Jesteś w: Home » Akademia Morska w Szczecinie » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Akademia Morska w Szczecinie » Podyplomowe

70-500 Szczecin, Zachodniopomorskie
ul. Wały Chrobrego 1-2, Zobacz na mapie
Tel: (91) 480-94-00
Fax: (91) 480-95-85
WWW: http://www.wsm.szczecin.pl
Email: am@am.szczecin.pl

Studia podyplomowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem transportu drogowego Studia podyplomowe
Zarządzanie i Auditing w Ochronie Środowiska Studia podyplomowe
Informatyka Przemysłowa Studia podyplomowe

Uczelnia


Akademia Morska w Szczecinie - uczelnia XXI wieku

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Infrastruktury. Ta morska uczelnia jest kontynuatorką tradycji edukacji morskiej, istniejących od 1947 roku szkół morskich w Szczecinie.

W 2007 r. uczelnia obchodziła 60-lecie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim. W latach 1947 - 2007 mury uczelni opuściło 7632 absolwentów.
Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.


TradycjaHistoria Akademii Morskiej w Szczecinie, podobnie jak wyższego szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim wiąże się nierozerwalnie z historią Wydziału Nawigacyjnego. Propozycja zlokalizowania w Szczecinie szkoły kształcącej kadry dla potrzeb gospodarki morskiej powstała już w grudniu 1945 roku. Z wielu koncepcji realizacji tego zamiaru przeważyło przeniesienie Wydziału Nawigacyjnego z Państwowej Szkoły Morskiej z Gdyni do Szczecina.

       Państwowa Szkoła Morska w Szczecinie powołana została 1 stycznia 1947 roku.
   W 1949 roku podporządkowano ją Państwowemu Centrum Wycho-wania Morskiego w Gdyni, a następnie w 1951 roku przekształcono w Nawigacyjne Technikum Morskie.

    Zarządzeniem ministra żeglugi z dnia 18 lipca 1953 roku Technikum zostało postawione w stan likwidacji.W ciągu 6 lat istnienia Państwowej Szkoły Morskiej i Nawigacyjnego Technikum Morskiego wypromowano 492 absolwentów, wielu cenionych oficerów i kapitanów floty handlowej. Z grona absolwentów wywodziło się 2 ministrów resortu żeglugi, 2 rektorów oraz wielu naukowców, dyrektorów urzędów morskich i innych przedsiębiorstw gospodarki morskiej.

       W związku z dynamicznym rozwojem floty dalekomorskiej i przedsiębiorstw rybackich szkolnictwo morskie w Szczecinie zostało reaktywowane. W roku 1962 powstała Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego. W pierwszych dwóch latach jej istnienia prowadzone były dwa równoległe cykle nauczania: 3-letni oraz 5-letni. Szkoła ta prowadziła dwa wydziały: Nawigacyjno-Połowowy oraz Obsługi Maszyn Statków Rybackich.

    W 1963 roku powołano w Szczecinie nową szkołę – była to pomaturalna Państwowa Szkoła Morska. Kształciła ona kadrę oficerską dla floty handlowej. Nauka trwała 3 lata. Struktura organizacyjna powołanych wydziałów Nawigacyjnego i Mechanicznego posiadała, podobnie jak w Państwowej Szkole Rybołówstwa Morskiego, cechy uczelni wyższej.

  
 
W 1967 roku połączono obydwie szkoły. W ich miejsce powstała nowa pomaturalna Państwowa Szkoła Morska. Posiadała ona trzy wydziały: Nawigacyjny, Nawigacyjno-Połowowy i Mechaniczny.
PSM została w 1968 roku przekształcona w Wyższą Szkołę Morską z dwoma wydziałami: Nawigacyjnym i Mechanicznym. Działalność dydaktyczną rozpoczęła w roku akademickim 1969/70. Do roku 1974 prowadzono w niej studia inżynierskie, w latach 1974-89 – jednolite magisterskie, a od roku 1989 dwustopniowe: inżynierskie i magisterskie.

  
    W 2002 r. w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie został powołany Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, do którego z Wydziału Nawigacyjnego przeniesiony został kie-runek kształcenia transport.
    W roku 1997 Wydział Nawigacyjny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja i kartografia, zaś w 2002 roku uprawnienia takie otrzymał Wydział Mechaniczny. Stanowiło to podstawę do nadania uczelni nazwy „Akademia Morska w Szczecinie”. Stało się to 26 lutego 2004 roku.


Senat


Skład Senatu wyłoniony w drodze wyborów w Akademii Morskiej
w Szczecinie na kadencję 2008 - 2012:

Rektor

1. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma

Prorektorzy

2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Chwesiuk
3. dr inż. II of. mech Przemysław Rajewski
4. dr inż. kpt.ż.w. Wojciech Ślączka, prof. nadzw. AM

Dziekani

5. dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. nadzw. AM
6. dr inż. kpt. ż.w. Jerzy Hajduk, prof. nadzw. AM
7. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. nadzw. AM

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Wydział Mechaniczny

8. dr hab. inż. Adamkiewicz Andrzej, prof. nadzw. AM
9. dr hab. inż. Janusz Grabian, prof. nadzw. AM
10.prof. dr hab.inż. Oleh Klyus
11.dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. nadzw. AM
12.prof. dr hab. inż. Przetakiewicz Wojciech
13.dr hab. Zenon Zwierzewicz prof. nadzw. AM

Wydział Nawigacyjny

14. dr hab. inż., of. pokł.Wiesław Galor, prof. nadzw. AM
15. dr hab. inż., st.of.pokł. Lucjan Gucma, prof. nadzw. AM
16. prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Ewgenij Łusznikow
17. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, prof. nadzw. AM
18. dr hab. inż. Waldemar Uchacz, prof. nadzw.AM
19. dr hab. inż. Andrzej Klewski, prof. nadzw. AM

Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu

20. prof dr hab. inż. Igor Arefyev
21. prof. dr hab. Sergey Karganov
22. dr hab. Adam Łozowicki, prof. nadzw. AM
23. prof.dr hab. Janusz Soboń
24. dr hab. Kazimierz Winnicki, prof. nadzw. AM

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli

Wydział Mechaniczny

25.dr inż. Zenon Grządziel
26. mgr inż., st. of. mech. okr. Paweł Krause

Wydział Nawigacyjny

27.mgr inż. Ryszard Bober
28.dr inż. Zbigniew Szozda

Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu

29.dr inż. Anna Wolnowska

Jednostki Międzywydziałowe

30.mgr Alojzy Gołąb

Przedstawiciele studentów

Wydział Mechaniczny

31. Damian Kozak
32.Patric Prado Alvarado

Wydział Nawigacyjny

33.Iga Kwiecińska
34.Łukasz Pierzyna
35.Agnieszka Radwan

Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny Transportu

36. Paweł Dycha
37.Gabriela Ludwiczak
38. Anna Klos

Przedstawiciele pracowników Uczelni niebędący nauczycielami akademickimi

Pracownicy zatrudnieni na wydziałach

39. mgr inż. Beata Guziewicz-Fajdek

Pracownicy zatrudnieni poza wydziałami

40. mgr Stanisława Wolska

Z głosem doradczym:

41. mgr inż. Andrzej Durajczyk (Kanclerz)
42. mgr Dorota Zujewska-Kozak (Kwestor)
43. mgr  Elżbieta Edelman (Dyrektor Biblioteki)
44. kmdr mgr inż. Andrzej Kraszewski (SW)
45. inż. Czesław Wiznerowicz  (NSZZ „Solidarność”)
46. mgr Tadeusz Skrzypkowski (ZNP)


Zaproszeni goście:

47. prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak


WładzeJM Rektor
Akademii Morskiej
w Szczecinie

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma

e-mail: rektor@am.szczecin.pl


Prorektor ds. Nauczania

dr inż. II of. mech Przemysław RajewskiProrektor ds. Nauki


prof. dr hab. inż.  Krzysztof Chwesiuk


e-mail: rbw@am.szczecin.pl

Prorektor ds. Morskich

dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka

e-mail: rm@am.szczecin.pl
strona www: www.am.szczecin.pl/prorektor/

Kanclerz

mgr inż. Andrzej Durajczyk

e-mail: kanclerz@am.szczecin.pl


Rektorzy WSM/AM w Szczecinie
w latach 1969 - 2008
prof dr hab. inż Bolesław Kuźniewski 2005 - 2008
prof dr hab. inż Bolesław Kuźniewski 2002 - 2005
prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma
1999 - 2002
prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma 1996 - 1999
prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak 1993 - 1996
prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak 1990 - 1993
doc. dr inż. kpt.ż.w. Igor Jagniszczak 1987 - 1990
prof. dr hab. inż. Sławomir Hulanicki 1984 - 1987
prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak 1981 - 1984
prof. dr kpt.ż.w. Aleksander Walczak 1978 - 1981
doc. mgr kpt.ż.w. Eugeniusz Daszkowski 1975 - 1978
doc. mgr kpt.ż.w. Eugeniusz Daszkowski 1972 - 1975
doc. dr hab. Zdzisław Łaski 1969 - 1972

Statek Szkolno-Badawczy


Dane statku szkolno - badawczego  Nawigator XXI

Statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie został zwodowany 24 maja 1997 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ceremonii chrztu dokonała żona Prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska.
Uroczyste podniesienie bandery miało miejsce 30 stycznia 1998 roku. Od tego momentu statek wszedł do eksploatacji WSM stanowiąc zarówno bazę szkoleniową dla studentów jak również bazę dla przeprowadzania wszelkiego rodzaju badań związanych z żeglugą jak również środowiskiem morskim.

Przeznaczenie statku:

 • monitorowanie stanu wód Morza Bałtyckiego bądź innych akwenów morskich,
 • pobieranie próbek wody na różnych głebokościach i w różnych rejonach morskich,
 • pobieranie próbek gruntu z powierzchni dna oraz wgłebnych, obróbka pobranych próbek w laboratoriach, przekazywanie danych do odbiorców nabrzeżnych.
 • szkolenie studentów w zakresie nawigacji, obsługi siłowni, urządzen pokładowych i współdziałanie w pracach badawczych.

Statek jest przystosowany do I-ego rejonu żeglugi wg przepisów PRS, t.j. do żeglugi po Morzu Północnym i innych morzach otwartych w odległości 200 mil morskich od miejsca schronienia, z dopuszczalna odległością miedzy dwoma miejscami schronienia do 400 mil morskich oraz żegluga po Morzu Bałtyckim i innych morzach zamknietych.

 

Wymiary główne:

 
 • Długość całkowita ok. 60,21 m
 • Długość miedzy pionami 54,13 m
 • Szerokość na wręgach 10,50 m
 • Wysokość do pokładu głównego 4,20 m
 • Zanurzenie konstr. 3,15 m
 • Klasa statku

  Statek został zaprojektowany i zbudowany wg. przepisów Polskiego Rejestru Statków dla klasy * KM I L3 sp Statek spełnia wymagania niezatapialności dla statków specjalistycznych posiadających personel specjalistyczny w ilości do 50 osób, zgodnie z wymaganiami przepisów PRS cz.IV pkt 5.5.  Nośność statku

  Nośność statku przy zanurzeniu ok:3,15 i równej stepce, w wodzie morskiej wynosi ok., 300 ton. Nośność obejmuje m.in.: paliwo dla silnika głównego i agregatów, oleje, wode słodką, zapasy prowiantu, załoga z bagażem (wyposażenie badawcze oraz cześci zapasowe i inwentarze wliczono do masy statku pustego)

  Pojemność rejestrowa:

  Pojemność GT = 1208 RT
  Pojemność NT = 362 RT

  Predkość statku

  Predkość statku na próbach przy zanurzeniu ok. 3,0 m na głebokiej wodzie (7 - 8 zanurzen statku) na równej stepce, przy wietrze nie przekraczającym 3 B i stanie morza 2 wynosi ok: 13 wezłów przy 90% MCR silnika głównego.

   

  Zasieg pływania i autonomiczność

  Statek posiada zapas paliwa dla zasiegu pływania 4000 mil morskich przy szybkości ok. 12.7 wezła. Zapasy wody słodkiej i żywności przewidziano na 20 dób.

  Ładowność

  Objetość zbiorników:
  - paliwo (zb. zapasowe) ok. 91;3 m3
  - oleje ok. 2,7 m3
  - woda słodka ok. 38 m3
  - balast ok. 257 m3

  Przepisy i konwencje

  Statek spełnia wymagania n/w przepisów:

  • Przepisy klasyfikacyjne budowy statków morskich - PRS 1990 r., ze zmianami do 199.5r.
  • Pozaklasyfikacyjne przepisy wyposażenia statków -.PRS 1990r, oraz cześa II z 1993r.
  • Przepisy o urządzeniach dźwignicowych statków morskich PRS 1990 r.
  • Miedzynarodowa Konwencja o Bezpieczenstwie Życia na Morzu (SOLAS) 1974r. ze zmianami 1978r. i 1983r.
  • Miedzynarodowa Konwencja o Liniach Ładunkowych, Londyn 1966r. ze zmianami: 1971r. - Res.A 231 (VII), 1975r. Res.A 319 (IX)
  • Miedzynarodowa Konwencja o Pomierzaniu Pojemności Statków, Londyn 1969r.

  Wyposażenie statku m/v Nawigator XXI

  Konstrukcję i parametry techniczne statku dostosowano do potrzeb szkoleniowo - badawczych Akademii Morskiej w Szczecinie oraz innych instytucji naukowych i placówek szkolnictwa wyższego. Statek przeznaczony jest do szkolenia studentów oraz badania środowiska morskiego.
  Nawigator XXI został wyposażony w nowoczesny, zintegrowany system zarządzania danymi TRAC-C firmy Kelvin Hughes oraz najnowszą aparaturę do badań hydrograficznych. Analizy pobranego materiału badawczego można dokonywać na lądzie oraz w czterech laboratoriach pokładowych. Urządzenia nawigacyjne na mostku zostały zintegrowane w systemie NINAS 9000 firmy Kelvin Hughes. NINAS 9000 jest w pełni zmodułowanym systemem umożliwiającym adaptację urządzeń do potrzeb indywidualnych odbiorców.


  Wyposażenie nawigacyjne

  systemy pozycjonowania

  mostek zintegrowany

  łączność

  systemy sterowania

   


  Wyposażenie badawcze

  Zintegrowany system zarządzania danymi TRAC-C (Kelvin Hughes " U.K.)

  Sonda wielowiązkowa

  Sonda HMS

  Pojazd głębinowy - OFFSHORE HYBALL

  Sonda wibracyjna SVC 350

  Stacja meteorologiczna

  Subbottom profiler

  Side Scan Sonar

   


  Wyposażenie mostka nawigacyjnego

  Łączność w systemie GMDSS:
  Radiostacja Sailor Compact 2000

  Dodatkowe wyposażenie GMDSS:
  Terminal INMARSAT B, typ SATURN Bm
  Pława EPIRM, typ Kelvin Hughes / Lokata 406-2A
  Transponder radarowy, typ Kelvin Hughes / Lokata SART
  Odbiornik Navtex, typ Shipmate RS-6100
  System komunikacji wewnętrznej AMPLIDAN:
  System komunikacji zwrotnej: typ Amplidan Commander IV
  Centrala telefoniczna, typ Aplidan Microstwitch FTTU-032
  System zbiorczego odbioru RTV, typ Amplidan CAS-12 000


  Systemy pozycyjne:
  Odbiornik GPS, typ Trimble NT-200
  Odbiornik DGPS, typ Trimble NT-200D
  Zintegrowany system mostka, typ Kelvin Hughes NINAS 9000:

  Radar, typ Kelvin Hughes NUCLEUS 2-6000A/2/SD - pasmo S
  Radar, typ Kelvin Hughes NUCLEUS 2-6000A/27/D - pasmo X
  Wielofunkcyjny monitor danych, typ NUCLEUS
  Wskaźnik parametrów nawigacyjnych
  Elektroniczny stół nawigacyjny MASTER YEOMAN
  2 szkoleniowe wskaźniki radarowe, typ NUCLEUS 2 5000A

  System sterowania:
  Kompas magnetyczny klasy -A", typ Reflecta 1 Fiberline
  Żyrokompas, typ Anschuetz Standard Compact
  Wskaźnik położenia steru
  Automatyczny system kontroli kursowej

  Inne wyposażenie nawigacyjne:
  Faksymilowy odbiornik pogodowy, typ Furuno FAX-207
  Echosonda, typ Skipper GDS-101
  Dwuosiowy log dopplerowski, typ Sperry SRD-421 S  Wyposażenie badawcze

  Zintegrowany system zarządzania danymi TRAC-C (Kelvin Hughes " U.K.)

  TRAC-C należy do najnowocześniejszych systemów umożliwiających akwizycję, monitoring, kontrolę, dystrybucję i redystrybucję informacji. Śledzenie i rejestracja danych są możliwe dzięki zastosowaniu systemu interfejsów sterowanych układem procesów lub przez oprogramowanie sieciowe.
   

  Cechy systemu:

  • System programowanych interfejsów
  • Zapewnienie standardów geodezyjnych
  • Pełny monitoring danych
  • Wielopoziomowa praca w systemie Windows NT
  • Sieciowe wspomaganie pracy systemu
  • Zarządzanie danymi pomiarowymi
  • System zabezpieczenia danych
  • Możliwości kontroli zewnętrznej
  • Definiowanie parametrów wejściowych i wyjściowych przez użytkownika

  Sonda wielowiązkowa BOTTOMCHART COMPACT SHALLOW WATER MK II
  (ELAC Nautic GmbH - Niemcy)

  Pomiary hydrograficzne zgodne z wymogami IHO SP-44
  Szczególnie dobre rezultaty na płytkich wodach i w otoczeniu generującym dużą ilość wtórnych wiązek (rzeki, kanały itp.)
  Horyzontalny zasięg 940 m przy głębokościach do 110 m
  Praca do głębokości 600 m
  Doskonała zdolność rozdzielcza oraz bardzo silne tłumienie w obrębie listków bocznych (max. 36 dB) wynikające z zastosowania wąskiej charakterystyki promieniowania.
  Automatyczny system kalibracji.
  Graficzna prezentacja obszarów dna w formie profili, cyfrowej, izobatowej, trójwymiarowej, półcieniowej i innych.
  Częstotliwość robocza - 180 kHz
  Ilość wiązek - 126
  Stacjonarna lokalizacja przetworników - dwa panele oscylacylatorów 255x180 mm umocowane w podwodnej części kadłuba.
  Bieżąca kompensacja wpływu przechyłów bocznych, wzdłużnych i nurzania na przetwarzane dane.
  Sonda zintegrowana z systemem TRAC-C

  Sonda HMS 1820 CTD (MARIMATECH - Dania)
  Kompletny instrument do pomiaru:
  - zasolenia (dokł. +/- 0,1 na 1000)
  - temperatury (+/- 0,1 °C)
  - głębokości (0,25% zakresu) oraz prędkości dźwięku (+/- 1 m/s)
  Automatyczny zapis danych w ustalonych profilach.
  Sprzężona z sondą wielowiązkową.

  Pojazd głębinowy - OFFSHORE HYBALL (HYDROVISION - U.K.)

  Pojazd ten jest zaliczany do grupy ROV (Remote Operated Vechicle). Posiada możliwość penetracji optycznej w pełnym zakresie kątów dzięki przeźroczystej kopule i możliwości obrotu kamery o 360°
   

  Ponadto w skład systemu wchodzą:
  - kompas
  - żyrokompas
  - manipulator szczękowy
  - wysokiej klasy 2 kamery video (kolorowa i bardzo czuła czarno-biała) z regulowanym systemem oświetlenia.
  ROV Offshore

   

   

  Hyball pozwala na automatyczną kontrolę zanurzenia, kursu i prędkości, które to funkcje sprawiają, że jest doskonałym narzędziem do przeglądów technicznych wszelkiego rodzaju budowli hydrotechnicznych czy np. kabli i rurociągów znajdujących się pod powierzchnią wody.

    Sonarowa lokalizacja pozwala na lokalizację obiektów znajdujących się poza zasięgiem kamery w odległości nawet 180 m.
  Pojazd może zanurzać się do głębokości nawet 300 m. Zasilanie i sygnały sterujące dla robota jak również obraz z kamer video jest przekazywany porzez specjalny kabel. 2 zestawy kabla - 200 i 300 metrowy mogą być ze sobą łączone, dzięki czemu jednostka może operować w odległości nawet 500 m od stacji sterującej. System posiada dodatkowy, hydroakustyczny system określania pozycji pojazdu.

   

  Sonda wibracyjna SVC 350 (SEABED BV - Holandia)
  Sonda jest przeznaczona do pobierania próbek spoistego dna w postaci cylindrycznych rdzeni. Zasilanie elektryczne z monitoringiem pracy silnika sprzężonego z głowicą wibracyjną.
  Masa: 1100 kg, penetracja dna: 3,5 m, średnica rdzenia 108 mm, max. głębokość robocza: 150 m.
  Używana przy kładzeniu rurociągów, w pracach wiertniczych, wodno - instalacyjnych, badawczych itp.

   

   
  Stacja meteorologiczna (AANDERA INSTRUMENTS DATALOGGER 3060)
  Kompletna stacja meteorologiczna do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza. Stacja zintegrowana z systemem TRAC-C.

  Subbottom profiler
  Urządzenie do badania struktury dna. Sonda pozwala na ułożenie warstw geogogicznych znajdujących się nawet do 80 m poniżej dna.

  Side Scan Sonar
  Sonar boczny do wykrywania obiektów znajdujących się na dnie. Obiekty przedstawiane są w postaci elementów rzucających teoretyczny cień. Dzięki takiemu zobrazowaniu kształtu dna możliwe jest uzyskanie obrazu zbliżonego do fotografii. Obraz ten w połączeniu z danymi z sondy wielowiązkowej pozwala na interpretację wyników pomiarów a nawet na wstępną identyfikację obiektów takich jak np. wraki.


  Ośrodki i szkolenia


  Maritime English Center (MEC)
         


  Maritime English Center działa w zakresie organizowania kursów uzupełniających, podnoszących praktyczne umiejętności marynarzy w posługiwaniu się językiem angielskim jako językiem zawodowym.
  Organizowane przez MEC kursy są zgodne z wmogami znowelizowanej konwencji STCW 78/95 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), co oznacza, że programy kursów podlegają okresowym modyfikacjom dostosowującym do zmian stosownych przepisów.


  Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
   
         

  Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego prowadzi szkolenia z zakresu ratownictwa morskiego, ochrony statku, ochrony przeciwpożarowej, jak również specjalistyczne kursy dla załóg zbiornikowców, chemikaliowców oraz statków pasażerskich typu ro-ro.. Ośrodek jest członkiem IASST (International Association for Safety and Survival Training) Międzynarodowego Stowarzyszenia Ośrodków Ratownictwa.


  Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska

  Studia przeznaczone są dla urzędników z pionów ochrony środowiska w administracji państwowej, samorządowej i zakładowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm prywatnych, instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie ochrony środowiska.
  Prosimy o dostarczenie kopii dowodu wpłaty za Studia Podyplomowe w dniu rozpoczęcia zajęć tj. 25.10.br


  Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

  Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich organizuje szkolenia dla pracowników floty handlowej, rybackiej, żeglugi śródlądowej i żeglarzy, przygotowujące do egzaminów na dyplomy oficerskie.

  Oferuje kursy kwalifikacyjne w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej, w dziale pokładowym  i maszynowym oraz kursy specjalistyczne (radiowe, obsługi urządzeń radarowych, manewrowania statkami, przewozu ładunków niebezpiecznych, obsługi map elektronicznych i wiele innych). Wszystkie kursy oferowane przez SDKO spełniają wymagania programowe i proceduralne administracji morskiej RP, kursów modelowych IMO i konwencji STCW 78/95.


  Policealna Szkoła Morska

  Policealna Szkoła Morska przy Akademii Morskiej w Szczecinie umożliwia młodzieży uzyskanie w krótkim czasie (około dwóch lat), dyplomów oficerskich i zawodu umożliwiającego pracę na statkach na całym świecie. Jest przeznaczona dla młodzieży, która ukończyła liceum lub technikum (z maturą lub bez). Przygotowuje do pracy w dziale pokładowym na statkach morskich, przygotowuje do egzaminu na dyplom oficera wachtowego, otwiera drogę do dalszych awansów.

  Absolwent Policealnej Szkoły Morskiej (technik nawigator morski) posiada pełne uprawnienia do ubiegania się o dyplom oficera wachtowego marynarki handlowej po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Morskiego, który pozwala na zatrudnienie na tym stanowisku na statkach morskich armatorów krajowych i zagranicznych.

  Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu 

  Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu prowadzi kursy specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa członków załóg różnych rodzajów statków (pasażerskie, zbiornikowce, masowce, rybackie itd.) oraz kursy kwalifikacyjne na wszystkich poziomach (pomocniczym, operacyjnym, zarządzania) w dziale pokładowym i maszynowym.

  Studia podyplomowe

  Informatyka przemysłowa - nowy kierunek studiów podyplomowych organizowany przez Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie. Studia przeznaczone są dla osób, które ukończyły  techniczne studia wyższe minimum I stopnia. Realizowane będą w okresie od października 2006 do lipca 2007 w trakcie co miesięcznych trzydniowych zjazdów,


  Wydawnictwo Naukowe


  Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej

  ul. Starzyńskiego 8, 70-506 Szczecin
  tel. 91 48 09 645, 91 48 09 616
  fax 91 48 09 723
  www.wydawnictwo.am.szczecin.pl 
  e-mail: bw@am.szczecin.pl

  Wydawnictwo Naukowe

  prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski
  Kierownik Wydawnictwa Naukowego – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Naukowego

  dr hab. inż. Zbigniew Matuszak prof.  AM
  Redaktor Naczelny Zeszytów Naukowych

  Dział Wydawnictw

  mgr inż. Elwira Goryczko
  kierownik działu
  tel. 91 48 09 645
  e-mail: e.goryczko@am.szczecin.pl

  mgr Paulina Mańkowska
  redaktor
  tel. 91 48 09 616
  e-mail: p.mankowska@am.szczecin.pl


  mgr Teresa Jasiunas
  redaktor
  tel. 91 48 09 616

  Mariusz Giziński
  tel. 91 48 09 616
  e-mail: m.gizinski@am.szczecin.pl

  mgr Adriana Nowakowska
  starszy referent
  tel. 91 48 09 616
  e-mail: a.nowakowska@am.szczecin.pl


  Wydawnictwo Naukowe jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Akademii Morskiej w Szczecinie i sprawuje funkcję edytorską i wydawniczą uczelni. Usytuowane jest w pionie organizacyjnym Prorektora ds. Nauki, który nadzoruje działalność w zakresie spraw administracyjnych i finansowych. Wydawnictwem Naukowym kieruje Redaktor Naczelny. Zespół wydawnictwa składa się z pracowników dbających o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

  Wydawnictwo opracowuje pod względem edytorskim, publikuje i rozpowszechnia publikacje naukowe, dydaktyczne i informacyjne jako: Zeszyty Naukowe, prace naukowe (monografie, prace habilitacyjne), materiały na sympozja i konferencje, podręczniki, materiały do wykładów i ćwiczeń, przewodniki metodyczne, słowniki specjalistyczne, materiały informacyjne oraz inne wydawnictwa na potrzeby uczelni.

   Wydawnictwo Naukowe AM jest członkiem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych (stowarzyszenie to integruje wydawnictwa uczelniane z całej Polski). Uczestniczy w wystawach polskiej książki naukowej oraz w branżowych imprezach targowych (np. w Poznańskich Dniach Książki Naukowej), gdzie prezentuje i rozpowszechnia dorobek naukowy pracowników AM.

  Wydawnictwo czuwa nad uczelnianym pismem „Akademickie Aktualności Morskie” zapewniając mu odpowiednią redakcję i regularność ukazywania się.


  Kontakt


  Ważniejsze dane adresowe

  Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 1-2
  70-500 Szczecin
  NIP: 851-000-63-88
  REGON: 000145129
  EKD: 8030C

  centrala 091-48-09-400

  e-mail: am@am.szczecin.pl


  Obiekt dydaktyczny (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu)
  ul. Henryka Pobożnego 11
  70-507 Szczecin

  centrala 091-48-09-400

  e-mail: am@am.szczecin.pl


  Obiekt dydaktyczny (Instytut Nauk Podstawowych Technicznych)
  Instytut Elektrotechniki i Automatyki Okrętowej
  ul. Podgórna 51/53
  70-205 Szczecin
  centrala 091-43-18-530