Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II » Podyplomowe

65-069 Zielona Góra, Lubuskie
Pl. Słowiański 9, Zobacz na mapie
Tel: (68) 455-84-50, (68) 455-84-52
Fax: (68) 455-84-51
WWW: http://zwshifm.edu.pl
Email: dziekanat@zwshifm.zgora.pl

Studia podyplomowe
Zarządzanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Wycena nieruchomości Studia podyplomowe
Zamówienia publiczne Studia podyplomowe
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi Studia podyplomowe
Zarządzanie w jednostkach ochrony służby zdrowia i ubezpieczenia społeczne Studia podyplomowe
Zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz ochrona informacji niejawnych Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne Studia podyplomowe

Władze i struktura


W pierwszych latach funkcjonowania Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze  miała strukturę bezwydziałową zarządzaną przez organ kolegialny - Senat i organy jednoosobowe - Kanclerza i Rektora, który jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów.

 

Obowiązki Dziekana wypełniał Prorektor do Spraw Dydaktyki.

Od roku akademickiego 2005/2006 jest Uczelnią jednowydziałową, bowiem w ramach jej struktury wyodrębniono Wydział Ekonomii i Handlu Międzynarodowego, którym kieruje Dziekan Wydziału.

 W 2009 roku powołany został Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki.

Obecnie w ramach Wydziału funkcjonują 2 katedry i 3 zakłady:

 

Katedra Matematyki i Zastosowań

Katedra Zarządzania i Ekonomii 

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Zakład Rachunkowości i Finansów

Zakład Gospodarowania i Nieruchomości


Senat


Członkowie Senatu ZWSHiFM


prof. dr hab. h. c. Tadeusz Zaborowski – Rektor

dr Zbigniew Jan Pierożek – dziekan Wydziału Ekonomii i Handlu Międzynarodowego

mgr Jarosław Podolski – Przedstawiciel Założyciela ZWSHiFM  

 

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Aleksander Grytczuk

dr Zdzisław Krajewski

 

Przedstawiciel pracowników, którzy nie są  nauczycielami akademickimi:

mgr Joanna Niewada

 

Przedstawiciele studentów:

Marta Zawistowska

Artur Guliński


Historia


Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze prowadzi swoją działalność edukacyjną od września 2002 roku, na poziomie wyższych studiów zawodowych. W początkowym okresie swej działalności naukę prowadzono na dwóch specjalnościach:

 • handel międzynarodowy
 • gospodarowanie nieruchomościami.

Podstawą prawną podjęcia przez Uczelnię działalności była Decyzja Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 września 2002 r. nr DSW-3 - 4041-379/108Z/WB/04 o rejestracji jej jako uczelni niepaństwowej zawodowej pod numerem 108.

W pierwszym okresie działalność Uczelni regulowały przepisy Ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 r., Statut Uczelni i Regulamin Studiów. Termin ważności zezwolenia na prowadzenie działalności edukacyjnej obejmuje okres 5 lat. Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 września 2004 r. nr uchwały 757/2004 postanowiło przyporządkować specjalności handel międzynarodowy i gospodarowanie nieruchomościami do kierunku ekonomia. Pozytywna decyzja MENiS z dnia 12 sierpnia 2005 r. nr DSW – 3 – MP – 4041 -224/05 umożliwiła poszerzenie oferty dydaktycznej o następujące specjalności:

 • zarządzanie funduszami Unii Europejskiej,
 • rachunkowość i finanse,
 • bezpieczeństwo publiczne

Nowa Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym zobowiązała władze Uczelni do opracowania nowego Statutu i Regulaminu Studiów, które zostały przesłane do zatwierdzenia. W roku akademickim 2005/2006 Senat Uczelni podjął uchwałę w sprawie nadania jej imienia Jana Pawła II. Uchwała ta uzyskała aprobatę biskupa ordynariusza Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej dr Adama Dyczkowskiego. Rektor Uczelni Założycielki wystąpił do Ministerstwa o zatwierdzenie tej decyzji. Minister Edukacji i Nauki zatwierdził w dniu 27 lutego 2006 r. (DSW-3-MB-4001-17-06) nazwę Uczelni w brzmieniu:

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych imienia Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze.

Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych imienia Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze.

Uchwałą nr 567/2006 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7.09.2006 w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku ekonomia prowadzonym na Wydziale Ekonomii i Handlu Międzynarodowego Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze na poziomie studiów pierwszego stopnia wydało ocenę pozytywną.

 

Dziś Uczelnia kształci na kierunku: 

 Ekonomia w pięciu specjalnościach:


·         gospodarowanie nieruchomościami,

·          handel międzynarodowy,   

·         zarządzanie funduszami Unii Europejskiej,

·         rachunkowość i finanse organizacji,

·         bezpieczeństwo ekonomiczne

       Polityka społeczna

 

 1. Polityka społeczna w Unii Europejskiej

2. Finanse i zarządzanie usługami społecznymi

3. Praca Socjalna


Katedry i Zakłady


Katedra Matematyki i Zastosowań

Kierownik - prof. dr hab. Aleksander Grytczuk

e-mail: agrytczuk@zwshifm.zgora.pl

Katedra Zarządzania i Ekonomii

Kierownik - prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Zaborowski

e-mail: tzaborowski@zwshifm.zgora.pl

 

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Integracji Europejskiej

Kierownik - dr Andrzej Dębowski

e-mail: adebowski@zwshifm.zgora.pl

 

Zakład Rachunkowości i Finansów

Kierownik - dr Anna Saniuk

e-mail: asaniuk@zwshifm.zgora.pl

 

Zakład Gospodarowania i Nieruchomości

Kierownik - dr Zdzisław Krajewski

e-mail: zkrajewski@zwshifm.zgora.pl


Wydział


Wydział Ekonomii i Handlu Międzynarodowego

 

Dziekan Wydziału Ekonomii i Handlu Międzynarodowego
- dr Zbigniew Jan Pierożek


Na Wydziale
Ekonomii i Handlu Międzynarodwego
funkcjonują dwa kierunki:

 

Ekonomia:

Specjalności:

1. Gospodarowanie nieruchomościami

2. Handel międzynarodowy

3. Zarządzanie funduszami Unii Europejskiej

4. Rachunkowość i finanse organizacji

5. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 

Polityka Społeczna:

Specjalności:

1. Polityka społeczna w Unii Europejskiej

2. Finanse i zarządzanie usługami społecznymi

3. Praca Socjalna


Kadra akademicka


Profesorowie:

prof. dr hab. dr h.c. Tadeusz Zaborowski - Rektor

prof. dr hab. Aleksander Grytczuk

prof. dr hab. Ludwik Skiba

prof. dr hab. Tatiana Rongińska

 

Doktorzy:

dr inż. Anetta Barska

dr Andrzej Dębowski

dr Zdzisław Krajewski

dr Bożena Ryszawska – Grzeszczak

dr inż. Anna Saniuk

dr Zbigniew Binek

dr Magdalena Dalecka

dr inż. Piotr Gawłowicz

dr Julia Gierałtowicz

dr Krystyna Grytczuk

dr Edward Jakubowski

dr Ewa Jędrzejowska

dr inż. Marcin Kęsy

dr Małgorzata Kwiedorowicz

dr Renata Manacka

dr Adam Nadolny

dr Zbigniew Pierożek - Dziekan Wydziału

dr Waldemar Pierzchlewski

dr inż. Andrzej Sobczak

dr Zbigniew Świątkowski

dr Mieczysław Wojecki

 

 Magistrowie:

mgr Grzegorz Baranowski

mgr Lidia Bugiera

mgr inż. Roman Doganowski

mgr Piotr Firfas

mgr Mirosław Gruszecki

mgr Maciej Kęsy

mgr Ewa Kubiak

mgr inż. Agnieszka Landwojczak

mgr inż Renata Łomża

mgr Alicja Stefańczyk

mgr Wiesław Truszczyński

mgr Maria Tumińska

mgr Jan Tumiński

mgr Ryszard .Wasilewski

mgr Barbara Wrześniak

mgr Renata Zoń

mgr Bartosz Żok


Działalność międzynarodowa


Program Erasmus/Socrates

Studenci Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze mogą dzięki współpracy z Uczelnią Założycielką - Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie - brać udział w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu SOCRATES/Erasmus.

Udział w Programie SOCRATES/Erasmus umożliwia studentom wyjazdy na zagraniczne stypendia finansowane ze środków UE. Nauka w ramach Erasmusa trwa semestr lub rok. Studenci mogą ubiegać się o stypendia zagraniczne do krajów, z którymi WSHiFM ma podpisane umowy. Dotychczasowe najniższe stypendium wynosiło 250 euro miesięcznie. Dzięki Programowi, każdy student może okazać się dyplomem wskazującym na naukę w jednej z elitarnych szkół światowych:

Austria: Johannes Kepler Universitat Linz ; Belgia: Provinciale Hogeschool Limburg, Katholieke Hogeschool Leuven; Bułgaria: Rusenski Universitet „Angel Kanchev”; Czechy: Tomas Bata University in Zlin; Dania: Niels Brock Copenhagen Business College; Estonia: International University Concordia Audentes; Finlandia: North Karelia Polytechnic, Savonia Polytechnic; Francja: Ecole Superieure de Commerce et Technologie; Hiszpania: Universidad Europea Miguel de Cervantes, Universidad Politecnica de Valencia; Lichtenstein: Hochschule Lichtenstein; Litwa: College of Management; Łotwa: Rezeknes Augustskola; Niemcy: Technische Universität Chemnitz, Universität Flensburg, Fachhochschule Schmalkalden; Norwegia: Agder University College; Portugalia: Universidade Autonomia de Lisboa; Rumunia: Academia de Studii Economice din Bucuresti; Słowenia: GEA College of Entrepreneurship; Węgry: University of Miszkolc, Kodolanyi Janos University College; Włochy: Universita degli Studi di Bergamo, Libera Universita Mediterranea Jean Monnet, Universita degli Studi di Genowa, Universita degli Studi di Padova, Universita degli Studi di Udine ; Turcja: Cankaya University, Kahramanmaras University.

(Dane z marca 2009.)

 

Szkoły letnie


ZWSHiFM dzięki współpracy z WSHiFM umożliwia studentom wyjazdy na szkoły letnie na uczelnie w Azji, Afryce i obu Amerykach.

 

Uczelnie partnerskie:

- University of Stellenbosch Business School (RPA)

- Kyiv Investment Management Institute (Ukraina)

- Xavier Institute of Management, Bhubaneshwar (Indie)

- Management Development Institute (Indie)

- University of 6th October (Egipt)

- Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Queretaro (Meksyk)

- Cadi Ayyad University (Maroko)

- Institute of Marketing and Management (Indie)

- Kyung Hee University (Korea)

 

Podczas wyjazdów na szkoły letnie studenci uczęszczają na wykłady w języku angielskim z przedmiotów powiązanych z ekonomią, a także uczestniczą w wycieczkach. Podczas wyjazdów studenci poznają kulturę, społeczeństwo i historię krajów. Uczestnicy mają zapewnione również zakwaterowanie. Absolwenci kursów otrzymują dyplom.


Biblioteka


Biblioteka Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze gromadzi i udostępnia literaturę związaną z profilem uczelni. Księgozbiór stanowią pozycje z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, rachunkowości, handlu międzynarodowego, marketingu i zarządzania, nieruchomości, prawa, matematyki, statystyki, polityki gospodarczej.


Oferta edukacyjna


Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do naszej Uczelni – Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów

 

Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.


Uczelnia, wyróżniona Certyfikatem Najwyższa Jakość w Edukacji, oraz pozytywną akredytacją Państwowej Komisji Akredytacyjnej, już siódmy rok spełnia standardy kształcenia i w dalszym ciągu rozwija się. Powstają nowe kierunki, a dotychczasowe wzbogacane są o nowe specjalności.


Prekursorem Uczelni jest Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie, posiadająca wieloletnią tradycję. Nasza Uczelnia, oparta na wzorcach z Warszawy, cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, ze względu na unikatowe specjalności i wysoki poziom kształcenia. Absolwenci opuszczający nasze mury, to bardzo wysoko oceniani specjaliści na rynku pracy, znajdujący się w grupie najbardziej poszukiwanych „zawodów przyszłości”.


Systematycznie wzbogacamy naszą ofertę edukacyjną. Aktualnie proponujemy program Mobilny Student, a niebawem także wprowadzimy system e-learning, umożliwiający kształcenie w drodze konferencji internetowych.


Współdziałanie z uczelnią warszawską umożliwia uczestniczenie w szkołach letnich w Stanach Zjednoczonych, Egipcie i Indiach. Współpraca z zagranicą w ramach programu Socrates – Erasmus, pozwala wybrać Studentom uczelnie poza granicami Polski. Oferowany przez Uczelnię program kształcenia, umożliwia rozwój zainteresowań poprzez bardzo bogatą ofertę wykładów do wyboru. W naszej Uczelni działają także Koła Naukowe, które pozwalają Studentom na czynne działania w życiu społeczności uczelnianej.


Proponując Państwu bogatą ofertę dydaktyczną mamy nadzieję, iż wzbudzimy Państwa zainteresowania, a kierując się świadomym wyborem najwyższych standardów i odpowiedzialnością za wybór przyszłej kariery zawodowej, podejmą Państwo z satysfakcją studia w naszej Uczelni.

Do zobaczenia w październiku!

Prof. dr hab. h. c. Tadeusz Zaborowski

Rektor

Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów  Międzynarodowych

im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

 

 

Uczelnia kształci w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku:

 EKONOMIA
w pięciu specjalnościach:

- handel międzynarodowy,
- gospodarowanie nieruchomościami,
- zarządzanie funduszami Unii Europejskiej,
- finanse i rachunkowość organizacji,
- bezpieczeństwo ekonomiczne

  

Uczelnia planuje uruchomienie studiów II stopnia (2-letnich magisterskich uzupełniających) na kierunku Ekonomia

 

POLITYKA SPOŁECZNA

 Specjalności:

1. Polityka społeczna w Unii Europejskiej

2. Finanse i zarządzanie usługami społecznymi

3. Praca Socjalna

 

Zapewniamy również bogatą ofertę studiów podyplomowych:

 

 

1. Zarządzanie nieruchomościami

2. Wycena nieruchomości

3. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

4. Zamówienia publiczne

5. Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

6. Zarządzanie w jednostkach ochrony służby zdrowia i ubezpieczenia społeczne

7. Zintegrowane systemy zarządzania, zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz ochrona informacji niejawnych

8. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 


PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ:

uruchomienie platformy e-learning, umożliwiającej odbywania zajęć w formie wykładów na drodze konferencji internetowych,


Nasze Atuty


 • kształcenie wysokokwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wymaganiom gospodarki globalnej,
 • orientacja na współpracę ze sferą praktyki gospodarczej,
 • program Mobilny Student,
 • bogata oferta międzynarodowej wymiany studentów w ramach programu Socrates - Erasmus, realizowaną przez Założyciela Uczelni,
 • szkoły letnie w USA, Egipcie, Indiach, Maroku, Ukrainie, w ramach współpracy z WSHiFM,
 • szczególna rzetelność akademicka,
 • pozytywna opinia o jakości kształcenia wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną w dniu 7 września 2006 r.,
 • Certyfikat Najwyższa Jakość w Edukacji,
 • współpraca z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym, umożliwiająca wymianę studentów w celu odbycia praktyk,
 • możliwość odbywania praktyki zawodowej dla kandydatów na licencjonowanych Zarządców Nieruchomości w Zachodnim Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości w Zielonej Górze
 • oferowany przez Uczelnię program kształcenia, umożliwia rozwój zainteresowań poprzez bogatą ofertę wykładów do wyboru.