Jesteś w: Home » Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej » Podyplomowe

81-365 Gdynia, Pomorskie
ul. Armii Krajowej 46, Zobacz na mapie
Tel: (58) 661-88-71
Fax: (58) 661-89-55
WWW: http://www.wsks.pl
Email: sekretariat@wsks.pl

Studia podyplomowe
Animacja czasu wolnego, turystyki i rekreacji Studia podyplomowe
Animacja kultury z elementami edukacji dorosłych Studia podyplomowe
Komunikacja, nagocjacje i mediacje w szkole Studia podyplomowe
Polityka oświatowa i zarządzanie oświatą Studia podyplomowe
Wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej Studia podyplomowe
Edukacja dla bezpieczeństwa Studia podyplomowe
Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe Studia podyplomowe
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Studia podyplomowe
Przygotowanie pedagogiczne w zakresie dydaktyki szkolnej Studia podyplomowe
Przygotowanie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego Studia podyplomowe
Przygotowanie pedagogiczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Studia podyplomowe

O Uczelni


"U nas znajdziesz swoje miejsce"


Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni została założona przez grupę wykładowców trójmiejskich uczelni i wpisana do rejestru MENiS we wrześniu 2003 roku pod numerem 139.

Celem uczelni jest kształcenie na poziomie studiów licencjackich na kierunku politologia, w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w której relacje międzyludzkie i procesy tworzenia, przekształcania oraz wykorzystania informacji determinują wszelkie zmiany społeczne. Posiadanie wiadomości czy informacji staje się więc swoistym kapitałem, a nowoczesne systemy komunikacji między ludźmi przyczyniają się do powstawania nowych instytucji społeczno-politycznych.

Z tego względu koncepcja studiów w WSKS oparta jest z jednej strony na wymaganiach ustawowych, zaś z drugiej na rozbudowanym programie public relations, którego celem jest wykształcenie u studentów umiejętności koordynacji działań społecznych oraz kreowania różnych przedsięwzięć publicznych. Zgodnie z tymi założeniami absolwent WSKS uzyska podstawowe wykształcenie humanistyczne oraz niezbędny zasób wiedzy z przedmiotów politologicznych i specjalistycznych, umożliwiających kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podjęcie pracy zawodowej w polskich i europejskich instytucjach publicznych czy gospodarczych.

Studenci studiów dziennych i zaocznych mogą otrzymać stypendia socjalne i za wyniki w nauce ze środków przyznawanych uczelni z budżetu państwa.


Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Nasza uczelnia, uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej nr 134/2007 z dn. 8 marca 2007r, otrzymała ocenę pozytywną za jakość kształcenia. W uzasadnieniu uchwały PKA stwierdza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów, które odpowiadają podstawowym kryteriom jakościowym. Następna ocena może nastapić w roku akademickim 2012/13.


Władze Uczelni


REKTOR - dr Andrzej Pawelczyk - zainteresowania badawcze dotyczą problematyki stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza stosunków polsko-czechosłowackich oraz konspiracji polskiej w latach drugiej wojny światowej. Autor artykułów naukowych między innymi Katolicy - Polacy - Żydzi w "Przeglądzie Historycznym" oraz Międzywojenne stosunki polsko-czechosłowackie w ocenie publicystyki konspiracyjnej 1939-1945, "Zeszyty Naukowe KUL". Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. J. Kłoczowskiego: Konspiracyjna organizacja katolików - Front Odrodzenia Polski w latach 1941-45. Po stażu naukowym w Instytucie Luigi Stuno w Rzymie zainteresowanie polityką wschodnią Watykanu. Przez dwa lata pracownik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie.

Władze WSKS

PROREKTOR - prof. dr hab. Miron Kłusak - dorobek naukowy dotyczy politologii, historii najnowszej oraz myśli politycznej XIX i XX wieku, ze szczególnym wyróżnieniem przemian politycznych, strategii działań politycznych oraz geopolityki. Jest autorem wielu publikacji, między innymi: Polityczne aspekty konfliktu społecznego, Konflikty społeczne w procesie transformacji systemowej, Kierunki polityczne w geografii politycznej oraz wydawnictw książkowych, na przykład: Francja w 1981 roku. Lewica u władzy, Wydawnictwo INION, 1993; Kryzys polityki lewicy we Francji w początkach lat osiemdziesiątych i porażka w wyborach parlamentarnych 1986 roku, Wydawnictwo INION, 1993; Strategia w polityce. Przestrzeń publiczna t. I, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001; Między historią a polityką, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002. Rozprawa habilitacyjna: Doświadczenia współpracy socjalistów i komunistów we Francji w okresie rządów lewicy 1981-1986.

DZIEKAN - dr Dominik Olejnik - specjalizuje się w problematyce tworzenia i funkcjonowania różnych form integracji politycznej i gospodarczej we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej w kontekście światowych przemian cywilizacyjnych. Rozprawa doktorska przygotowana w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego: Prawno-polityczne aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej.


Poparcie


Rozpoczynając działalność, Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni uzyskała poparcie władz lokalnych, a Marszałek Województwa - Jan Kozłowski w wystąpieniu do MENiS napisał między innymi:

Po zapoznaniu się z koncepcją kształcenia w WSKS popieram inicjatywę i wyrażam przekonanie, że absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój życia społeczno-gospodarczego Trójmiasta i Pomorza. Nie mam bowiem wątpliwości, że znaczenie wiedzy, nie tylko naukowej jest podstawowym instrumentem rozwoju każdej gospodarki, a dobrobyt społeczeństwa zależy od jego kreatywności z możliwością wielu zmian czy innowacji. Dlatego powstanie takich szkół jak WSKS jest jak najbardziej potrzebne, gdyż decyduje o przezwyciężeniu obecnych trudności, a w przyszłości stanie się warunkiem sine qua non europejskiego modelu życia.

Natomiast Przewodniczący Rady Miasta Gdyni - Stanisław Szwabski o inicjatywie WSKS powiedział:

Absolwenci Szkoły będą wpływać na rozwój miasta, gdyż Gdynia jest miastem dynamicznego rozwoju, o którego sile stanowią jej dobrze wykształceni mieszkańcy. Gwarancją tego sukcesu w przyszłości będzie szkolnictwo wyższe przygotowujące młode pokolenie gdynian do nowoczesnej gospodarki i uczestnictwa Polski w strukturach Unii Europejskiej.


Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej  z dn. 8 marca 2007 r., otrzymała ocenę pozytywną za jakość kształcenia na kierunku politologia.  W uzasadnieniu uchwały PKA stwierdza, że uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną do prowadzenia studiów. Na tej podstawie, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 czerwca 2008 r., uczelnia otrzymała pozwolenie na działalność ważne do 2017 r.


Cele Uczelni


Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni została założona przez grupę wykładowców trójmiejskich uczelni i wpisana do rejestru MENiS we wrześniu 2003 roku pod numerem 139.

Celem uczelni jest kształcenie na poziomie studiów licencjackich na kierunku politologia, w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w której relacje międzyludzkie i procesy tworzenia, przekształcania oraz wykorzystania informacji determinują wszelkie zmiany społeczne. Posiadanie wiadomości czy informacji staje się więc swoistym kapitałem, a nowoczesne systemy komunikacji między ludźmi przyczyniają się do powstawania nowych instytucji społeczno-politycznych.

Z tego względu koncepcja studiów w WSKS oparta jest z jednej strony na wymaganiach ustawowych, zaś z drugiej na rozbudowanym programie public relations, którego celem jest wykształcenie u studentów umiejętności koordynacji działań społecznych oraz kreowania różnych przedsięwzięć publicznych. Zgodnie z tymi założeniami absolwent WSKS uzyska podstawowe wykształcenie humanistyczne oraz niezbędny zasób wiedzy z przedmiotów politologicznych i specjalistycznych, umożliwiających kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podjęcie pracy zawodowej w polskich i europejskich instytucjach publicznych czy gospodarczych.


Siedziba Uczelni


Siedzyba WSKS przy ul. Armii Krajowej 46
Siedziba uczelni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
ul. Armii Krajowej 46

Zajęcia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni prowadzone są w budynku przy ul. Armii Krajowej 46 usytuowanym w centrum miasta, co gwarantuje wygodną komunikację i łatwy dostęp do miejsc parkingowych.

W dwóch budynkach znajduje się 8 sal wykładowych mogących pomieścić od 30 do 200 osób. Dodatkowo funkcjonuje też pracownia multimedialna wyposażona w 11 stanowisk komputerowych podłączonych na stałe do Internetu.
Aula WSKS przy ul. Armii Krajowej 46
Aula WSKS
Pomieszczenia w budynku są klimatyzowane i w każdym jest instalowany przenośny sprzęt audiowizualny.

Od października 2008, w całej szkole funkcjonuje również bezprzewodowy Internet dla wszystkich studentów WSKS.

Wydawnictwo


WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W GDYNI

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 4
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni,
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2009

zeszyty gdyńskie nr 4

Od 14 września w dziekanacie Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46 /wejście od ul. 3 Maja/, można otrzymać dwie książki dotyczące Gdyni. Uczelnia wydała nowy, czwarty już numer Zeszytów Gdyńskich, w których zamieszczono referaty zaprezentowane w lutym, na kolejnej konferencji, poświęconej tożsamości kulturowo cywilizacyjnej Gdyni. Wśród różnych opracowań zamieszczonych w Zeszytach, szczególnie interesujące są artykuły: A. Chodubskiego, Jednostka a kształtowanie życia społeczno-politycznego społeczności lokalnej, M. Kłusaka, Obywatel w przestrzeni publicznej miasta, M. Szmytkowskiej, Tożsamość miejsc i ludzi. Gdynia i gdynianie czy J. Wąsowicza o posłudze duszpasterskiej ks. Jastaka podczas strajków gdyńskich stoczniowców i portowców. Ponadto Zeszyty zawierają także opracowania dotyczące losów Gdyni podczas obrony i okupacji miasta w czasie II wojny światowej. W tej części publikacji warto przeczytać opracowania: M. Kardasa, Jak to Gdynia kawaleria stała, K. Małkowskiego o żołnierzach włoskich w Gdyni w okresie międzywojennym i w czasie II wojny światowej, E. Grot o ludobójstwie gdynian w Piaśnicy czy opracowanie H. Głogowskiej pt. Gdynia 1939 w życiu i twórczości Janki Bryla, białoruskiego pisarza, obrońcy Kępy Oksywskiej, która to obrona i przeżycia wojenne wywarły decydujący wpływ na całą twórczość literacką pisarza, od niedawna patrona jednej z ulic gdyńskich. Tematykę historyczną zamykają artykuły poświęcone marynarce wojennej. J. Będzmirowski pisze o znaczeniu marynarki wojennej w polskiej polityce zagranicznej okresu międzywojennego, zaś B. Zalewski o wkładzie marynarki wojennej w rozwój gospodarczy Gdyni w latach 1945-1989.
Polski wrzesień 1939 w Gdyni
G.Piwnicki i B Zalewski
Gdynia 2009

Druga książka pt. Polski wrzesień 1939 w Gdyni, autorstwa profesorów G. Piwnickiego i B. Zalewskiego, opisuje historię obrony naszego miasta we wrześniu 1939r. W pierwszej części autorzy charakteryzują sytuację społeczno-polityczną i militarną Gdyni w przededniu wybuchu wojny i następnie przechodzą do oceny miejsca naszego miasta w planach obrony Wybrzeża i Polski, uwzględniając przy tym niemieckie założenia operacyjne dla tej części naszego kraju. Wiele miejsca poświęcają obronie Kępy Oksywskiej i działalności pułku gdyńskiego. W książce możemy przeczytać wspomnienia obrońców Kępy: A. Pawelca i K. Romanowskiego oraz poznać sytuacje panującą w Gdyni w pierwszych dniach po zajęciu miasta przez Niemców. Publikacja zawiera wiele fotografii, wykresów i map oraz wyszczególnienie miejsc pochówków, bohaterskich obrońców Gdyni i Wybrzeża.
Wydanie książek zostało dofinansowane ze środków Prezydenta Miasta Gdyni.

Polski wrzesień 1939 w GdyniZESZYTY GDYŃSKIE NR 3
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni,
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
Gdynia 2008


Zeszyty Gdyńskie Nr 3 zawierają opracowania:
Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata prof. dr hab. Andrzeja Chodubskiego, Kultura polityczna środowiska kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskieg prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego, Polska Marynarka Wojenna w dobie represji stalinowskich prof. dr hab. Dariusza Nawrota, Niektóre ślady związków Holendrów z Gdynią dr Joanny Leskiej-Ślęzak, Kontakty białoruskie Gdyni po 1989 roku dr Heleny Głogowskiej, Charakterystyka Gdyni w początkach lat siedemdziesiątych XX wieku w raportach Służby Bezpieczeństwa dra Piotra Semków, Organizacje pozarządowe we współczesnym ładzie kulturowym Gdyni dr Beaty Słobodzian, Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku? oraz Ksiądz prałat Stanisław Henryk Zawacki (1927-1998) - duszpasterz orłowski ks. dra Mirosława Gawrona, Kobiety w mieście portowym Gdynia dr Iwony Jakimowicz-Ostrowskiej, Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w Gdyni dra Adama Romejko.
Bezpłatne egzemplarze Zeszytów można otrzymać w sekretariacie uczelni.

Zeszyty Gdyńskie 3
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI
Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej.
pod redakcją dr Heleny Głogowskiej i ks. dr. Mirosława Gawrona
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni,
 Gdynia 2007


Zeszyty Gdyńskie Nr 2 zawierają opracowania:
"Czynniki kształtujące tożsamość kulturową społeczności lokalnych na przykładzie Gdyni" - prof.dr hab. A. Chodubskiego,
"Wielokulturowy obraz Gdyni u progu XXI w." - mgr I. Jakimowicz-Ostrowskiej, "Lokalność gdyńska - prawda czy fałsz?"- mgr R. Toczka, "Formy aktywności międzynarodowej samorządu gdyńskiego" - dr B. Słobodzian, "Początki szkolnictwa jezuickiego w Gdyni" - dr M. Puchowskiej, "Gdynia- miasto a port. 80 lat współistnienia" - mgr inż. B. Szermera, "Nowoczesność i >>ponowoczesność<< - dwa oblicza Gdyni" - mgr M. Grabana, "Kierunki zmian w obrazie współczesnej rodziny w Gdyni" ks. dr M.Gawrona, "85 lat Wojskowego Szkolnictwa Morskiego. Jubileusz Akademii Marynarki Wojennej im.Bohaterów Westerplatte w Gdyni" - prof. dr hab. J. Będźmirowskiego, "Pierwsi Zastępcy Komendanta Milicji Obywatelskiej w Gdyni do spraw Służby Bezpieczeństwa w latach 1957-1975. Szkic portretu zbiorowego" - dr P. Semków, "Aspekt militarno-polityczny Polskiej Marynarki Wojennej i morza bałtyckiego w strategii istnienia Polski w XX w."- prof. dr hab. G. Piwnickiego, "Międzywojenna Gdynia w recepcji Białorusinów" dr H. Głogowskiej, "Ogniwa estońskich kontaktów z Gdynią. Relacje Alicji Maciejewskiej(1906-1988)" dr J. Jakubowskiego oraz "Stan rozwoju bibliotecznej bazy naukowo-edukacyjnej w Gdyni" mgr W. Flisikowskiego. prof. dr hab. Grzegorza Piwnickiego.
 
Bezpłatne egzemplarze Zeszytów można otrzymać w sekretariacie uczelni.
Zeszyty Gdyńskie 2
ZESZYTY GDYŃSKIE NR 1
TOŻSAMOŚĆ KULTUROWO-CYWILIZACYJNA GDYNI


Zeszyty Gdyńskie 1
ANDRZEJ PISKOZUB

Z PRĄDEK I POD PRĄD EPOKI
Publicystyka 1961-1988


MIĘDZY DAWNYMI A NOWYMI LATY
Publicystyka 1989-1996

Wykładowcy


Zajęcia teoretyczne ze studentami prowadzą znakomici profesorowie, to jest:
 • prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
 • prof. dr hab. Jan Ciechowicz,
 • prof. dr hab. Andrzej Chodubski,
 • prof. dr hab. Romuald Grzybowski,
 • prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska,
 • prof. dr hab. Miron Kłusak,
 • prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz,
 • prof. dr hab. Andrzej Makowski,
 • prof. dr hab. Franciszek Makurat,
 • prof. dr hab. Roman Marks,
 • prof. dr hab. Ewa Polak,
 • prof. dr hab. Andrzej Romanow,
 • prof. dr hab. Kazimierz Sopuch,
 • prof. dr hab. Tadeusz Stegner,  
 • prof. dr hab. Andrzej Żurowski.
Dodatkowo WSKS zatrudnia utalentowanych doktorów:
 • ks. dr Tomasz Biedrzycki,
 • ks. dr Wojciech Cichosz,
 • ks. dr Tomasz Czapiewski,
 • dr Honorata Cyrzan,
 • dr Jolanta Dyrda,
 • ks. dr Mirosław Gawron,
 • dr Helena Głogowska,
 • dr Elżbieta Gorloff
 • dr Danuta Grzybowska,
 • dr Jacek Jakubowski,
 • dr Iwona Jakimowicz-Ostrowska,
 • dr Arkadiusz Janicki,
 • dr Wincenty Karawjczyk,
 • ks. dr Jerzy Kownacki,
 • dr Artur Kozłowski,
 • dr Józef Kwidziński,
 • dr Joanna Leska-Ślęzak,  
 • dr Małgorzata Leszczyńska,
 • dr Krzysztof Nyrek,
 • dr Dominik Olejnik,
 • dr Andrzej Pawelczyk,
 • dr Jan Przybyłowski,
 • dr Adam Romejko,
 • dr Jerzy Wiśniewski,
 • ks. dr Wojciech Węckowski,
 • dr Ewa Zalewska,

Ponadto zajęcia z przedmiotów zawodowych prowadzą uznani fachowcy. Między innymi są to tak znani redaktorzy:
 • red. Andrzej Gołębiowski,
 • red. Renata Gorczyńska,
 • red. Jakub Jakubowski,
 • red. Jan Jakubowski,

Studia Licencjackie


Celem uczelni jest kształcenie na poziomie studiów licencjackich na kierunku politologia, w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej, w której relacje międzyludzkie i procesy tworzenia, przekształcania oraz wykorzystania informacji determinują wszelkie zmiany społeczne. Posiadanie wiadomości czy informacji staje się więc swoistym kapitałem, a nowoczesne systemy komunikacji między ludźmi przyczyniają się do powstawania nowych instytucji społeczno-politycznych.

Z tego względu koncepcja studiów w WSKS oparta jest z jednej strony na wymaganiach ustawowych, zaś z drugiej na rozbudowanym programie public relations, którego celem jest wykształcenie u studentów umiejętności koordynacji działań społecznych oraz kreowania różnych przedsięwzięć publicznych. Zgodnie z tymi założeniami absolwent WSKS uzyska podstawowe wykształcenie humanistyczne oraz niezbędny zasób wiedzy z przedmiotów politologicznych i specjalistycznych, umożliwiających kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podjęcie pracy zawodowej w polskich i europejskich instytucjach publicznych czy gospodarczych.

Studia w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni to  nie tylko nauka.
WSKS organizuje dla swoich studentów liczne wyjazdy zagraniczne, współpracuje z samorządem sponsorując imprezy i koncerty.
Uczelnia zapewnia również ciekawe praktyki zawodowe w renomowanych mediach całego Trójmiasta, a doskonała kadra wykładowców dba o to, żeby każdy student miał możliwość indywidualnego rozwoju, zainteresowań i umiejętności.
Przyjazny klimat uczelni tworzą tu przede sami studenci, których zadowolenie jest najlepszą miarą oceny Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni.


Biblioteka


W budynku sąsiadującym z siedzibą Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni funkcjonuje uczelniana biblioteka powstała, z wydzielonej części Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tak urządzona biblioteka wraz z czytelnią aktualnie dysponuje podstawową literaturą politologiczną i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Ponadto studenci WSKS bez przeszkód mogą korzystać z biblioteki uniwersyteckiej w Sopocie.

Wreszcie w ramach umowy z MBP na specjalnych prawach studenci WSKS mogą korzystać ze zbiorów biblioteki naukowej MBP, która liczy 800 tysięcy woluminów i dysponuje czytelnią oraz wypożyczalnią.


Dziekanat


Dziekanat WSKS
Dziekanat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
ul. Armii Krajowej 46
(wejście od ul. 3 maja)
81-365 Gdynia
tel. 661 88 71
tel./faks 661 89 55

www: http://www.wsks.pl
e-mail: sekretariat@wsks.pl
dział promocji: marketing@wsks.pl
biuro karier: marketing@wsks.pl

Dziekanat prowadzi rekrutację na rok akademicki 2009/10.

Godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 16.00
środa 9.00 - 18.00
czwartek 9.00 - 16.00
piątek 9.00 - 16.00
Siedziba Uczelni - front