Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego » Podyplomowe

22-400 Zamość, Lubelskie
ul. Koszary 8, Zobacz na mapie
Tel: (84) 638-82-22
Fax: (84) 638-82-00
WWW: http://www.wszh-e.edu.pl
Email: dziekanat@wshe.zamosc.pl

Studia podyplomowe
Zamówienia Publiczne Studia podyplomowe
Administracja Publiczna Studia podyplomowe
Administracja publiczna w stanach zagrożeń Studia podyplomowe
Ekonomika i organizacja usług Studia podyplomowe
Prawo Unii Europejskiej i wykorzystanie funduszy pomocowych Studia podyplomowe
Strategia i planowanie biznesu Studia podyplomowe
Socjologia instytucji penitencjarnych Studia podyplomowe
Zarządzanie personelem Studia podyplomowe
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Studia podyplomowe
Przedsiębiorczość w rejonie transgranicznym Studia podyplomowe
Zarządzanie turystyką w rejonie transgranicznym Studia podyplomowe
Zarządzanie w służbie zdrowia Studia podyplomowe

Misja


Od początku istnienia Uczelnia pozostaje przy postawionym sobie szczytnym celu - kontynuacji dzieła sławnej niegdyś Akademii Zamojskiej, której celem było rozwijanie i kształtowanie świadomości humanistycznej wśród młodzieży, jak również przygotowywanie studiującej młodzieży do uczestnictwa w życiu publicznym regionu i kraju. Cele te Akademia Zamojska realizowała bardzo sumiennie. Stała się miejscem spotkań oraz prowadzenia prac badawczych przez wielu współczesnych uczonych głównie z nauk prawno - administracyjnych, np. wybitnego polskiego teoretyka prawa polskiego, Tomasza Dreznera, czy Szkota Williama Bruce'a, prawnika i dyplomatę, autora sławnej charakterystyki Rzeczpospolitej szlacheckiej z roku 1598. Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu chce służyć regionowi i krajowi nauką i wiedzą, kształcąc kolejne pokolenia młodych ludzi. Pragnie również, by Imię jej zrosło się na zawsze z historią Zamościa - miasta innego od wszystkich na świecie.


Władze Uczelni


Rektor

Dr Jan Waszczyński

 

Prorektor

dr Arkadiusz Bereza

 

Kanclerz

mgr Ewa Lipczyńska

 

Dziekan

dr Ewa Kuźma


Struktura Uczelni


Uczelnią kieruje Rektor przy pomocy Kanclerza, Dziekana i Prodziekana.

Kolegialnym organem podejmującym najważniejsze decyzje dla działalności Uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą Władze Szkoły, nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego, wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich a także pracowników i studentów Uczelni.

W ramach struktur Uczelni działa jeden wydział - Wydział Nauk Administracyjno - Prawnych, Ekonomicznych i Społecznych kierowany przez Dziekana oraz Prodziekana.

W ramach wydziału działają 3 katedry i 1 zakład:

Katedra Nauk Administracyjnych i Prawa Publicznego - Kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Aleksander Oleszko


Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego - Kierownik Katedry dr hab. Roman Kwiecień prof. WSHE


Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Kierownik Katedry prof. zw. dr hab. Urszula Wich


Zakład Socjologii - Kierownik Zakładu dr Mariusz GwozdaZakres i problematykę badawczo - dydaktyczną Katedr determinują zainteresowania naukowe poszczególnych pracowników.


Współpraca zagraniczna


Współpraca zagraniczna WSHE

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu kładzie szczególny nacisk na rozwój współpracy międzynarodowej. Nasza oferta partnerska zaadresowana jest zarówno do uczelni z krajów Unii Europejskiej, jak i też z innych państw nie należących do Wspólnoty.
Obecnie najważniejszym elementem naszej aktywności międzynarodowej jest uczestnictwo w programie Lifelong Learning ? "Uczenie się przez całe życie", finansowanym przez UE.

 

 

 studenci WSHE w Zamościu na wymianie międzynarodowej (Erasmus)Nasi studenci, w ramach programu Erasmus, studiowali:
1) w roku akademickim 2005/2006
- Uniwersytet w Nitrze (Słowacja)
2) w roku akademickim 2006/2007 i 2007/2008
? Uniwersytet KATHO w Kortrijk (Belgia)
3) w roku akademickim 2008/2009
- Uniwerytet KHLIM w Limburgu (Belgia)
4) w roku akademickim 2009/2010
- Uniwersytet KATHO w Kortrijk (Belgia)

 

Wykładowcy i pracownicy WSHE również uczestniczyli w programie wymiany, przeprowadzając cykl wykładów w uczelniach partnerskich. W ramach wykładów otwartych gościliśmy m. in. naukowców z Uniwersytetu Stanowego w Kent i Uniwersytetu North Iowa w USA, a także z innych partnerskich uczelni wyższych (Belgia). Wielokrotnie organizowaliśmy również konferencje i seminaria z udziałem przedstawicieli z zagranicy.

 

Równolegle z rozwojem współpracy międzynarodowej nasza uczelnia wprowadziła Europejski System Transferu Punktów ? ECTS. Oznacza to, że okres studiów odbytych za granicą (w tym egzaminy i inne formy oceny) zastępuje porównywalny okres studiów zrealizowany w uczelni macierzystej (w tym egzaminy i inne formy oceny), niezależnie od różnic programowych występujących pomiędzy uczelnią przyjmującą studenta a uczelnią macierzystą. System ten pozwala nie tylko wysyłać naszych studentów na studia za granicę, ale również przyjmować studentów  uczelni zagranicznych.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu, z uwagi na swoje położenie w rejonie wschodniego pogranicza, planuje poszerzyć działalność międzynarodową o udział w programie Tempus, który adresowany jest   do krajów spoza UE.

Studia licencjackie


Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamościu prowadzi 3-letnie studia licencjackie na czterech kierunkach:

Socjologia | Ekonomia | Administracja | Bezpieczeństwo Narodowe Zajęcia odbywają się zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym (zaocznym). Szczególną ofertę kierujemy do nauczycieli, którzy mogą poszerzyć lub zaktualizować swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązujcym rozporządzeniem MENiS. Uniwersalność zdobytej podczas studiów wiedzy oraz praktyczne umiejętności nabyte podczas studiowania umożliwią naszemu absolwentowi znalezienie ciekawej i dającej satysfakcję finansową pracy. W ciągu trzech lat nauki student musi odbyć 6 tygodni praktyk zawodowych mających związek z kierunkiem studiów. Praktyki studenckie to szansa i możliwość sprawdzenia swojej wiedzy zdobytej podczas nauki a także niepowtarzalna możliwość zapoznania się z pracą i problemami lokalnej administracji państwowej i samorządowej. Przygotowanie do zawodu poprzez praktyki stwarza także szansę na znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Lata ubiegłe pokazały bowiem, że wielu pracodawców chętnie zatrudnia niedawnych praktykantów, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na powierzonych stanowiskach.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamościu wprowadziła System ECTS. Stanowi on kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania (okresu) studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. ECTS jest to system ułatwiający zaliczanie okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą. System ten został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego programu Erasmus.


Studia podyplomowe


Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poszerzeniem swojej dotychczasowej wiedzy i zdobyciem nowych umiejętności praktycznych. Ta forma kształcenia jest doskonałą propozycją dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Zalety studiów

 • nowoczesne treści kształcenia,
 • specjalistyczna kadra wykładowców,
 • konkurencyjne, bardzo niskie koszty finansowe dla słuchaczy,
 • kierunki kształcenia dostosowane do aktualnych potrzeb słuchaczy.

 

Organizacja

Studia Podyplomowe realizowane są w cyklu 2- lub 3-semestralnym. Zajęcia organizowane są podczas dwudniowych zjazdów sobotnio - niedzielnych. O zakwalifikowaniu na słuchacza decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów (odpis dyplomu, trzy zdjęcia, kserokopia dowodu osobistego, kwestionariusz osobowy druk Uczelni).


Rekrutacja


Przyjmowanie kandydatów na studia licencjackie odbywa się na zasadzie wolnego naboru w ramach limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach studiów.


Limity miejsc na kierunki:

 

 • Administracja: tryb stacjonarny - 160 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) - 160 osób

 • Ekonomia: tryb stacjonarny - 160 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) - 160 osób

 • Socjologia: tryb stacjonarny - 160 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) - 160 osób

 • Bezpieczeństwo Narodowe: tryb stacjonarny - 160 osób; tryb niestacjonarny (zaoczny) - 160 osób

   

  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów obowiązani są złożyć osobiście komplet dokumentów w teczce tekturowej zawierający:

   

  1. kwestionariusz osobowy

  2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,

  3. kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),

  4. 4 fotografie formatu 37x52 mm (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dodowód osobistych),

  5. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej,

  6. dowód wpłaty wpisowego.

 •  


  Biblioteka


  Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu mieści się przy ul. Koszary 16.

   

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: 8-14

  Wtorek - piątek: 8-16

  Sobota: 10-16

  Niedziela: 10-14

   

  Kontakt:

  tel. 84 638-82-17

  e-mail: biblioteka@wshe.zamosc.pl


  Wydawnictwa WSHE


  Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu opublikowała 5 Zeszytów Naukowych oraz 2 Wykłady Inauguracyjne. Dotychczas nakładem naszego wydawnictwa ukazały się następujące pozycje (szczegóły dostepne po kliknięciu na tytule publikacji):
   
  Życie kulturalne w KL Auschwitz
  Sądownictwo zamojskie od czasów Ordynacji po współczesność
  Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej i jej wpływ na region zamojski
  Zamoyscy, Zamość i Ordynacja zamojska w badaniach z końca XIX i XX wieku
  Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole
  Wykład inauguracyjny pt. "Dwie ‘bitwy’ o Kotlinę Hrubieszowską u schyłku starożytności"
  Wykład inauguracyjny pt. "Traktat reformujący Unię Europejską - aspekty prawne i polityczne"
  Działalność kulturalno – oświatowa władz państwowych i samorządowych w powiecie zamojskim w latach 1944 – 1956
  Polityka przemysłowo – handlowa władz państwowych, samorządowych i spółdzielczych w powiecie zamojskim w latach 1944 – 1948
  Polityka kulturalna PPR-PZPR na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956. Ewa Kuźma, wyd. 2009
   

  Publikacje WSHE można nabyć w siedzibie Uczelni oraz za pośrednictwem formularza zamówień online