2008 roku.

  Biblioteka


  17 marca 2009r. Stanisław Widocki, Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz Katarzyna Oćwieja – Grądziel, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Ludwika I, podpisali umowę o współpracy w myśl której Miejska Biblioteka będzie pełniła również funkcję biblioteki uczelni.

  • promować Bibliotekę wśród studentów oraz pracowników dydaktycznych,
  •  zatrudnić jednego bibliotekarza,
  • przeznaczyć kwoty pieniężne na powiększenie zasobów bibliotecznych w postaci książek i czasopism niezbędnych w procesie dydaktycznym Uczelni,
  • udostępniać zbiory wszystkim czytelnikom na zasadach obowiązujących w regulaminie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  • zapewnić studentom, posiadającym aktualną legitymację WSHE, dostęp do całego księgozbioru. .

  • WSHE zobowiązała się m.in.:

  Ogólny zasób Biblioteki wynosi 146 184 woluminów z tego blisko 10.000 woluminów w czytelni popularnonaukowej do korzystania na miejscu.

  Informacje o zbiorach udzielane są na podstawie katalogów tradycyjnych( autorski, rzeczowy) oraz na podstawie bazy danych w systemie bibliotecznym SOWA II .
  Rozbudowany jest księgozbiór z dziedziny: pedagogika, socjologia, psychologia.

  W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej oprócz książek popularnonaukowych, udostępniane są także czasopisma a także Przewodnik Bibliograficzny oraz Bibliografię Zawartości Czasopism przydatne w gromadzeniu bibliografii np. do prac dyplomowych.

  Czytelnia dysponuje 28 miejscami do pracy i 6 miejscami do przeglądania prasy.
  Można również skorzystać z usług kserograficznych ze zbiorów własnych i materiałów z zewnątrz.

  Czytelnia prowadzi także usługę wypożyczeń międzybibliotecznych, w tym z bibliotek zagranicznych ( za pośrednictwem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu).

  Biblioteka posiada również czytelnię internetową na 8 stanowisk, gdzie można wykonać też usługi: drukowanie, skanowanie, nagrywanie na CD i DVD materiałów z Internetu oraz przygotowanych przez użytkowników.

  WSHE przeznacza środki na zakup najnowszych książek z zakresu : pedagogiki, psychologii i socjologii będących zasadniczą częścią programu kształcenia, realizowanego na zajęciach dydaktycznych.

  Uczelnia podpisała również porozumienie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie korzystania przez naszych studentów ze zbiorów Instytutu.


  Działaność Naukowa


  Zasadniczą misją wyższej szkoły zawodowej jest tworzenie szansy zdobycia wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy tego pragną.

  Ważnym zadaniem Uczelni jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, aby zdobyte wykształcenie dało podstawę zarówno dla pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy, jak i dalszej edukacji.

  Działania naukowo-badawcze będą się więc koncentrować wokół następujących zagadnień:

  • Doskonalenie procesu dydaktycznego,
  • Poszerzenie oferty dydaktycznej - jej aktualizacja i dostosowywanie do potrzeb środowiska i rynku pracy,
  • Rozwój i doskonalenie kadry dydaktycznej.


  Z tak sformułowanych celów badawczych wynikają następujące zamierzenia:

  • Systematyczne badania ewaluacyjne procesu dydaktycznego - tak jego przebiegu jak i efektywności,
  • Umożliwienie pracownikom dydaktycznym udziału w konferencjach naukowych i metodycznych /delegowanie/.
  • Stwarzanie możliwości podejmowania przez pracowników dydaktycznych badań naukowych, zgodnych z zainteresowaniami i realizowaną problematyką zajęć dydaktycznych /finansowanie/.
  • Zorganizowanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Świetlicy Socjoterapeutycznej i Centrum Informacji Zawodowej i Promocji Absolwentów. Które to placówki, poza swymi funkcjami statutowymi, pełnić będą rolę swoistego terenu badań naukowych tak dla pracowników jak i studentów piszących prace licencjackie.
  • Mobilizowanie pracowników do włączania się w prace zespołów badawczych, eksperckich, powoływanych i seminariów naukowych.
  • Organizacja konferencji metodycznych i seminariów naukowych.
  • Nawiązywanie współpracy z innymi uczelniami wyższymi.
  • Organizacja na terenie Szkoły wykładów naukowych zaproszonych gości.
  • Finansowanie druku materiałów pokonferencyjnych, skryptów i podręczników.

  Strategia Rozwoju


  W obliczu powszechnego zjawiska migracji młodych ludzi do dużych miast, zasadniczą misją szkoły jest stworzenie ośrodka kulturotwórczego miasta i regionu. Istotnym staje się stworzenie szansy zdobycia wyższego wykształcenia, wszystkim tym, którzy tego pragną. Ważnym zadaniem Uczelni jest zapewnienie każdemu studentowi takich warunków kształcenia, aby zdobyte wykształcenie dało podstawę zarówno dla pomyślnego funkcjonowania na rynku pracy, jak i dla dalszej edukacji.

   Plany na przyszłość:

  1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o nowe specjalności pedagogiczne w ramach studiów licencjackich i o nowe kierunki studiów podyplomowych.

  2. Zatrudnienie kolejnych nauczycieli akademickich, zgodnie z planami i potrzebami dydaktycznymi.

  3. Doskonalenie systemu oceny jakości kształcenia.

  4. Dalsze poszerzanie zasobów bibliotecznych oraz rozpoczęcie ich komputerowego katalogowania.

  5. Utworzenie pod patronatem Uczelni i przy udziale władz lokalnych instytucji Centrum Planowania Kariery i Promocji Absolwentów.

  6. Rozszerzenie współpracy z pobliskimi uczelniami wyższymi w regionie.

  7. Rozwijanie zawiązanej już współpracy z partnerami zagranicznymi przez organizowanie wykładów zagranicznych pracowników naukowych dla kadry i studentów naszej Uczelni oraz przygotowanie wymiany studenckiej.

  8. Podjęcie działań zmierzających do powołania polsko-niemieckiego stowarzyszenia miłośników Brzegu, którego celem będzie inicjowanie polsko-niemieckich kontraktów w skali regionu.

  9. Dopracowanie się własnej siedziby Uczelni. Jednym z wariantów osiągnięcia tego celu jest przejęcie od miasta Brzegu budynku spełniającego nasze potrzeby edukacyjne.

  10. Animowanie kulturalne społeczności lokalnej przez:

 • Reaktywowanie "Wtorków Naukowych" na zamku brzeskim
 • Sponsorowanie koncertów muzycznych na zamku
 • Wspieranie imprez organizowanych przez szkoły i inne podmioty podejmujące działania animacyjne na rzecz mieszkańców.

 • Ocena Jakości


  OCENA JAKOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Uchwała Nr 1014/ 2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej
  z dnia 19 listopada 2009r.

  Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt.2 oraz art.52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej - po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni informującym o uwzględnieniu uwag i zaleceń zawartych w raporcie, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Społecznych i Prawnych – w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku „pedagogika” prowadzonym na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu na poziomie studiów pierwszego stopnia - wydaje ocenę:

  POZYTYWNĄ

  Następna ocena jakości kształcenia na kierunku studiów „pedagogika” powinna nastąpić w roku akademickim 2015/2016.


  Uniwersytet III Wieku


  UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

  "Edukacja nie jest
  przygotowaniem do życia,
  ona sama w sobie jest życiem"

  (J.Devey)


  Zapraszamy wszystkich,
  którzy odczuwają wciąż głód wiedzy i potrzebę ciągłego rozwoju osobistego,
  a także tych którzy sami mają wiele do zaoferowania lokalnemu środowisku,
  aby aktywnie włączyli się w działalność brzeskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.


  INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU III WIEKU

  Od marca 2004 funkcjonuje w naszym mieście założony i wpierany przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

  Jest to placówka propagująca wśród osób starszych (głównie rencistów i emerytów) wartościowy sposób życia, umożliwiając uzupełnianie czy aktualizowanie wiedzy.

  Słuchacze nie mają sesji, zaliczeń, ani ocen. To bardziej grupa osób, które nie chcą się czuć samotnie na emeryturze.

  Poznawanie współczesnych osiągnięć nauki sprzyja bowiem kontaktom towarzyskim i włącza do aktywnej pracy na rzecz drugiego człowieka.

  Uniwersytetem kieruje dziekan WSHE dr Walentyna Wnuk, a organizacyjnego wsparcia udzieliła mgr Renata Myślińska z Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

  OGÓLNE ZASADY WSPÓŁŻYCIA w BUTW

  •  
   • UTW spełnia założenia instytucji edukacji ustawicznej,
    jest placówką inspirującą wzajemną pomoc, aktywność
    społeczną oraz umożliwiającą przezwyciężenie poczucia osamotnienia

   • Okazując szacunek wykładowcom, uważnie słuchamy
    wykładu, zabierając głos po jego zakończeniu.
    nie przedłużajmy zbytnio swej wypowiedzi. Szanujmy
    czas wykładowców i kolegów.

   • Na każde zajęcia przychodzimy wczesniej z legitymacją
    słuchacza. Czytamy ogłoszenia w naszej gablocie.
    Nie opuszczamy sali przed zakończeniem zajęć.
   • Staramy się uczesticzyć w życiu naszego BUTW,

    zgłaszając się do pracy w Samorządzie, sekcjach
    zainteresowań i innych formach działalności.
    podejmujemy nowe inicjatywy, przekazujemy swoje
    uwagi Samorządowi.

   • Nie zapominajmy o słuchaczach, starajmy się im
    pomagać w miarę potrzeb
   • Bądźmy odpowiedzialni za obraz BUTW w oczach innych ludzi.

  Współpraca  podyplomowe Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu


  Współpraca w zakresie studiów podyplomowych.


  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej
  Skład:

  przewodniczący - dr n. med. Zbigniew Kuziara
  zastępca - Agnieszka Folęga
  skarbnik - Stanisław Widocki
  członek - Adam Bubiłek
  członek - Mateusz Widocki


  Komisja Rewizyjna:

  Anna Dworzycka - przewodnicząca
  Joanna Dankiewicz
  Alicja Cierpiał
  Centre d'Etudes Universitaires de Bourg-en-Bresse Centre d'Etudes Universitaires de Bourg-en-Bresse Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu  więcej informacji na ten temat


  Uniwersytet Opolski UNIWERSYTET OPOLSKI Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu


  Zakres współpracy obejmuje:

  • Projektowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.
  • Przygotowanie i realizacja wspólnych konferencji i seminariów naukowych.
  • Przygotowanie wspólnych publikacji naukowych.
  • Opracowanie oraz doskonalenie narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby Uniwersytetu i Szkoły .
  • Opracowanie i modyfikacje planów i programów dydaktycznych.
  • Pomoc Uniwersytetu w rozwoju naukowym i zawodowym pracowników Szkoły.
  • Organizowanie staży i praktyk studenckich.
  • Inicjowanie współpracy między samorządami studenckimi.
  Umowa współpracy

  Uniwersytet Wrocławski UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu  INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

  Zakres współpracy obejmuje:

  • Opracowywanie i reformowanie planów i programów dydaktycznych.
  • Pomoc Instytutu w rozwoju naukowym i zawodowym pracowników Szkoły.
  • Projektowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.
  • Przygotowywanie i realizacja wspólnych konferencji i seminariów naukowych.
  • Przygotowywanie wspólnych publikacji naukowych.
  • Opracowanie i doskonalenie narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby Instytutu i Szkoły.
  • Organizowanie staży i praktyk studenckich.
  • Inicjowanie współpracy między samorządami studenckimi.
  Umowa współpracy

  Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
  Umowa współpracy

  Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu  Zakres współpracy obejmuje:

  • Projektowanie i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych.
  • Przygotowanie i realizacja wspólnych konferencji i seminariów naukowych.
  • Przygotowanie wspólnych publikacji naukowych.
  • Opracowanie oraz doskonalenie narzędzi ewaluacyjnych na potrzeby WSZiA i WSH-E
  • Opracowanie i modyfikacje planów i programów dydaktycznych.
  • Opracowanie i modyfikacje planów i programów dydaktycznych.
  • Organizowanie staży i praktyk studenckich.
  • Inicjowanie współpracy między samorządami studenckimi.
  Umowa współpracy

   
  MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE WALEOLOGICZNE
  w imieniu i na rzecz którego działa jego prezes
  prof. dr hab. nauk medycznych Igor Murawow

  Umowa dotyczy współpracy naukowo-badawczej w zakresie waleologii i dyscyplin pokrewnych, takich jak na przykład:

  • wychowanie zdrowotne,
  • pedagogika zdrowia,
  • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
  • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
  • edukacja ekologiczna.  KOMENDA ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY w BRZEGU

  reprezentowanego przez Komendanta Marka Ścieślaka

  Wzajemna współpraca polegać ma na:

  • zapewnieniu studentom kierunków pedagogicznych możliwości odbywania praktyk studenckich w hufcu pracy,
  • służeniu pomocą w przeprowadzaniu badań pedagogicznych z młodzieżą OHP, potrzebnych w realizacji pracy naukowej,
  • dokonywaniu wspólnej analizy dotyczącej metod i form pracy wychowawczej z młodzieżą zagrożoną patologią społeczną w celu skutecznego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom w tej dziedzinie,
  • możliwości pośredniczenia przy pomocy Klubu Pracy w krótkoterminowych formach zatrudnienia młodzieży studenckiej w czasie wakacji oraz tworzenie waruków do uzyskania lub trwałego zatrudnienia bezrobotnej młodzieży w ramach akcji "ABSOLWENT".

  Oferta Dydaktyczna


  STUDIA W WSH-E TO DOBRA INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

  • Program studiów przystosowany jest do minimum programowego zalecanego przez MENiS
  • Uczelnia opiera się na sprawdzonych, dobrych tradycjach i obyczajach akademickich
  • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych
  • Stosunki miedzy studentami i władzami uczelni oparte są na zasadach wzajemnego szacunku i partnerstwa
  • Do dyspozycji studentów jest bogato wyposażona biblioteka wraz z czytelnią
  • Uczelnia zapewnia studentom miejsca w bursie i akademiku
  • Uczelnia doskonali i modernizuje bazę dydaktyczno-techniczną
  • Studentom WSH-E przysługuje prawo do świadczeń regulowanych artykułami 152-155 Ustawy o szkolnictwie wyższym, a w szczególności do:
   • ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, PKS i PKP
   • Odroczenie obowiązku służby wojskowej na czas studiów
  • Studenci uzyskujący najlepsze wyniki w nauce mogą otrzymywać stypendia motywacyjne.

  O przydzieleniu stypendium decyduje przede wszystkim średnia ocen uzyskanych przez studenta.

  Mogą otrzymać je również osoby znajdujace się w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci szczególnie zaangażowani w działalność społeczną i organizacyjną szkoły.


  Wysokość stypendium wynosi od 40 do 60% czesnego. Stypendia przyznaje JM Rektor i Kolegium Rektorskie na podstawie przedłożonego wniosku i rankingu studentów WSH-E.


  Kontakt  Ul.Młynarska 12,
  49-300 BRZEG

  Telefony:
  077 416 00 70
  lub 077 454 02 02

  Dziekanat
  wewnętrzny 21
  mail: dziekanat@wshe.edu.pl

  Studia Podyplomowe i Rektorat
  wewnętrzny 22

  Administracja
  wewnętrzny 25
  administracja@wshe.edu.pl

  Kadry i Kwestura
  wewnętrzny 27
  077 404 46 00
  kadry@wshe.edu.pl
  kwestor@wshe.edu.pl

  FAX
  wewnętrzny 20