Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości » Podyplomowe

87-800 Włocławek, Kujawsko-pomorskie
ul. Łęgska 20, Zobacz na mapie
Tel: (54) 414-80-43
Fax: (54) 414-00-04
WWW: http://www.wstip.pl
Email: dziekanat@wstip.pl

Studia podyplomowe
Budownictwo Studia podyplomowe

O Uczelni


Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku została powołana do życia decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 17 sierpnia 2004 roku. Ogólnym kierunkiem działalności uczelni jest kształcenie na poziomie wyższych studiów zawodowych na kierunkach:

TRANSPORT

Specjalności:

 •  eksploatacja pojazdów i urządzeń transportowych,

 •  logistyka i technologia transportu,

 •  inżynieria ruchu.

 

BUDOWNICTWO

Specjalności :

 • konstrukcje budowlane i inzynierskie

 • technologia i organizacja budownictwa

 • drogi,ulice i lotniska

 

Wyboru kierunku studiów dokonano na podstawie analizy potrzeb regionu, zarówno obecnych jak i perspektywicznych. W istniejących przedsiębiorstwach komunikacyjnych i transportowych, a także w tych, w których transport stanowi istotny czynnik zapewnienia efektywnego realizowania ich działalności (przedsiębiorstwa budowlane, inżynieryjne itp.) odczuwa się brak wykwalifikowanej kadry. W niedalekiej przyszłości Włocławek znajdzie się w pobliżu autostrady "północ - południe". Podczas budowy drogi oraz późniejszej jej eksploatacji zaistnieje zapotrzebowanie na kadrę z zakresu inżynierii ruchu oraz logistyki.

Po ukończeniu studiów i obronie pracy dyplomowej absolwent uzyskuje tytuł inżyniera:

na kierunku transport: INŻYNIERA TRANSPORTU,

 
na kierunku budownictwo: INŻYNIERA BUDOWNICTWA, 

 

na kierunku edukacja techniczno - informatyczna: INŻYNERA EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ

 

Uczelnia prowadzi nabór studentów w ramach studiów:
I stopnia – inżynierskich, w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Planowane nowe kierunki w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

LOGISTYKA


Władze Uczelni


 

REKTOR – prof. zw. dr hab. inż. Maciej Woropay

 

 

 

PROREKTOR – doc. dr inż. Tadeusz Salamonowicz

 

 

KANCLERZ – mgr Agnieszka Woropay- Jankowska


Warunki Przyjęcia


WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA

 • Złożenie kompletu dokumentów w podanych terminach.
 • Wniesienie wpisowego na konto Uczelni
 • Pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje ocenę świadectwa dojrzałości oraz ewentualną rozmowę kwalifikacyjną.
 • O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat zostanie powiadomiony pisemnie.
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie na formularzu uczelni (do pobrania w punkcie informacyjnym lub na stronie www uczelni);
  - tu możesz pobrać  formularz w postaci elektronicznej
 2. Świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis wydany przez szkołę albo kserokopię poświadczoną notarialnie;
 3. Cztery fotografie, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
 4. Kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości 300dpi;
 5. Kserokopia dowodu osobistego ( awers i rewers);
 6. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania na wybranym kierunku studiów;
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (dotyczy osób niepełnosprawnych);
 8. Dowód dokonania opłaty za ubieganie się o przyjęcie na I rok studiów na konto Uczelni;
 9. Kserokopia książeczki wojskowej ( strony 2,3,6)

 

MIEJSCE SKŁADANIA PODAŃ
ul. Łęgska 20,
87-800 Włocławek
w godzinach od 8.00 do 15.00

Konto Uczelni:
 
Bank PEKAO S.A.
11 1240 1981 1111 0010 2098 9953