Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego » Podyplomowe

64-100 Leszno, Wielkopolskie
ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5, Zobacz na mapie
Tel: tel. (65) 529-47-77, (65) 529-92-62, (65) 529-31-78
Fax: fax (65) 529-35-20
WWW: http://www.wsh-leszno.pl
Email: dziekanat@wsh-leszno.pl


O Uczelni


Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie powstała w 2001 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Podstawą prawną działalności uczelni jest Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.


 
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie trzykrotnie w swojej historii była poddana ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej:


 • w roku 2003 na kierunku pedagogika, studia I stopnia – otrzymała ocenę pozytywną, 
 •  
 • w roku 2006 na kierunku socjologia, studia I stopnia – otrzymała ocenę pozytywną,
 •  
 • w roku 2008 na kierunku pedagogika, studia I i II stopnia – otrzymała ocenę pozytywną.

 

Studenci

Corocznie studia podejmuje ponad 1000 studentów na wszystkich specjalnościach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ponadto ok. 500 osób rozpoczyna u nas studia podyplomowe na 20 specjalnościach. Absolwenci naszej uczelni uzyskują tytuł licencjata oraz tytuł magistra.
 

 

 
     
 Od początku istnienia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie nawiązała szeroką i owocną współpracę z władzami samorządowymi Miasta Leszna, z licznymi instytucjami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie miasta i regionu. Uczelnia aktywnie współpracuje z leszczyńskimi bibliotekami – Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną. Studenci mogą korzystać ze zbiorów bibliotecznych tych placówek. Współpraca z bursami szkolnymi w Lesznie daje żakom możliwość wynajmowania pokoi. W Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie działają trzy koła naukowe: Koło Naukowe Pedagogiki Studia Stacjonarne, Koło Naukowe Pedagogiki Studia Niestacjonarnei Koło Naukowe Socjologii. Wspólnie wydają gazetkę pod nazwą „Niezależna, alternatywna gazetka studencka WSH Wkręt”. Redagowaniem pisma zajmują się studenci, sami piszą teksty, organizują marketing i dystrybucję „Wkręta” w środowisku akademickim. Koła naukowe prowadzą aktywną działalność naukową w uczelni i w lokalnym środowisku. 
 
     
  Ciekawą inicjatywą członków Koła są spotkania z ludźmi ze świata nauki, kultury i polityki (politykami, przedstawicielami policji, reprezentantami instytucji kulturalno-oświatowych, poetami z kraju i z zagranicy). Członkowie Kół organizują każdego roku wiele imprez ocharakterze świątecznym i karnawałowym, podczas których nabierają doświadczeń i wykazują się swoimi talentami, sprawdzają się w kontaktach z podopiecznymi różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przygotowują spotkanie wigilijne dla dzieci z Domu Dziecka we Wschowie, baliki karnawałowe dla dzieci z ubogich rodzin, ze świetlic środowiskowych, z ośrodków interwencji kryzysowej, z miejskich i gminnych ośrodków pomocy, spotkania świąteczne dla małych pacjentów, które przebywają w święta w szpitalu oraz wieczornice w Areszcie Śledczym. Studenci przeprowadzili też aukcję obrazów malowanych przez dzieci niepełnosprawne intelektualnie, organizowali olimpiadę radości dla dzieci niepełnosprawnych. Członkowie koła tworzą ankiety socjologiczne, rozprowadzają je wśród studentów, analizują i przedstawiają wyniki na zebraniach Koła i na łamach studenckich gazet.    
   


Koła Naukowe WSH im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie współpracują ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie. W ramach tej współpracy dwukrotnie gościła w naszej szkole grupa Białorusinów (wizyta studyjna wg projektu „Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi”).

W Wyższej Szkole Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie od 6 lat aktywnie działa Kabaret WSH. Członkowie kabaretu występują corocznie na Juwenaliach i innych imprezach okolicznościowych. Osoby zainteresowane filmem i kinem mogą zapisać się do Dyskusyjnego Klubu Filmowego (DKF).

Studenci mają możliwość też pisania własnych tekstów, które mogą ukazać się na stronie internetowej uczelni www.wsh-leszno.pl w gazetce studenckiej „Wkręt” i w lokalnej prasie. Ponadto uczelnia współpracuje z Biurem Wystaw Artystycznych w Lesznie. Studenci mogą uczestniczyć w wystawach, wernisażach, spotkaniach z ludźmi ze świata sztuki, malarstwa i rzeźby. Istnieje również możliwość uczestnictwa w warsztatach artystycznych.


Misja Uczelni


Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego realizuje swoją misję nawiązując do wielowiekowych tradycji i aspiracji edukacyjnych społeczności regionu leszczyńskiego.

Misją Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego jest:

 • stworzenie studentom optymalnych warunków do kształcenia na wysokim poziomie;
 • stworzenie studentom i pracownikom warunków dla rozwoju intelektualnego i zawodowego;
 • służenie społeczności lokalnej  poprzez naukowe podejście do rozwiązywania problemów społecznych;
 • systematyczne doskonalenie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia.

WSH jest Uczelnią przyjazną studentom, oferującąnowoczesne wykształcenie o coraz  wyższej jakości w dziedzinie nauk  społecznych.  Dla urzeczywistnienia założeń swojej misji we wciąż zmieniającym się świecie uczelnia kieruje się następującymi priorytetami:

 • budowanie zespołu dydaktycznego z wybitnych naukowców i specjalistów, przekonanych o konieczności stałego rozwijania i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych;
 • stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi nauki;
 • umacnianie wartości moralnych wśród wykładowców i studentów,  szacunku dla środowiska naturalnego, kultury, dóbr materialnych oraz tolerancji dla innych w otaczającym nas świecie;
 • tworzenie programu dydaktycznego, umożliwiającego studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności odpowiadających potrzebom współczesnego rynku pracy;
 • stwarzanie podstaw do kształcenia ustawicznego studentów;
 • kształtowanie wśród studentów poczucia współudziału w budowaniu pozycji Uczelni oraz  angażowanie studentów w życie Uczelni we wszystkich jego aspektach.

 


Strategia Uczelni


Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Humanistycznej wskazuje kierunki zmian we wszystkich obszarach aktywności uczelni, mające na celu umocnienie jej pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych. Cele strategiczne  na najbliższe lata to:

 1. Zaspokojenie potrzeb lokalowych uczelni, wyposażenie w nowoczesną infrastrukturę materialną i niematerialną.
 2. Rozszerzenie oferty edukacyjnej o nowe kierunki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz dostosowanie jej do zmian zachodzących na rynku pracy i rosnącego zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem.
 3. Utworzenie oddziałów zamiejscowych uczelni.
 4. Przystąpienie do programu edukacyjnego The Lifelong Learning Programme 2007–2013.
 5. Wprowadzenie nowoczesnego systemu kształcenia (e-learning) otwartego na nowe metody i techniki nauczania.
 6. Usprawnienie funkcjonowania uczelni poprzez wprowadzenie nowoczesnych systemów zarządzania.
 7. Zwiększenie motywacji i aktywności kadry naukowej.
 8. Uatrakcyjnienie wizerunku uczelni oraz stworzenie w regionie leszczyńskim silnego ośrodka edukacyjnego.
 9. Poszerzenie współpracy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo-wychowawczymi i resocjalizacyjnymi oraz z instytucjami badawczymi z Leszna i Wielkopolski.
 10. Poszerzenie istniejących i nawiązanie nowych kontaktów z innymi uczelniami w kraju i za granicą.

Historia Uczelni


 

 
 
 

Utworzenie uczelni wyższej w regionie leszczyńskim stwarza młodzieży szansę zdobycia wyższego wykształcenia możliwie blisko miejsca zamieszkania i ułatwia młodym ludziom z małych środowisk lokalnych dostęp do wiedzy - taka była idea powołania szkoły.

Starania o utworzenie uczelni humanistycznej w Lesznie trwały ponad 5 lat. Ich inicjatorem był Ryszard Karmoliński, dyrektor Centrum Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie, obecnie Kanclerz Szkoły.

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie powstała w 2001 r. na podstawie decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-302/Eko/2001 z dnia 10.04.2001r. i została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych na mocy decyzji MEN nr DSW-3-0145-237-/TT/2001 z dnia 21.08.2001r. pod poz. 80. Decyzją MENiS DSW–3–Eko–4003–646/05, z dnia 03.08.2005r.

Wyższa Szkła Humanistyczna została przekształcona w niepaństwową szkołę wyższą działającą na podstawie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z powyższym placówka została wykreślona z rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą „151” (decyzja MENiS DSW–3–JG–4001–392–05 z dnia 30.08.2005r.).

 

Statut uczelni zatwierdzony został decyzją MEN nr DSW-3-0145-236/TT/2001 z dnia 21.08.2001 roku.

Założycielem szkoły jest Zakład Doskonalenia Zawodowego z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Jeleniogórskiej 4/6, działający w Wielkopolsce już ponad 70 lat.

Inauguracja pierwszego roku działalności odbyła się 4 października 2001 roku.

Wykład inauguracyjny wygłosił przewodniczący Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. zw. Zbigniew Kwieciński.

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna przez sześć lat działalności nawiązała kontakty z licznymi instytucjami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi w środowisku leszczyńskim i wielkoplskim. Z uczelnią współpracują m.in.

 • Miejska Biblioteka Publiczna,
  Biblioteka Pedagogiczna,
  Miejska Komenda Policji w Lesznie,
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie,
  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lesznie,
  Areszt Śledczy w Lesznie,
  Sąd Rejonowy w Lesznie,
  Pogotowie Opiekuńcze w Łaszczynie,
  Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Wschowie i Rydzynie,
  Zakład Karny w Rawiczu

oraz wiele przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Leszna i regionu. Uczelnia utrzymuje ożywione kontakty z domami dziecka, domami spokojnej starości, klubami seniora, ze specjalnymi ośrodkami szkolno - wychowawczymi, warsztatami terapii zajęciowej, szkołami specjalnymi, świetlicami socjoterapeutycznymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.

 

Większa część kadry dydaktycznej zatrudnionej w Wyższej Szkole Humanistycznej to nauczyciele akademiccy z Wydziału Studiów Edukacyjnych, Wydziału Nauk Społecznych i innych wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wyższa Szkoła Humanistyczna jest uczelnią niepaństwową, uprawnioną do prowadzenia studiów I stopnia (licencjackich), kończących uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata i studiów II stopnia (uzupełniące magisterskie), kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Humanistycznej obejmuje na poziomie studiów I stopnia :

 

PEDAGOGIKA I stopnia (licencjackie)

SOCJOLOGIA I stopnia (licencjackie)

KOSMETOLOGIA I stopnia (licencjackie)
 
oraz na poziomie studiów II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) :
PEDAGOGIKA II stopnia (studia uzupełniające magisterskie)

Studia I stopnia (licencjackie) jak i II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

 
Wyższa Szkoła Humanistyczna prowadzi również studia podyplomowe na 19 specjalnościach.
 

Leszczyńska uczelnia od początku istnienia jest organizatorem lub współorganizatorem konferencji naukowych z udziałem polskich polityków jak i zagranicznych gości. W ramach konferencji " Szkolnictwo wyższe w Europie Zachodniej. Idea a rzeczywistość" w murach uczelni gościli m.in. profesorowie z Wielkiej Brytanii A. Jefferson i W. Hollway ( pomysłodawcą tej wizyty był prof. dr hab. Zbyszko Melosik ).W konferencji pt. " Budowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego - gadżet czy konieczność" w 2002 roku gościł przewodniczący Unii Wolności, poseł na Sejm w latach 1991 - 2001 Władysław Frasyniuk. Szkoła organizuje też wykłady otwarte, m.in. na temat związany z procesem integracji europejskiej i orientacjami proeuropejskimi - przygotowała dr Agnieszka Cybal - Michalska, wykład o przesądach i stereotypach w stosunkach polsko - niemieckich poprowadził Hans Martin Winckert, konsultant i doradca metodyczny nauczycieli języka niemieckiego na terenie Wielkopolski. WSH zorganizowała też aukcję prac autorstwa osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Pomocy Samopomocy w Lesznie.

Uczelnia nawiązała kontakty z Europejskim Biurem Kształcenia i Zatrudnienia dla Południowej Turyngii, które ma pomóc w nawiązaniu współpracy z miejscową uczelnią humanistyczną i przez to przybliżyć polską młodzież do Unii Europejskiej.

W 2003 roku Wyższa Szkoła Humanistyczna została skontrolowana przez Państwową Komisję Akredytacyjną Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Komisji przewodniczył prof. Stefan Mieszalski. Członkowie komisji wzięli pod uwagę kwalifikacje i rozkład zajęć kadry, plany zajęć studentów, poziom kształcenia w poszczególnych specjalnościach, warunki nauczania, przyglądali się funkcjonowaniu administracji, wyposażeniu sal wykładowych i biblioteki, rozmawiali ze studentami. Uczelnia uzyskała pozytywną opinię co do specjalności: pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika pracy socjalnej.

W latach 2003-2006 nasza uczelnia uzyskała certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play. Konkurs pod hasłem "Przedsiębiorstwo Fair Play" organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym KIG i ma formułę otwartą dla wszystkich sektorów przedsiębiorstw. Jego celem jest promocja etyki w działalności gospodarczej. Wyróżnienie ma charakter prestiżowy i jest niezwykle ważne dla funkcjonowania naszej uczelni. Stanowi potwierdzenie wysokiej jakości organizacji procesu dydaktycznego oferowanego przez Wyższą Szkołę Humanistyczną w Lesznie. Jest formą nagrody za wysiłek ponoszony zarówno przez wykładowców jak i studentów na rzecz rozwoju uczelni.

W 2005 roku Wyższa Szkoła Humanistyczna otrzymała dwa prestiżowe wyróżnienia: statuetkę "Polski Sukces” i certyfikat "Wiarygodna Szkoła” i Certyfikat "Najlepsze w Polsce- The best in Poland".

Konkurs „Polski Sukces” organizuje Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu a honorowym patronem jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja firm funkcjonujących na terenie kraju, których sukces i rozwój jest wynikiem własnych działań.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest przez Akademickie Centrum Informatyczne w Poznaniu. Otrzymuje go placówka godna zaufania, działająca w oparciu o silne podstawy prawne, posiadająca odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewniająca komfortowe warunki studiowania, tworząca perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej i pozwalająca realizować się swoim słuchaczom poprzez formy pozadydaktycznej działalności. Taka właśnie jest nasza uczelnia.

Certyfikat "Najlepsze w Polsce- The best in Poland" nasza uczelnia otrzymała w kategorii usługi dydaktyczne i szkoleniowe. Celem konkursu jest promocja polskich usług na rynku polskim i europejskim. Organizatorami tego plebiscytu są : Towarzystwo im. H.Cegielskiego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, przy udziale "Głosu Wielkopolskiego", "Radia Merkury", Telewizji Poznańskiej i Europejskiego Magazynu "EUROPARTNER".

Leszczyńska uczelnia stwarza swoim studentom szerokie możliwości rozwoju kulturalnego. W szkole działa kabaret studencki, którego twórcą był nieżyjący już niezapomniany Zdzisław Smoluchowski, legenda leszczyńskiej kultury i sceny satyrycznej. Grupa kabaretowa wystawiła już wiele spektakli w Lesznie i okolicy. Współpracuje z Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. W szkole działa Koło Naukowe Studentów WSH, wydawane jest czasopismo "Empiryk" i "Wkręt", organizowane są zawody sportowe, rajdy rowerowe, konkursy językowe, happeningi. Studenci i wykładowcy WSH mają możliwość pisania artykułów do prasy lokalnej, w której co miesiąc ukazuje się wkładka tematyczna poświęcona naszej uczelni.
Samorząd studencki WSH prowadzi aktywną działalność na studenckiej scenie politycznej poprzez uczestnictwo w sesjach i zjazdach Parlamentu Studentów RP i szeregu konferencji organizaowanych przez środowiska akademickie innych uczelni w Polsce. Organizuje szereg imprez kulturalno - rozrywkowych m.in. otrzęsiny studentów pierwszego roku. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się Juwenalia - impreza studencka organizowana co roku w maju na leszczyńskim rynku. Po uroczystym przekazaniu przez prezydenta kluczy od miasta przedstawicielom studentów rozpoczyna się dwudniowa zabawa, połączona z wieloma konkursami, występami grup muzycznych, kabaretowych i specjalnego gościa Juwenaliów - m.in. był nim zespół IRA, DŻEM ŁZY oraz PIERSI.

Każdego roku szkoła organizuje "Drzwi otwarte" dla wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów. Dla odwiedzających uczelnię przygotowane są ulotki informacyjne, można zwiedzić placówkę, porozmawiać ze studentami i wykładowcami. W uczelnianej auli z przyszłymi studentami spotykają się rektor, władze uczelni i przedstawiciele samorządu studenckiego. W miesiącach luty - marzec przedstawiciele WSH odwiedzają szkoły średnie w Lesznie i regionie. Celem takiej akcji promocyjnej jest zapoznanie maturzystów z ofertą edukacyjną szkoły.

Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie każdego roku uczestniczy w targach edukacyjnych organizowanych w celu zaprezentowania dorobku kulturalno - naukowego szkół ponadgimnazjalnych, uczelni wyższych oraz innych placówek edukacji pozaszkolnej. Szczególnie ważna w takich przedsięwzięciach jest możliwość zaprezentowania pełnej oferty edukacyjnej w jednym miejscu dużej liczbie zwiedzających. Takie imprezy cieszą się coraz większym zainteresowaniem nauczycieli, młodzieży oraz władz gminnych i powiatowych. Nasza Uczelnia każdego roku uczestniczy w targach edukacyjnych zorganizowanych m.in. w Lesznie, Poznaniu, Wrocławiu, Głogowie, Sierakowie, Zielonej Górze, Legnicy, Gostyniu.


Nagrody i wyróżnienia


Certyfikat „Najwyższa Jakość w Edukacji”

W dniu 19 lutego 2009 roku Wyższa Szkoła Humanistyczna otrzymała prestiżowe wyróżnienie –

Certyfikat „Najwyższa Jakość w Edukacji”

przyznawane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością. Certyfikat został przyznany za najwyższą jakość kształcenia oraz profesjonalne zarządzanie uczelnią. Patronat nad programem „Najwyższa Jakość „ sprawuje Ministerstwo Gospodarki, NOBLE BANK, BIZNES WIELKOPOLSKA, TVP Poznań i Radio Merkury Poznań. Uroczysta gala połączona z wręczeniem wyróżnienia odbyła się w Poznaniu w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.

Certyfikat odebrał Rektor WSH prof. dr hab. Aleksander Zandecki.

 
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, jako jedna spośród 47 firm, została uhonorowana Brązowym Laurem.

Zakończyła się XI edycja programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości "Przedsiębiorstwo Fair Play".

5 grudnia 2008 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie podczas Wielkiej Gali "Przedsiębiorstwa Fair Play" odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników całorocznej weryfikacji wszystkich firm zgłoszonych do uzyskania tytułu i certyfikatu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2008.

Do tegorocznej, XI edycji programu zgłosiło się 798 firm z całej Polski, spośród których 753 przeszły dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskały tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2008.

 
Przedsiębiorstwo Fair PlayW latach 2004 – 2006 nasza uczelnia uzyskiwała certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play jako potwierdzenie wysokiej jakości organizacji procesu dydaktycznego.

Za rok 2007 Wyższa Szkoła Humanistyczna otrzymała prestiżową złotą statuetkę Przedsiębiorstwa Fair Play.

Nagrodę odebrał Rektor prof. zwyczajny Aleksander Zandecki w dniu 7 grudnia 2007 roku podczas uroczystej gali w Warszawie. Przyznana statuetka świadczy o rzetelności i wiarygodności uczelni, podnosi jej prestiż i wizerunek, jest czytelna na rynku międzynarodowym, ułatwia nawiązanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

 
W 2005 roku uczelnia otrzymała kolejne prestiżowe wyróżnienia:

Certyfikat „ Najlepsze w Polsce – The best in Poland” w kategorii usługi dydaktyczne i szkoleniowe. Celem konkursu jest promocja polskich usług na rynku polskim  europejskim. Organizatorem tego konkursu są: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu przy udziale „ Radia Merkury”, „Głosu Wielkopolskiego”, Telewizji Poznańskiej i Europejskiego Magazynu „Europartner”.

 
Certyfikat „Polski Sukces” przyznawany przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu jako wyróżnienie dla Firm funkcjonujących na terenie kraju, których sukces i rozwój jest wynikiem własnych działań.
 
   
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany przez Akademickie Centrum Informatyczne w Poznaniu. WSH otrzymała to wyróżnienie jako placówka godna zaufania, działająca w oparci o silne podstawy prawne, posiadająca odpowiednią bazę dydaktyczna, zapewniająca komfortowe warunki studiowania, tworząca perspektywy dla przyszłej pracy zawodowej i pozwalająca realizować się swoim studentom poprzez różne formy pozadydaktycznej działalności.
 
     
Certyfikat Polskiej Narodowej Oficyny Wydawniczej – Encyklopedia „ Kto jest kim w Polsce i Europie” za profesjonalizm i wyobraźnię twórców strony internetowej, jej przejrzystość, czytelność i zgodność umieszczonych tam treści z prowadzoną działalnością dydaktyczną uczelni.
 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2003

 

Decyzją Ogólnopolskiej Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz Krajowej Izby Gospodarczej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego po raz pierwszy, w 2003r. uzyskała tytuł:

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2003”.

Uroczyste wręczenie certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play” nastąpiło 12 grudnia 2003r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
 
Wyższa Szkoła Humanistyczna trzykrotnie w swojej historii była poddana ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej:
 • w roku 2008 na kierunku pedagogika, studia I i II stodpnia - otrzymała ocenę pozytywną,
 • w roku 2006 na kierunku socjologia, studia I stopnia – otrzymała ocenę pozytywną,
 • w roku 2003 na kierunku pedagogika, studia I stopnia - otrzymała ocenę pozytywną.
 

Władze Uczelni 

prof. zw. dr hab. Aleksander Zandecki mgr Ryszard Karmoliński mgr Mariusz Mikołajczak  

Rektor
Wyższej Szkoły Humanistycznej

Kanclerz
Wyższej Szkoły
Humanistycznej

Prezes
Zarządu ZDZ
Założyciel

 

Insygnia Władzy Rektorskiej

Wydział Nauk Społecznych

       
    doc. dr Gabriela Andrzejewska mgr Ewa Marczyńska-Siepka    
   

Dziekan
Wydziału Nauk Społecznych

Prodziekan
ds. organizacji i toku studiów
   
 

Kierownicy Katedr

 
prof. zw. dr hab.
Aleksander Zandecki
prof. dr hab.
Ewa Solarczyk-Ambrozik
prof. WSH dr hab.
Wiesław Ambrozik
prof. dr hab.
Zbyszko Melosik
prof.dr hab.
Marian Golka
prof. WSH dr hab.
Ryszard Cichocki
prof. WSH dr hab. Hanna Fellman-Mazur

Katedra
Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej

Katedra
Pracy Socjalnej
Katedra
Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Katedra
Podstaw Pedagogiki
Katedra
Socjologii Kultury i Komunikacji Społecznej
Katedra
Metodologii Socjologii
Katedra Kosmetologii
 

Dyrektorzy Studiów

     
doc. dr Ewa Kuczyńska     mgr Paweł Zajadacz    
Pełnomocnik ds. Organizacji Studiów
Dyrektor Studiów Podyplomowych
    Dyrektor Studium Języków Obcych i Wychowania Fizycznego

Senat Uczelni 
prof. dr hab. Aleksander Zandecki
prof. dr hab. Ewa Solarczyk -Ambrozik
prof. WSH dr hab. Ryszard Cichocki
prof. dr hab. Marian Golka
prof. dr hab. Zbyszko Melosik
doc. dr Ewa Kuczyńska
doc. dr Stanisław Zembrzycki
doc. dr Gabriela Andrzejewska
mgr Ryszard Karmoliński
mgr Mariusz Mikołajczak
mgr Ewa Marczyńska-Siepka
mgr Marzena Szułczyńska
Krzysztof Bosy
Anna Źymełka

Sylwetka Patrona


Król Stanisław  Leszczyński

Stanisław Leszczyński herbu Wieniawa żył w latach 1677 – 1766. Urodził się we Lwowie a zmarł w Luneville we Francji.  Był synem Rafała Leszczyńskiego i Anny z Jabłonowskich, właściciel miasta Leszna, dwukrotny król Polski w latach 1704 – 1709 i 1733 - 1736, książę Lotaryngii 1738 – 1766.
Jego edukacją zajmowali się nauczyciele domowi, często sprowadzani z zagranicy. Wśród pedagogów młodego Stanisława znajdowali się zarówno jezuici jak i nauczyciele protestanckiego gimnazjum w Lesznie. Przyszły król Polski uczęszczał do gimnazjum braci czeskich kierowanego wówczas przez Samuela Hartmanna, stając się jednym z najwybitniejszych jego uczniów. Od najmłodszych lat wykazywał wielkie zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy: mechaniką, przedmiotami humanistycznymi i językami. Opanował kilka języków obcych : łacinę, włoski, niemiecki i francuski. Niezbędnym elementem wychowania młodych magnatów w owym czasie były podróże zagraniczne. W latach 1695 – 1696 ojciec wysłał Stanisława do Europy Zachodniej, gdzie zwiedził Austrię, Włochy, Francję, Niderlandy i Niemcy. Wśród osób, z którymi spotkał się w czasie tych podróży byli m.in. papież Innocenty XII oraz król Francji Ludwik XIV.
Po powrocie do kraju Stanisław Leszczyński zaangażował się w życie polityczne. Już w wieku 18 lat został posłem na sejm. Od tego czasu regularnie brał udział w życiu politycznym kraju, m.in. uczestnicząc w pracach sejmowych.
W 1697 roku doszło w Rzeczpospolitej do podwójnej elekcji. Stanisław Leszczyński, podobnie jak jego ojciec, poparł kandydaturę Jakuba Sobieskiego, syna zmarłego króla, ale ostatecznie opowiedział się za elektorem saskim. August II Wettin, po koronacji zrewanżował mu się stanowiskiem podczaszego koronnego, a w 1699 roku mianował go wojewodą poznańskim. Leszczyński znalazł się więc w gronie senatorów królestwa.
Sytuacja polityczna uległa zmianie po wybuchu wojny północnej  w 1700 roku i wkroczeniu do Polski wojsk szwedzkich. Szlachta polska, nastawiona wrogo do Augusta II zawiązała konfederacje warszawską i zdetronizowała króla. Stanisław Leszczyński jako delegat konfederacji spotkał się z władcą Szwecji Karolem XII, który doceniając jego wpływy i pracę jako wojewody poznańskiego wysunął go jako kandydata do polskiego tronu.  W 1705 roku w katedrze św. Jana w Warszawie odbyła się koronacja Stanisława Leszczyńskiego. Król podpisał układ sojuszniczy z Karolem XII, który faktycznie podporządkował Rzeczpospolitą Szwecji. Stanisław otrzymał więc „królestwo bez królowania”. Jego próby zapobieżenia gwałtom i rabunkom wojsk szwedzkich zakończyły się królewskim zakazem Karola XII wnoszenia petycji w tej sprawie.
Po klęsce wojennej szwedzkiego władcy w 1709 roku, polski król musiał opuścić kraj i tak rozpoczęła się jego kilkudziesięcioletnia tułaczka. Stanisław Leszczyński przebywał w Turcji a potem we Francji. W 1725 roku jego córkę Marię poślubił król Francji Ludwik XV. W 1733 roku, po śmierci Augusta II, Stanisław Leszczyński podjął próbę odzyskania korony polskiej. Mając poparcie władcy Francji został po raz drugi wybrany królem Polski. Zwolennicy rządów saskich, pod osłoną korpusu wojsk rosyjskich ogłosili królem Polski Augusta III. Ponowny wybór Stanisława Leszczyńskiego stał się powodem wojny o polski tron, w którą zaangażowały się Rosja, Austria i Saksonia. Po zbrojnej interwencji tych państw królem obwołany został August III Wettin a Stanisław Leszczyński zmuszony był zrzec się korony i wrócił do Francji.
Król Ludwik XV ustanowił Leszczyńskiego dożywotnim władcą bogatego księstwa Lotaryngii. Jego rządy cechowała sprawiedliwość i mądrość a miejscowa ludność dała mu przydomek „dobrodzieja”.
Stanisław Leszczyński zmarł w wyniku poparzeń w wieku 89 lat. Był najdłużej żyjącym królem Polski, pochowany jest w katedrze na Wawelu.


Kontakt z Uczelnią


WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Leszno, ul. Królowej Jadwigi 10 / ul. Krótka 5,


tel. (065) 529-47-77, 529-92-62, 529-31-78,


tel/fax (065) 529-35-20  

    www.wsh-leszno.pl  
  dziekanat@wsh-leszno.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Dziekanat

65/529-47-77
   65/529-92-62   

 

Studia podyplomowe

65/529-93-52

 

Kwestura

65/520-38-29

 

Biblioteka

65/529-67-21

 


Baza dydaktyczna


Uczelnia posiada nowoczesną i bardzo dobrze wyposażoną bazę lokalową. Siedzibą Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego są własne obiekty przy ulicy Królowej Jadwigi 10, przy ulicy Krótkiej 5 oraz przy ulicy Krótkiej 4 spośród których największa jest aula Audytorium Maximum mogąca pomieścić jednocześnie około 500 studentów.
Studenci Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie mają możliwość skorzystania z pracowni komputerowych wyposażonych w komputery posiadające stały dostęp do Internetu. Uczelnia posiada własną bibliotekę, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Posiadamy również własną czytelnię wyposażoną w indywidualne stanowiska pracy. Poszukiwania niezbędnych pomocy naukowych ułatwia Katalog Biblioteczny.
   

Certyfikaty i statuetki


W latach 2003–2006 nasza uczelnia uzyskiwała certyfikat Przedsiębiorstwa Fair Play jako potwierdzenie wysokiej jakości organizacji procesu dydaktycznego. Za rok 2007 Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie otrzymała prestiżową złotą statuetkę Przedsiębiorstwa Fair Play. Uczelnia otrzymała też inne wyjątkowe wyróżnienia:

 

 • Certyfikat „Najlepsze w Polsce – The best in Poland” w kategorii usługi dydaktyczne i szkoleniowe,
 • Certyfikat „Polski Sukces” przyznawany przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu jako wyróżnienie dla Firm funkcjonujących na terenie kraju, których sukces i rozwój jest wynikiem własnych działań,
 • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu, jako placówka godna zaufania, działająca w oparciu o silne podstawy prawne,
 • Certyfikat Polskiej Narodowej Oficyny Wydawniczej – Encyklopedii „Kto jest kim w Polsce i Europie” za profesjonalizm i wyobraźnię twórców strony internetowej, jej przejrzystość, czytelność i zgodność umieszczonych tam treści z prowadzoną działalnością dydaktyczną uczelni.

 


Kształcenie na odległość


WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA

im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie  uatrakcyjnia kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych poprzez dodatkową formę kształcenia 

„KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ”

wspomaganiu nauczania poprzez systemy kształcenia zdalnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych dla określonych przedmiotów 

Zajęcia składają się z sesji internetowych odbywanych za pośrednictwem naszego serwera edukacyjnego oraz edukacji na zasadzie samokształcenia w oparciu o doskonale zaprojektowane materiały edukacyjne. Kontakt z nauczycielem poprzez Internet uzupełniony może być o tradycyjne konsultacje bezpośrednie.ZALETY SYSTEMU ZDALNEGO NAUCZANIA

 Zmniejszenie liczby godzin zajęć


Dzięki formie kształcenia na odległość o kilkaset godzin zmniejsza się liczba godzin zajęć odbywanych na terenie Uczelni dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych). W przypadku studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych) liczba dwudniowych zjazdów zmniejsza się o kilkanaście.

 

 Zwiększenie wydajności pracy


Student może szkolić się w domu dobierając według własnego uznania czas ora częstotliwość nauki. Dzięki kształceniu na odległość pracownik może nadal wykonywać większość swoich obowiązków zawodowych bez konieczności „wybierania” urlopu w celu dojechania na Uczelnią na zajazdy.

 


 Redukcja kosztów uczestnika


Następuje całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z realizacją studiów ( np. kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia, druku materiałów) oraz w znacznym stopniu zmniejszają się koszty związane z odbywaniem zajęć poza miejscem zamieszkania. Kontakt z wiedzą na kursie i jej autorem w dowolnym momencie 


Studenci mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.


Akademickie LO


Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów w oparciu o odpowiedzialność za siebie i innych członków społeczności szkolnej.
Szkoła preferuje humanistyczną wizję człowieka, dba o kształtowanie dojrzałych osobowości wychowanków, którzy będą umieli nieustannie podejmować trud własnego rozwoju.

Szkoła, którą tworzymy, przyjazna i twórcza ma być źródłem przyszłego sukcesu młodego człowieka.

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży będzie pierwszą szkołą w Lesznie, która będzie bezpośrednio współpracować ze środowiskiem akademickim.

Bliski kontakt młodego człowieka z mistrzem, jakim powinien być każdy nauczyciel i wychowawca to gwarancja integralnego rozwoju każdego ucznia. Staranny dobór wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczycieli to jeden z priorytetów naszej szkoły. Uczniowie naszej szkoły będą również mieli zajęcia z pracownikami naukowymi WSH im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, co ułatwi im w przyszłości zdobywanie wiedzy na wyższych uczelniach. Będą mogli na równi ze studentami korzystać z biblioteki, czytelni, pomocy naukowych itp.

 

W bieżącym roku szkolnym przyjmujemy uczniów do klas I. Zajęcia odbywać się będą w nowo wybudowanych salach Wyższej Szkoły Humanistycznej.
 


Warunki rekrutacji studia I i II stopniaPodstawowe warunki rekrutacji kwalifikujące kandydata do przyjęcia na studia:

 
 • posiadanie świadectwa dojrzałości,
 • na studiach II stopnia - również posiadanie dyplomu ukończenia studiów,
 • złożenie kompletu dokumentów.


Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Nie przewiduje się egzaminów wstępnych.

Uczelnia zawiera z studentem umowę cywilno-prawną o warunkach odpłatności za studia zgodnie z art. 160 Ustawy z dnia 27. 07. 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Punkt rekrutacyjny czynny w godzinach:

 • od 11.05.2010 r. do 02.07.2010 r. wt. – sob. od 7.30 – 15.30
 • od 03.07.2010 r. do 11.09.2010 r. pon. – pt. 7.30 – 15.30 oraz w soboty od 9.00 – 13.00.


Termin I naboru – od 11 maja do 11 września 2010 r.


Uczelnia uruchomi II nabór tylko w przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach.

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. 

Nie przewiduje się egzaminów wstępnych. 

 

Czas pracy Kwestury w okresie trwania rekrutacji:

 

 • od 11.05.2010 r. do 02.07.2010 r. wt. - sob. 7.30 - 15.30
 • 0d 03.07.2010 r. do 30.07.2010 r. pon. - pt. 7.30 - 15.30
 • od 31.07.2010 r. do 11.09.2010 r. pon. - pt. 7.30 - 15.30, sob. 9.00 - 13.00