Jesteś w: Home » Zachodniopomorska Szkoła Biznesu » Podyplomowe
Szukaj w mieście
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu » Podyplomowe

71-210 Szczecin, Wybierz
ul. Żołnierska 53, Zobacz na mapie
Tel: (91) 814-94-10
Fax: (91) 814-94-40
WWW: http://www.zpsb.szczecin.pl
Email: arohde@zpsb.szczecin.pl

Studia podyplomowe
Akademia coachingu Studia podyplomowe
Akademia trenera Studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy Studia podyplomowe
Gospodarka nieruchomościami - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia podyplomowe
Gospodarka nieruchomościami - Zarządzanie nieruchomościami Studia podyplomowe
Mediacje gospodarcze Studia podyplomowe
Międzynarodowe procedury w realizacji inwestycji publicznych Studia podyplomowe
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Studia podyplomowe
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Studia podyplomowe
Przygotowanie i zarządzanie projektami UE Studia podyplomowe
Psychologia zarządzania Studia podyplomowe
Public relations - media i komunikowanie Studia podyplomowe
Zarządzanie bezpieczeństwem IT Studia podyplomowe
Zarządzanie biznesem w Unii Europejskiej Studia podyplomowe
Zarządzanie finansami Studia podyplomowe
Zarządzanie instytucjami rynku pracy Studia podyplomowe
Zarządzanie jakością Studia podyplomowe
Zarządzanie marketingowe Studia podyplomowe
Zarządzanie w opiece zdrowotnej Studia podyplomowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi Studia podyplomowe

Słowo od Rektora


Zawitaj w murach Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, Berlinie, Stargar­dzie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Gryficach. Zapraszam.

 • Zapraszam do Szkoły istniejącej od 1993 roku, jednej z pierwszych prywatnych uczelni w Polsce, która stale udowadnia swoją jakość i przewagę konkurencyjną.
 • Zapraszam do Szkoły 5-ciu kierunków studiów.
 • Zapraszam na zajęcia prowadzone w językach polskim, angielskim i niemieckim.
 • Zapraszam do Szkoły w jej siedmiu wydziałach, w tym do pierwszego w historii Wy­działu Zagranicznego w Berlinie. Potwierdzam to z dumą.
 • Zapraszam też na dzienne studia podyplomowe dla licencjatów i inżynierów – to tak jakbyś zyskał drugi fakultet.
 • Zapraszam Was ze Szczecina, Pomorza Zachodniego, Polski, Europy, z całego świata.
 • Zapraszam do Szkoły, która gwarantuje umową niezmienne czesne przez cały re­gulaminowy okres studiów, ale także wspomaga stypendiami i oferuje przemienne studia zagraniczne w ramach programów międzynarodowych w całej Europie.
 • Zapraszam też osoby niepełnosprawne ruchowo, dla których tworzymy warunki i klimat do przyjaznego studiowania bez barier.

Cała nasza kadra, zasoby biblioteczne, informatyczne, przyjazne środowisko i doskonała atmosfera studiowania – czekają.

W ciągu tego okresu, który spędzisz z nami Szkoła dokona wielu nowych przeobrażeń – bądź ich uczestnikiem i twórcą. Kończymy remonty własnej bazy lokalowej, aby zapewnić lepszy komfort studiowania dla Ciebie i stale rozwijającej się w systemie e-doktorat na­szej kadry. Wprowadzamy i doskonalimy system zarządzania jakością poprzez normy ISO, punkty kredytowe ECTS, akredytację międzynarodową i kształcąc kadrę dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą. System zdalnego nauczania w trybie e-learningu już dziś pozwala nam na rekrutację studentów z całego świata -jest doskonalony i upowszechnia­ny. Tworzona zostaje pracownia e-wiedzy przez digitalizację zasobów bibliotecznych i do­stęp do światowych baz danych. Dziekanaty są całkowicie komputeryzowane, zapewniając wieloprzekrojowe informacje i komfort. Powstaje własna baza poligraficzna dla produk­cji podręczników i czasopism. W przedsiębiorstwie wirtualnym będziesz mógł bez ryzyka sprawdzić swoje umiejętności zarządzania biznesem. Zacieśniamy też kontakty z biznesem m.in. tworząc nowe możliwości praktyk. Projekty międzynarodowe dają Ci niepowtarzalne możliwości bycia w globalnym świecie. Gdy już zostaniesz naszym studentem, większość z tych zapowiedzi będzie faktem.

Stajemy się przedsiębiorstwem wiedzy.

prof. dr hab. Wojciech Olejniczak


Misja i wizja


Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, pierwsza prywatna Szkoła wyższa na Pomorzu Zachodnim i jedna z pierwszych w Polsce powstała w marcu 1993 roku. Wcześniej, w 1991 roku, utworzono Business College, który pozwolił na przygotowanie bazy dydaktycznej i materialnej pod nowa uczelnię.

Doświadczenia zdobyte w ciągu tych lat umożliwiły utworzenie wyższej uczelni z dobra kadra dydaktyczna, autorskim programem nauczania oraz własna bazą materialną.

Dzisiaj Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest:

 • uczelnią niepubliczną działająca na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,
 • instytucją non-profit - ewentualne zyski z działalności przekazywane są na rozwój uczelni,
 • uczelnią autonomiczna w definiowaniu swojej misji, celów i priorytetów działania,
 • uczelnią ze statusem wolnej instytucji, co wyraża się w wolności edukacji, badań naukowych oraz rozwoju intelektualnego,
 • instytucją oparta o system wartości humanistycznych, kształcąca w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, demokracji, ekorozwoju oraz odpowiedzialności za losy społeczeństwa i kraju,
 • uczelnią respektującą i promującą europejski system wartości oraz wolności.

Władze Uczelni


prof. dr hab. Wojciech Olejniczak

Rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu
prof. dr hab. Wojciech Olejniczak

prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski

Prorektor ds. Dydaktyki
prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski

prof. dr hab. Aneta Zelek

Prorektor ds. Rozwoju
prof. dr hab. Aneta Zelek

dr Grażyna Maniak

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Grażyna Maniak

prof. zw. dr hab. Jan Karwowski

Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki
prof. zw. dr hab. Jan Karwowski

prof. dr Heinz Karl Puschmann

Dziekan Wydziału w Berlinie
prof. dr Heinz Karl Puschmann

dr Agnieszka Kiernożycka-Sobejko

Prodziekan Wydziału w Berlinie
dr Agnieszka Kiernożycka-Sobejko

mgr Jan Majewski

Kanclerz
mgr Jan Majewski


Sieci współpracy


Od 2008 roku Zachodniopomorska Szkoła Biznesu jest członkiem i założycielem UNII AKADEMICKIEJ
www.unia-akademicka.pl

Ponadto Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie jest członkiem następujących stowarzyszeń i organizacji:

 • Baltic Sea Virtual Campus Network (BSVC),
 • Baltic Sea Network (BSN),
 • Stowarzyszenie Uniwersytetów Współczesnych Studiów Europejskich (UACES),
 • Europejska Siec Nauczania na Odległość (EDEN),
 • Europejska Siec Uniwersytetów Edukacji Ustawicznej (EUCEN),
 • Konfederacja Pracodawców Polskich,
 • Szczeciński Związek Pracodawców
 • Stowarzyszenie Edukacji Menadżerskiej „FORUM",
 • Stowarzyszenie „Business Club Szczecin",
 • Stowarzyszenie Rektorów i Założycieli Uczelni Niepaństwowych,
 • Krajowy System Usług „KSU",
 • Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego,
 • Europejska Siec Uniwersytetów i ich partnerów w Edukacji (EuroPACE),
 • Siec Zrównoważonego Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego (BSSDN),
 • Północna Izba Gospodarcza (PIG).

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie posiada następujące akredytacje:

 • The European Language Certificates (TELC),
 • Association of MBA Schools (AMBA) - Program MBA realizowany jest we współpracy z Leeds University Business School, która posiada pełną akredytację,
 • European Marketing Confederation (EMC),
 • Assotiation National des Directeurs Commerciaux de France (DFC),
 • Central Consultancy Register (CCR) w Komisji Europejskiej w Brukseli,
 • European Computer Driving Licence (ECDL) - Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy w zakresie informatyki,
 • European Business Driving Licence (EBDL),
 • Instytutu Wyceny Nieruchomości w Nantes (Francja) oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych dla Studiów Podyplomowych „Obrot nieruchomościami"
 • Związku Banków Polskich na przeprowadzenie egzaminów na studiach podyplomowych: „Bankowość I - Samodzielny Pracownik Bankowy", „Bankowość II - Dyplomowany Pracownik Bankowy".

Kalendarium


 • 1989 Powstanie Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu sp. z o.o.
 • 01.10.91 Inauguracja działalności dwuletniego Business College - 120 studentów.
 • 1993 Rozpoczęcie współpracy z British Know-How Fund for Poland.
 • 19.05.93 Przejęcie trzech budynków po koszarach Armii Radzieckiej w celu utworzenia nowego kampusu akademickiego.
 • 1995 Rozpoczęcie realizacji projektów Tempus, mających na celu unowocześnienie oferty edukacyjnej.
 • maj 1997 Rozpoczęcie współpracy ze Szkoła Biznesu Uniwersytetu Leeds w zakresie studiów MBA.
 • 27.03.98 Powstanie Centrum Rozwoju Biznesu Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
 • 13.09.98 Inauguracja pierwszej edycji Programu MBA 2000.
 • 1999 Rozpoczęcie realizacji projektu Socrates-Erasmus oferującego studentom i pracownikom dydaktycznym możliwość wyjazdów stypendialnych za granicę.
 • 13.07.99 Wprowadzenie studiów wyższych z socjologii na poziomie licencjata.
 • 18.02.00 Uzyskanie wpisu do Rejestru Krajowego Systemu Usług dla MSP, koordynowanego przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • 08.09.00 Pozytywny audyt jakościowy Programu MBA, przeprowadzony przez partnera zagranicznego, Szkołę Biznesu Uniwersytetu Leeds z Wielkiej Brytanii.
 • 01.10.00 Uruchomienie specjalności „Biznes Międzynarodowy" na poziomie licencjata i magistra z wykładowym językiem angielskim w ramach „Studium Biznesu Międzynarodowego".
 • 21.11.00 Uroczyste rozdanie pierwszym 32 absolwentom dyplomów MBA.
 • 19.12.00 Otrzymanie certyfikatu Ministerstwa Gospodarki potwierdzającego wprowadzenie i stosowanie Systemu Jakości, zgodnego ze standardami ośrodków Krajowego Systemu Usług.
 • 28.02.02 Przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Żołnierskiej 53 w Szczecinie.
 • 03.04.02 Uzyskanie akredytacji Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM dla Programu MBA.
 • 01.07.02 Rozpoczęcie wraz z partnerami z 7 krajów bałtyckich (Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rosja) trzyletniego projektu „Wirtualny Kampus Bałtycki" (Baltic Sea Virtual Campus). Głównym celem projektu, realizowanego w ramach programu INTERREG IIIB, jest wykorzystanie internetowej platformy do nauczania na odległość.
 • 16.07.02 Przyznanie studium podyplomowemu „Zarządzanie i przygotowanie projektów Unii Europejskiej" wyróżnienia „EUROPRODUKT".
 • 16.05.03 Obchody 10-lecia istnienia Szkoły.
 • 2004 Utworzenie wydziałów zamiejscowych w Świnoujściu Gryficach i Kołobrzegu.
 • 07-08.05.04 Organizacja Międzynarodowej Konferencji „Together in Europe", poświęconej integracji krajów Europy Centralnej i Wschodniej z Unia Europejska.
 • luty 2005 Inauguracja projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, pn. „Telepraca szansa na zwalczanie nierówności i dyskryminacji na rynku pracy"
 • marzec 2005 Pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Zachodniopomorska Akademia Menedżerska - pakiet studiów podyplomowych dla przedsiębiorstw zachodniopomorskich"
 • październik 2005 Pozyskanie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt „Podyplomowe studia menedżerskie MBA"
 • październik 2006 Inauguracja kształcenia w systemie e-learning na kierunku ekonomia - studia I i II stopnia
 • październik 2006 Utworzenie Wydziału Przedsiębiorczości w Stargardzie Szczecińskim
 • listopad 2006 Nadanie Programowi MBA ZPSB klasy profesjonalnej w pierwszym ogólnopolskim ratingu programów MBA
 • marzec 2007 Uzyskanie akredytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • marzec 2008 Utworzenie Wydziału Zarządzania i Doradztwa Finansowego w BERLINIE (pierwsza zagraniczna placówka ZPSB)
 • maj 2008 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu obchodzi 15 - lecie. W prezencie na urodziny Uczelnia zorganizawała dla szczecinian koncert Macieja Silskiego
 • wrzesień 2008 ZSPB wraz z 9 innymi uczelniami zakłada Unię Akademicką, której celem jest powołanie do życia pierwszego w Polsce uniwersytetu sieciowego
 • kwiecień 2009 organizacja ogólnopolskiej konferencji pn. "20 lat polskiej transformacji", która zgromadziła sławy polskiej ekonomii, socjologii i politologii, które debatowały o sukcesach i porażkach ostatnich dwóch dekad
 • czerwiec 2009 Uczelnia zdobyła ponad 8 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozwój w ramach projektu "E-spektrum - kompleksowy programu rozwoju potencjału i oferty edukacyjnej"
 • styczeń 2010 uruchomienie systemu digitalizacji zasobów bibliotecznych Uczelni, dzięki któremu większość pozycji ksiązkowych i czasopism już wkrótce bedzie dostępna dla naszych studentów w wersji elektronicznej
 • marzec 2010 ZPSB została członkiem prestizowego amerykańskiego stowarzyszenia  szkół biznesu AACSB
 • maj 2010 - w rankingu szkół wyższych tygodnika WPROST - ZPSB spozyjonowano na 4 pozycji pośród ponad 200 niepublicznych uczelni ekonomicznych
 • 14 czerwca 2010 - ZPSB gościła Profesora Władysława Bartoszewskiego, który dla uświetnienia 17-lecia ZPSB wygłosił wykład otwarty dla Szczecinian pt. "Polska w Europie wobec wyzwań współczesności".
 • 15 czerwca 2010 - w kolejnym (trzecim już) ogólnopolskim ratingu programów MBA - Executive MBA ZPSB otrzymało klasę PROFESJONALNY PLUS

Nasze atuty


Dodatkowe umiejętności: EBC*L, TELC, ECDL

EBC*L

W styczniu 2006 roku Zachodniopomorska uzyskała - jako jedyna uczelnia wyższa w północnej Polsce - status centrum egzaminacyjnego EBC*L (European Business Competence Licence). EBC*L, czyli Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych, to ogólnoeuropejskie świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek. Od kilku lat znajduje się w katalogu szkoleń i kursów renomowanych europejskich uczelni m.in. w Austrii, Anglii, Niemczech, Szwajcarii, na Węgrzech.

Certyfikat EBC*L jest honorowany przez światowe koncerny (takie jak Xerox, ABB, Siemens, Wella, Uniqa, SAP), cieszy się uznaniem i estymą na międzynarodowym rynku pracy. Nad organizacją EBC*L w Europie czuwa Europejska Kapituła Egzaminacyjna w Padeborn w Wielkiej Brytanii. Teraz certyfikat EBC*L możesz uzyskać również w Zachodniopomorskiej. Sprawdź, czym jest EBCL na stronie www.ebcl.pl.

TELC

Obowiązującym językiem wykładowym jest język polski. Niektóre zajęcia odbywają się po angielsku - na specjalności INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES co najmniej 80%. Specjalny poziom nauczania języków obcych zapewni swobodę w kontaktach międzynarodowych. Dlatego Twoje kompetencje językowe są udokumentowane obowiązkowymi egzaminami TELC (The European Language Certificates). Absolwent Zachodniopomorskiej zna aktywnie 2 języki obce - angielski oraz niemiecki. Możesz także uczyć się dodatkowo francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego. Znajomość języków obcych pozwoli Ci ubiegać się o stanowiska w wielu organizacjach międzynarodowych. W trakcie studiów zrealizujesz pełny kurs przygotowujący Cię do egzaminu na certyfikat TELC.

ECDL i ECDL Advanced

Jesteśmy nowocześni i chcemy, abyś Ty również był zaprzyjaźniony z nowymi technologiami. Dlatego w trakcie studiów realizujemy co najmniej 120 godzin zajęć z informatyki, realizując program Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych ECDL.


Kontakt


BUDYNEK A, ul. Żołnierska 53

Dział

Numer telefonu

Recepcja

zpsb@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-10

Rektorat

mgr Elżbieta Piechowiak
rektorat@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-50

fax 91 814-94-40

Rektor

prof. dr hab. Wojciech Olejniczak

91 814-94-70

Prorektor ds. rozwoju

prof. dr hab. Aneta Zelek
azelek@zpsb.szczecin.pl

Budynek B, Pokój 203

91 814-94-43

fax 91 814-94-61

Prorektor ds. dydaktyki

prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski
anowakowski@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-80

Kanclerz

mgr Jan Majewski
jmajewski@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-60

Kwestor

mgr Szczepan Sowa
kwestura@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-90

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr Grażyna Maniak
gmaniak@zpsb.szczecin.pl

Pokój 202

91 814-94-12

Dziekan Wydziału Ekonomii i Informatyki

prof. zw. dr hab. J. Karwowski
jkarwowski@zpsb.szczecin.pl

Pokój 203

91 814-94-11

Dyrektor Biura Obsługi Studiów

mgr Piotr Kuczera
dyrektor@zpsb.szczecin.pl

Pokój 201a

91 814-94-07

Specjalista ds. pomocy materialnej
dla studentów

mgr Kazimierz Giec
kgiec@zpsb.szczecin.pl

Pokój 201

91 814-94-20

fax 91 814-94-00

Rozliczenia czesnego

Magda Madeja
mmadeja@zpsb.szczecin.pl

Pokój 206

91 814-94-24

Biuro Obsługi Studiów

dziekanat@zpsb.szczecin.pl


Wydział Ekonomii i Informatyki


Teresa Zdanowicz

tzdanowicz@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-04

mgr Monika Russin

mrussin@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-01

Katarzyna Sutkowska 

ksutkowska@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-01

Wydział Nauk Społecznych


Żaneta Onyszkiewicz-Filipczak

zonyszkiewicz@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-03

Helena Kuźmińska

hkuzminska@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-03

Rekrutacja

Anna Rohde
arohde@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-02

Centrum E-learningu
estudia@zpsb.szczecin.pl

Prodziekan ds. e-learningu
dr Dorota Dżega
ddzega@zpsb.szczecin.pl

Specjalista ds. e-learningu
mgr Agnieszka Bukowska

abukowska@zpsb.szczecin.pl

Pokój 309

91 814-94-47

Katedra Informatyki

Kierownik Katedry
prof. zw. dr inż. Jerzy Sołdek
jsoldek@zpsb.szczecin.pl


Pokój 212

91 814-94-65

91 814-94-25

Katedra Metod Ilościowych

Kierownik Katedry
dr Anna Turczak

aturczak@zpsb.szczecin.pl


Katedra Zarządzania i Marketingu

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Antoni Nowakowski

anowakowski@zpsb.szczecin.pl

Pokój 213

91-814-94-18

Katedra Socjologii

Kierownik Katedry
prof dr hab. Jacek Leoński

dr Karolina Izdebska
kizdebska@zpsb.szczecin.pl

mgr Aleksandra Kalczyńska
akalczynska@zpsb.szczecin.pl

pokój 112

91-814-94-88

Katedra Finansów i Rachunkowości

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski

Pokój 307

91 814-94-58

Katedra Ekonomii

Kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Danuta Kopycińska

91 814-94-41

Katedra Biznesu Międzynarodowego

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel

Adiunkt
dr Robert Cichórz, LL.M

Pokój 109

91 814-94-53

Biuro Współpracy Międzynarodowej
i Badań Stosowanych

international@zpsb.szczecin.pl

91 814-94-84

fax 91 814-94-54

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej
dr Jerzy Rozwadowski

jrozwadowski@zpsb.szczecin.pl

Pokój 303

91 814-94-69

mgr Jacek Wójcik
jwojcik@zpsb.szczecin.pl

Pokój 304

91 814-94-84

mgr Gabriela Górewicz
ggorewicz@zpsb.szczecin.pl

Pokój 304

91 814-94-83

mgr Magdalena Chudzio
mchudzio@zpsb.szczecin.pl

Pokój 304

91 814-94-84

Studium Języków Obcych

mgr Zbigniew Kulik
jezyki@zpsb.szczecin.pl

Pokój 503

91 814-94-13

Biblioteka
biblioteka@zpsb.szczecin.pl

Kustosz
mgr Justyna Pruszyńska
jpruszyńska@zpsb.szczecin.pl

Digitalizator Zasobów Bibliotecznych
mgr Edyta Wierzchacz

Digitalizator Zasobów Bibliotecznych
inż. Andrzej Lewandowski

III piętro


91 814-94-38

Dział IT

Administrator Systemu
mgr inż. Michał Wyrębski

Informatyk
Krzysztof Latosiewcz

Pokój 208
91 814-94-46

Dział Kadr

Ewa Ignatowicz
eignatowicz@zpsb.szczecin.pl

Pokój 109a

91 814-94-23

Biuro projektu Nowa Era Menedżera

Koordynator Projektu
Madalena Szultka
era@zpsb.szczecin.pl

Pokój 109b


91 814-94-62

fax 91 814-94-62

Administracja

Kierownik
Tadeusz Czerniakowski

Pokój 110
91 814-94-21

Biuro Promocji

mgr Cezary Czerniakowski
cczerniakowski@zpsb.szczecin.pl

Pokój 201


91 814-94-33

Chór Kameralny AVISTA

mgr Małgorzata Opaluch
malply@wp.pl

501-607-918


BUDYNEK B, ul. Żołnierska 54

Dział

Numer telefonu

Recepcja

91 814-94-14

Biuro IBS

Menedżer
dr Grzegorz Ciechanowski
gciechanowski@zpsb.szczecin.pl

Pokój 307

91 814-94-74

Sekretariat
mgr Anna Lachowska
mgr Agata Lachowska

ibs@zpsb.szczecin.pl

Pokój 108

91 814-94-17


Centrum Rozwoju Biznesu, ul. Żołnierska 54, budynek B

Dział

Numer telefonu

Recepcja

91 814-94-14

Prorektor ds. rozwoju ZPSB

Dyrektor Generalny
Centrum Rozwoju Biznesu

prof. dr hab. Aneta Zelek

Sekretariat
mgr Agnieszka Nijaki

Natalia Woźniak

crb@zpsb.szczecin.pl

Pokój 203

91 814-94-43

fax 91 814-94-61

Biuro Studiów Podyplomowych
i Programu Executive MBA

Dyrektor
dr Justyna Osuch

Sekretariat
mgr inż. Marta Łukaszewicz

mgr Małgorzata Łukaszewicz
mgr inż. Marta Krawczyk

mba@zpsb.szczecin.pl

podyplomowe@zpsb.szczecin.pl

pokój 201, I piętro

91 814-94-81

91 814-94-86

fax 91 814-94-93

Biuro Konsultingu i Szkoleń

Dyrektor
mgr Barbara Głowacz

Sekretariat
mgr Elżbieta Sowizdrzał
mgr Karolina Mądry

kursy@zpsb.szczecin.pl

Pokój 101

91 814-94-75

91 814-94-76

91 814-94-08

fax 91 814-94-82

Punkt Konsultacyjny

mgr Wioletta Kasiewicz
mgr Mirosław Małecki

pkd@zpsb.szczecin.pl

pokój 107

91 814-94-56

91 814-94-67

fax 91 814-94-57

Biuro Pełnomocnika ds. ECTS
i akredytacji AACSB

mgr Joanna Latuszek
jlatuszek@zpsb.szczecin.pl

pokój 302

91 814-94-95

Pracownia Poligrafii

Kierownik organizacyjny
Teresa Sagalska
tsagalska@zpsb.szczecin.pl

Grafik komputerowy
mgr Monika Jagielska
mjagielska@zpsb.szczecin.pl

pokój 109

91 814-94-55

Studia e-learning


E-learning jako forma kształcenia na poziomie wyższym nadal wzbudza wiele wątpliwości i w zasadzie ma dość negatywne konotacje. Do niedawna i ja ulegałam takim opiniom i traktowałam naukę przez internet jako rozwiązanie ?second best", a więc nie najlepsze. Dopiero moje pierwsze doświadczenia pracy w charakterze e-tutora przekonało mnie do studiów wirtualnych. Tu składam należny hołd moim e-learningowym studentom. To oni swoją systematyczną pracą przekonali mnie do sensu e-learningu. Co więcej, muszę stwierdzić, że studenci ci w praktyce wkładają znacznie więcej pracy w swoje studia niż studenci zasiadający w ławkach. Wykazują się większa samodzielnością i kreatywnością. Jestem więc przekonana, że e-learning dostarczył im sporej satysfakcji, a mnie zaskoczył swoją efektywnością i możliwościami. No więc.... szczerze polecam e-learning!!!

Prof. dr hab. Aneta Zelek
Wykładowca - e-tutor

 

Kierunek Zarządzanie, specjalność:

 

Kierunek Ekonomia, specjalności:

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje dyplom licencjata lub magistra równoważny z dyplomem studiów stacjonarnych, gdyż w trakcie nauki obowiązuje taki sam program, określony przez minima programowe, jak na tradycyjnych studiach. Konieczne jest również zaliczenie wszystkich wymaganych przedmiotów, wykonanie projektu na studiach I stopnia lub w przypadku studiów II stopnia napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Poznaj opinie naszych studentów i absolwentów - czytaj więcej

 

Studia podyplomowe (e-learning) - dofinansowanie w 80% z UE NOWOŚĆ!

Szczegółowe informacje, zasady uczestnictwa, kontakt Biurem Studiów Podyplomowych i MBA - czytaj więcej

 

Oferta "e-Repetytorium" NOWOŚĆ

Chcesz poszerzyć swoją wiedzę, przygotować się do egzaminu, przypomnieć interesujące Ciebie zagadanienia, jesteś zapracowany, lubisz spędzać czas w domu?

Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania brzmią TAK nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Nasza oferta to atrakcyjna forma zdobywania wiedzy połączona z możliwościami jakie dają nowoczesne technologie. Nasza oferta to indywidualne podejście do Twoich potrzeb - czytaj więcej

 

Ucz się nowocześnie! NOWOŚĆ

Seria e-Skrypty Wydawnictwa Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie - czytaj więcej

 

Główne korzyści ze studiowania w trybie e-learning na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu:

 • nauka w wygodnym czasie i miejscu - z łatwością można pogodzić naukę z pracą zawodową,
 • stały kontakt z wykładowcami - wykładowcy wymagają od studentów regularnego udziału w dyskusjach oraz pracy grupowej z wykorzystaniem narzędzi zaimplementowanych na platformie e-learningowej,
 • możliwość nawiązania nowych znajomości w społecznościach wirtualnych tworzonych przez kolegów z grupy i wykładowców oraz
 • oszczędność na zakupie podręczników - większość materiałów dydaktycznych będzie dostępna w Internecie w ramach czesnego (jakkolwiek zawsze zachęcamy do czytania dodatkowych podręczników i publikacji).

Studia licencjackie trwają 6 semestrów, czyli 3 lata. Studia magisterskie - do których można przystąpić posiadając dyplom licencjata - trwają 4 semestry, czyli 2 lata


Biblioteka


Zapraszamy do Biblioteki Głównej ZPSB gdzie można korzystać z książek, czasopism oraz specjalistycznych baz danych. Na terenie czytelni oferujemy również stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i stanowiska przygotowane do korzystania z własnego komputera (również przy wykorzystaniu łącza Wi-Fi). Można tu także skorzystać ze skanera, drukarki komputerowej i kserokopiarki.

Biblioteka Główna realizuje projekt utworzenia Biblioteki Cyfrowej Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu - oferującej rozszerzenie i ułatwienie dostępu do zbiorów znajdujących się we wszystkich naszych wydziałach.


Dziekanat


Godziny otwarcia dziekanatu w roku akademickim 2009/2010:

 

poniedziałek - 10:00 - 16:00

wtorek - 10:00 - 16:00
środa - 10:00 - 16:00
czwartek - 10:00 - 16:00

piątek - 10:00 - 16:00

sobota/niedziela - NIECZYNNE

Telefony

(+48 91) 814 94 01 (Wydział Ekonomii i Informatyki)
(+48 91) 814 94 03 (Wydział Nauk Społecznych)

e-mail: dziekanat@zpsb.szczecin.pl

 

Pracownicy Dziekanatu

Wydział Nauk Społecznych

Socjologia i Europeistyka

Helena Kuźmińska email: hkuzminska@zpsb.szczecin.pl
skype: zpsb-hkuzminskaMy status
Żaneta Onyszkiewicz - Filipczak email: zonyszkiewicz@zpsb.szczecin.pl
skype: zpsb-zonyszkiewiczMy status

Wydział Ekonomii i Informatyki

Ekonomia i Informatyka (niestacjonarne I stopnia)

Teresa Zdanowicz email: tzdanowicz@zpsb.szczecin.pl
skype: dziekanatzpsb1My status

Ekonomia (stacjonarne I stopnia i niestacjonarne II stopnia)

Monika Russin email: mrussin@zpsb.szczecin.pl
skype: zpsb-mrussin My status

Rekrutacja

Anna Rohde email: arohde@zpsb.szczecin.pl
skype: zpsb-arohde My status

Kontakt

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu
Biuro Obsługi Studiów
ul. Żołnierska 53, Budynek A
PL 71-210 Szczecin